NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over godtgjørelser og tillegg under sivilforsvarstjeneste

Tabell 3.1 

Dagsatser for befal og mannskap

Mannskap

Befal

Tjenestetillegg

161,00

Lønn etter grad (skattepliktig)

Ledertillegg (lagfører/nestlagfører/patruljeleder)

20,40

Ektefelletillegg ektefelle/partner/samboer m felles barn

144,30

Ektefelletillegg ektefelle/partner/samboer m felles barn

144,30

Barnetillegg 1. barn

164,10

Barnetillegg 1. barn

164,10

Barnetillegg øvrige barn

67,60

Barnetillegg øvrige barn

67,60

Kompensasjonstillegg

317,00

Ulempetillegg (kun ved innsats)

322,00

Ulempetillegg (kun ved innsats)

322,00

Under tjeneste vil den tjenestepliktige få utbetalt godtgjørelser etter gjeldende satser, blant annet avhengig av sivil status og forsørgelsesansvar.

Tjenestetillegg

Mannskap tilstås et tjenestetillegg per dag. Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til nødvendig forbruksartikler som ikke utleveres fra Sivilforsvaret, for eksempel toalettsaker. Lagførere, nestlagførere og patruljeledere gis dessuten et ledertillegg.

Ektefelletillegg

Ektefelletillegg utbetales for ektefelle, partner (registrert partner etter partnerskapsloven) og for samboer med felles barn.

Barnetillegg

For hvert barn under 18 år, herunder adoptivbarn, stebarn, fosterbarn og barn født utenfor ekteskap, når det forsørges helt eller delvis av den tjenestepliktige, utbetales barnetillegg.

Kompensasjonstillegg

Lagførere, nestlagførere, patruljeledere og mannskap som dokumenterer at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, egen virksomhet eller offentlig stønad, utbetales kompensasjonstillegg.

Ulempetillegg

Mannskap og befal som deltar i innsats tilkommer et ulempetillegg etter faste satser.

Reiseutgifter

Reiser til og fra tjeneste dekkes av Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

JD har i brev av 10.02.00 og 1.12.03 gitt DSB i oppdrag å innføre ordning for næringsbidrag (og særskilt økonomisk hjelp) til tjenestepliktige i Sivilforsvaret slik at disse blir lik de ordningene forsvaret benytter. Det er utarbeidet et regelverk for sivilforsvaret som harmoniserer med forsvarets forskrifter om næringsbidrag (og særskilt økonomisk hjelp). Dette regelverket er innlemmet i fredsregulativet. Hensikten med ordningen er å sikre at tjenestepliktige befal og menige som er selvstendig næringsdrivende ikke skal få urimelige økonomiske belastninger i sin virksomhet, som følge av at de deltar i kurs og øvelser. Selvstendig næringsdrivende kan under visse forutsetninger gis økonomisk bidrag til opprettholdelse eller midlertidig nedleggelse av virksomheten, mens øvingen pågår.

Særskilt økonomisk hjelp

Særskilt økonomisk hjelp er økonomisk støtte til tjenestepliktige som er innkalt til kurs og øvelser i Sivilforsvaret. Særskilt økonomisk hjelp innvilges på grunnlag av den tjenestepliktiges privatøkonomi eller som direkte støtte til barnepass. Den tjenestepliktige er søknadsberettiget dersom han/hun kommer i en urimelig økonomisk situasjon på grunn av tjenesten.

Næringsbidrag

Næringsbidrag er en økonomisk støtte til tjenestepliktige næringsdrivende som er innkalt til opplæring og kurs i Sivilforsvaret. Næringsbidrag innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Næringsbidrag gis også til jordbrukere. Den tjenestepliktige kan søke hvis han/hun (eller ektefelle) eier og driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at den tjenestepliktige har sin hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter virksomheter som normalt ikke har flere enn 3 årsverk.

Til forsiden