NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Brev

Brev datert 6.7.2005 fra det Kongelige Justis- og Politidepartement til Politidirektoratet: Ny Politireserveordning (PR).

Brev fra Helsedirektoratet til Forsterkningsutvalget, Innspill fra Helsedirektoratet om helsetjenestens behov for forsterkningsressurser, 13/12-2012, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, journalpost 2012/9874-25.

Offentlige publikasjoner

Direktiv for politiet om redningstjenesten, Det kgl. Justis- og politidepartement, Politiavdelingen, 1990.

Innst. S. nr. 49 (2004-2005): Innstilling fra forsvarskomiteen om samfunssikkerhet og sivilt-militært samarbeid. Forsvarskomiteen

Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013-2016. Forsvarsdepartementet, 28. juni 2012.

Kgl. res.12.desember 1997, Samordningsinstruks.

Kgl. res.18.april 2008, Fylkesmannens beredskapsinstruks.

Kgl. res. 4. juli 1980, Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge.

Kommuneundersøkelsen 2012, Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene, Rapport, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2012.

Meld.St. 16 (2010-11): Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld.St. 29 (2011–2012): Samfunnssikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet.

Melding om brannvern, DSB 2010.

Nasjonal sårbarhets og beredskapsrapport (NSBR) 2010, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nasjonalt risikobilde (NRB) 2012, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Årsrapport 2011.

Operativt konsept for Sivilforsvaret, DSB, 22.6.2012, pkt 4.5.

Prop 1 S (2009–2010): Budsjettforslag. Justis- og politidepartementet.

Prop. 1 S (2011-2012): Budsjettforslag. Justis- og politidepartementet.

Prop. 91 L (2009-2010): (forslag til lovvedtak), Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, Sivilbeskyttelsesloven. Justis- og politidepartementet.

Prop.73 S (2011-12): Et forsvar for vår tid, Forsvarsdepartementet.

Ressursoversikt for brannvesen, DSB 2010.

Sivilforsvarsstudien 2007, Forsterkning, beskyttelse og samvirke, DSB.

St.meld. nr. 17 (2001-2002): Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn, Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 42 (2004-2005): Politiets rolle og oppgaver, Justis- og politidepartementet, kapittel 7.2.5.

St. meld. nr. 22 (2007-2008): Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning. Justis- og politidepartementet.

St. meld. nr. 35 (2008-2009): Brannsikkerhet, Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver, Justis- og beredskapsdepartementet.

Utrykningspolitiets innsats 22/7, Lokal evaluering, Utrykningspolitiet 2012, pkt. 4.1.3,

Veiledning for avlønning av Heimevernets personell i styrkestrukturen (VAHV).

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret, Øvingsbestemmelsene, fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 4. april 2012. Ikrafttredelse 1. juli 2011.

NOU

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli kommisjonen, Statsministeren, kapittel 6.11 og 8.3.

NOU 2009: 20 Ny grenselov, Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll, Justis- og politidepartementet, kapittel 3.4.2.3.

Rapporter

Evaluering av Sivilforsvarets organisasjon, Rapport fra Kaupangen AS, 13.12.2007

Befolkningsvarsling, rapport av 8.nov 2011 fra DSB arbeidsgruppe.

Evalueringsrapport øvelse Tyr 2012, Politihøgskolen

Store fjellskred i Norge. Utredning for Landbruks- og matdepartementet på vegne av 6 departementer, utarbeidet av: Norges geologiske undersøkelse, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens landbruksforvaltning, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statens kartverk, 16.10.2006.

Lover og forskrifter

Lov av 15. desember 1950 nr. 7 Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven), kapitel III, Forholdet mellom militær og sivil myndighet på krigsskueplass.

Lov av 21. november 1952 nr 03 Lov om tjenesteplikt i politiet (polititjenestepliktloven).

Lov av 17. juli 1953 nr. 28 Lov om Heimevernet (Heimevernsloven).

Lov av 4. august 1995 nr. 53 Lov om Politiet (politiloven).

Lov av 23. juni 2000 nr. 56 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Lov av 25. juni 2010 nr 45 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 Helse- og omsorgstjenesteloven.

Lov av 24. juni 2011 nr. 29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Forskrift av 31. juli 1953 nr. 01 Forskrift om disiplinærreglement for politireserven.

Forskrift av 31. juli 1953 nr. 02 Forskrifter om legeundersøkelse av mannskaper.

Forskrift av 26. juni 1953 nr. 05 Forskrift om godtgjøring under oppøving og senere tjeneste i politireserven.

Forskrift av 26. juni 1953 nr. 9512 Forskrift om godtgjøring til mannskaper som er tatt ut til tjeneste i politiet.

Forskrift av 1. august 1989 nr. 4872 Våpeninstruks for politiet (våpeninstruksen).

Forskrift av 22. juni 1990 nr 3963 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen).

Forskrift av 30. april 1999 nr. 431 Forskrift til lov om Heimevernet.

Forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Forskrift av 21. juni 2004 nr. 921 Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om inndeling av Sivilforsvarets distrikter (instruks for sivilforsvarets distriktssjefer).

Forskrift av 18. mars 2005 nr. 252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Forskrift av 10. desember 2010 nr. 1605 Forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).

Forskrift av 22. august 2011 nr. 894 Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Forskrift av 20. desember 2011 nr. 1434 Forskrift om industrivern.

Forskrift av 29. august 2012 nr. 842 Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Avtaleverk

Avtaleverk mellom DSB og Luftforsvaret om utføringa av luftvarslingstenesta i Noreg (journalnr 03/874-1).

Internett publikasjoner

http://www.kystverket.no/Beredskap/Forurensningsberedskap/Beredskapsregioner.

http://www.luftambulansen.no.

http://brs.dk/beredskab/idk/myndighedernes_krisehaandtering/Pages/Myndighederneskrisehaandtering.aspx.

Bøker

Despard, Annabelle (2001). Bølgende lang som Amerika, Oslo: Aschehoug

Til forsiden