NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

8 Administrative og økonomiske konsekvenser

8.1 Økonomiske konsekvenser

Utvalgets ulike forslag vil medføre økonomiske konsekvenser. Det har innenfor den tiden utvalget har hatt til rådighet ikke vært mulig å gjennomføre omfattende økonomiske analyser og vurderinger. Dette skyldes i hovedsak at utvalgets konkrete endringsforslag nødvendigvis først fremkom på slutten av de fem effektive månedene utvalget har hatt til disposisjon for sitt arbeid. Utvalget beklager at det ikke har vært mulig å anslå de økonomiske og administrative kostnadene knyttet til utvalgets forslag bedre.

Avvikling av Politireserven vil frigjøre omkring 3,5 mill. kroner i henhold til opplysninger om størrelsen på nåværende budsjett.

Avvikling av Sivilforsvarets krigsoppgaver, sammen med foreslått sentralisering av enkelte administrative oppgaver, vil gi de fast ansatte mulighet til å bidra til det foreslåtte kompetanseløftet og planlegge og iverksette økt, lokal opplæring for de tjenestepliktige i Statens beredskapsstyrke.

Halvering av styrken tjenestepliktige som gjennomgår utdanning og lokal opplæring, vil frigjøre ressurser som kan benyttes til å øke lengden på grunnutdanningen og gi mer lokal opplæring. Det synes rimelig å legge til grunn at utvalgets forslag om å halvere antall tjenestepliktige fra 8000 til 4000, vil gi en vesentlig innsparing som langt på vei vil kunne dekke opp kostnadene til det foreslåtte kompetanseløftet for Statens beredskapsstyrke.

Økning av beredskapsstyrkens øvingsvirksomhet og utdanning, nyinvestering i materiell, samt økte avskrivnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av det nye materiellet, vil kreve økte økonomiske rammer. Utvalget har ikke grunnlag for å kostnadsberegne dette.

Forslaget til nytt reglement for avlønning av mannskaper i Statens beredskapsstyrke vil øke budsjettbehovet.

Navnebytte vil medføre engangskostnader i forbindelse med utskifting av gammel profilering.

Utvalget forutsetter at DSB i oppfølgingen av rapporten utarbeide økonomiske analyser som viser effekten av innsparinger, merkostnader og omfordelinger innenfor Statens beredskapsstyrke.

Videre vil utvalget anbefale at det vurderes hvorvidt det er formålstjenlig at den fremtidige beredskapsstyrken tildeles midler under eget kapittel i statsbudsjettet, for å sikre en langsiktig og forutsigbar planlegging.

8.2 Andre konsekvenser

Avvikling av Sivilforsvarets krigsoppgaver krever en endring av enkelte paragrafer i sivilbeskyttelsesloven. Det bør vurderes om hele sivilbeskyttelsesloven skal oppdateres.

Etablering av sentral ledelse for Statens beredskapsstyrke krever en gjennomgang av dagens organisering i DSB, herunder en vurdering av samarbeidet mellom de ulike fagavdelinger og utførelsen av de administrative støttefunksjoner.

Til forsiden