Til Justis- og beredskapsdepartementet

Straffeprosessutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014 for å foreta «en bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov som skal avløse denne».

Utvalget avgir med dette sin utredning med utkast til lov om behandling av straffesaker (straffeprosessloven). Med få unntak er innstillingen enstemmig.

Oslo, 3. november 2016

Runar Torgersen

(leder)

Lars Groth

Kristin Fagerheim Hammervik

Hans-Petter Jahre

Erik Keiserud

Torunn E. Kvisberg

Tor Langbach

Marianne Lie

Jon Petter Rui

Trond Eirik Schea

Inger Marie Sunde

Ida Melbo Øystese

Anders Løvlie

Esben Kyhring

Sarah Rytterager

Nils Gunnar Skretting

Til forsiden