NOU 2017: 10

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 20. februar 2017 fram en foreløpig utgave av hovedrapporten foran inntektsoppgjørene i 2017. På grunnlag av ny informasjon, la utvalget 11. mars fram en endelig vurdering av anslått konsumprisvekst i 2017. Beregningsutvalget opprettholdt anslaget på 2 prosent fra den foreløpige rapporten.

Den foreløpige rapporten utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Etter at rapporten ble lagt frem, har det kommet mer statistikk og annet materiale. Utvalget har oppdatert rapporten med blant annet ny statistikk over lønnsfordeling og lønn etter utdanning, heltid/deltid og yrke.

Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Utvalget omtaler i denne rapporten kort noen oppgjør som er forhandlet ferdig på nåværende tidspunkt. Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2017. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, og tas inn i utvalgets rapport foran inntektsoppgjørene til neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.
Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Ella Tenmann Melsom og Jeanette Øynes, Statistisk sentralbyrå, Ranjit Kaur, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Pål Skarsbak, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Gunnar Owren, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Bård Westbye, Virke og Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo, 31. mars 2017

Ådne Cappelen leder

Statistisk sentralbyrå

Roger Bjørnstad Landsorganisasjonen i Norge

Ann Lisbet Brathaug

Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland

Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit

Hovedorganisasjonen Virke

Grete A. Jarnæs

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Svein Sjølie for Hanne Jordell Akademikerne

Frank Emil Jøssund

Finansdepartementet

Torill Lødemel

Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo

Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug

Unio

Eirik Solberg

fungerende medlem, KS

Helle Stensbak

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Morten S. Henningsen, Arbeids- og sosialdepartementet, sekretariatsleder

Arne Magnus Christensen, Arbeids- og sosialdepartementet

Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Brynjar Indahl, Finansdepartementet

Alma Kajtaz, Finansdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå

Til forsiden