NOU 2017: 10

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017

Til innholdsfortegnelse

4 Tabell- og figurvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2011–2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

8,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

7,8

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

Pensjonsinntekt

4,7

4,7

4,7

5,1

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

0,93

Innslagspunkt

159 800

164 100

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

2,41

Innslagspunkt

224 900

230 950

Trinn 3 (tidl trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

10,7

11,52

Innslagspunkt

471 200

490 000

509 600

527 400

550 550

565 400

580 650

Trinn 4 (tidl trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

13,7

14,52

Innslagspunkt

765 800

796 400

828 300

857 300

885 600

909 500

934 050

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord- Troms, pst.

24,5

24,5

24,5

23,5

23,5

21,5

20,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

28,0

27,0

27,0

25,0

24,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,8

47,2

47,2

46,9

46,7

Primærnæringsinntekt1, pst.

47,8

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

43 600

45 350

47 150

48 800

50 400

51 750

53 150

Klasse 2, kr3

87 200

90 700

94 300

72 000

74 250

76 250

78 300

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

36,0

38,0

40,0

43,0

43,0

43,0

44,0

Øvre grense, kr

75 150

78 150

81 300

84 150

89 050

91 450

94 750

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

26,0

26,0

27,0

29,0

29,0

29,0

Øvre grense, kr

62 950

65 450

68 050

70 400

72 200

73 600

75 000

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag4, kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

j. Særfradrag for uførhet, kr

32 000

32 000

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

28 150

29 300

30 300

30 000

30 800

29 880

29 940

Innslagspunkt trinn 1, kr

158 650

165 000

170 750

175 900

180 800

184 800

188 700

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

Innslagspunkt trinn 2, kr

242 000

251 700

259 800

266 900

273 650

278 950

284 350

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

117 400

122 100

127 000

131 400

135 700

139 400

143 150

Gifte6, kr

107 600

112 200

116 700

120 800

124 800

128 150

131 600

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd7

Generell sats per barn, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr8

3 840

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 pst.

3 Skattytere med forsørgeransvar for ektefelle skattlegges i klasse 2.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 286 300 kroner i 2017.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har. Enslige forsørgere med full overgangsstønad får dessuten 7 920 kroner ekstra for barn 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige unge uføre i perioden 1.1.1995–30.4.2017. Kroner og målt i antall G

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig pensjon til enslige unge uføre1

Grunnbeløpet

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

1.01.95–30.04.952

38 080

61 512

1,62

103 992

2,73

90 852

2,39

1.05.95–30.04.96

39 230

63 372

1,62

107 136

2,73

93 600

2,39

1.05.96–30.04.97

41 000

66 240

1,62

111 984

2,73

97 836

2,39

1.05.97–30.04.983

42 500

69 360

1,63

117 456

2,76

101 412

2,39

1.05.98–30.04.994

45 370

81 360

1,79

140 040

3,09

108 252

2,39

1.05.99–30.04.00

46 950

84 204

1,79

144 912

3,09

112 032

2,39

1.05.00–30.04.01

49 090

88 032

1,79

151 512

3,09

117 132

2,39

1.05.01–30.04.02

51 360

92 100

1,79

158 532

3,09

122 544

2,39

1.05.02–30.04.03

54 170

97 140

1,79

167 208

3,09

129 252

2,39

1.05.03–30.04.04

56 861

101 964

1,79

181 2005

3,19

135 660

2,39

1.05.04–30.04.05

58 778

105 408

1,79

190 2406

3,24

140 244

2,39

1.05.05–30.04.06

60 699

108 852

1,79

199 5127

3,29

144 828

2,39

1.05.06–30.04.07

62 892

112 788

1,79

206 712

3,29

150 060

2,39

1.05.07–30.04.08

66 812

119 820

1,79

219 600

3,29

159 420

2,39

1.05.08–30.04.098

70 256

136 296

1,94

251 496

3,58

173 5329

2,47

1.05.09–30.04.1010

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

180 012

2,47

1.05.10–30.04.1111

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

186 828

2,47

1.05.11–30.04.1212

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

195 660

2,47

1.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

202 848

2,47

1.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

210 564

2,47

1.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

218 268

2,47

1.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

257 15713

2,91

1.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

262 098

2,91

1.05.16–31.08.16

92 576

179 748

1,94

332 548

3,59

269 396

2,91

1.09.16–30.04.1714

92 576

183 748

1,98

341 530

3,69

269 396

2,91

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden. Pensjon tidligst fra 1.1.92. Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

2 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Ordinær sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Ordinær sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Ordinær sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

5 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

6 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

7 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G.

8 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2008. Ordinær sats utgjør 94 pst. av grunnbeløpet.

9 Antatt framtidig pensjonspoeng hevet fra 3,3 til 3,5 fra 1.5.2008.

10 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.09. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

11 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.10. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

12 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

13 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

14 Fra 1.09.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Minste pensjonsnivå for gifte alderspensjonister økte, og minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister ble økt med 4 000 kroner på årsbasis.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tyskland

2,0

1,0

2,1

1,5

2,4

4,3

2,9

2,5

2,6

2,4

Sverige

6,9

1,6

5,9

-0,8

1,4

5,3

2,1

2,6

2,2

3,0

Storbritannia

3,9

4,8

1,8

-0,1

1,7

2,5

1,4

1,1

2,6

1,4

Nederland

2,5

6,1

4,7

-5,3

2,5

3,3

1,0

2,7

3,6

3,1

USA

5,2

2,2

4,3

1,6

2,2

0,5

2,2

1,5

1,8

Kina

Danmark

6,4

4,6

3,8

3,9

2,9

1,7

0,9

2,1

1,6

2,4

Frankrike

2,8

2,5

0,6

3,1

4,4

4,3

2,0

1,7

1,8

1,8

Belgia

2,3

5,7

2,5

2,0

3,6

2,5

2,0

1,2

0,2

0,2

Polen

10,1

9,4

4,9

2,9

5,2

5,2

3,5

6,1

3,7

3,4

Italia

2,2

2,8

3,7

3,2

2,9

2,8

2,9

1,3

0,8

-1,4

Russland

Spania

4,2

4,2

6,1

0,5

1,5

2,5

1,2

0,4

0,3

0,3

Sør Korea

8,9

2,5

3,7

7,7

2,8

8,3

5,0

3,5

2,5

Finland

1,8

4,4

5,8

-3,3

4,2

3,0

2,6

1,2

2,1

1,0

Japan

-0,1

1,7

-1,0

-0,9

2,1

-1,2

0,1

1,4

0,1

Canada

3,6

1,9

-1,9

5,6

1,7

2,3

2,3

1,3

3,5

Sveits

1,9

1,9

2,9

-2,7

0,6

7,1

2,0

1,2

Tsjekkia

8,1

4,8

4,3

0,2

3,1

3,3

1,6

3,2

3,9

4,6

Singapore

8,2

12,8

-4,4

3,1

10,3

5,2

5,7

5,3

2,8

Brasil

6,2

11,9

4,9

8,4

10,4

8,6

8,2

8,7

7,0

Østerrike

3,9

4,7

5,3

-1,2

3,1

4,4

2,5

3,1

2,6

1,2

Irland

6,5

6,5

5,8

1,7

0,1

3,1

-0,3

3,4

-0,7

1,9

Tyrkia

Taiwan

2,6

1,9

-6,3

2,4

4,1

1,8

0,6

2,9

5,2

Norges handelspartnere

4,1

3,5

3,2

0,8

2,6

3,5

2,2

2,3

2,3

2,1

Memo: Norge

3,8

5,1

4,1

2,2

4,5

4,9

5,1

3,1

2,4

1,5

Kilde: Conference Board, Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta. Prosentvis vekst fra året før

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tyskland

0,9

2,1

0,2

2,6

3,0

2,5

1,8

2,8

2,4

2,2

2,8

Sverige

5,3

3,7

2,7

2,2

3,2

3,0

2,0

2,2

3,5

2,2

2,9

Storbritannia

5,4

0,5

2,3

3,3

1,1

1,7

2,1

0,7

1,3

1,7

2,3

Nederland

3,2

3,8

2,4

0,4

1,8

2,1

2,1

1,6

0,2

1,7

2,1

USA

4,2

2,8

0,7

2,9

2,6

2,4

1,1

2,6

2,6

2,0

3,8

Kina

Danmark

3,8

3,9

2,8

3,2

1,4

1,8

1,1

1,8

1,9

2,2

2,2

Frankrike

2,5

2,6

1,6

2,8

2,3

2,2

1,6

1,1

1,1

1,1

1,3

Belgia

3,5

3,7

1,1

1,4

3,4

3,1

2,4

1,0

0,0

0,2

1,8

Polen

5,8

8,6

3,2

5,5

5,3

3,6

1,7

2,2

1,2

3,6

4,7

Italia

2,1

2,9

0,5

2,3

1,1

-1,1

0,8

0,1

0,8

0,0

0,6

Russland

Spania

4,6

6,7

4,5

0,2

0,7

-1,4

0,3

0,1

0,9

0,9

1,6

Sør Korea

4,6

3,9

2,2

3,8

3,7

3,2

2,2

2,0

2,1

2,2

2,7

Finland

3,3

4,3

2,0

2,2

3,6

2,8

1,3

1,0

1,6

1,0

0,9

Japan

-1,3

0,3

-3,8

-0,1

0,4

0,4

-0,3

0,8

0,7

0,5

1,2

Canada

4,1

3,2

1,3

1,4

3,4

3,1

2,9

3,0

1,8

1,3

2,6

Sveits

3,1

1,7

1,0

0,7

1,3

0,7

0,7

-0,5

-0,9

-0,6

1,1

Tsjekkia

6,2

4,1

-0,6

3,3

2,9

1,7

-0,3

2,6

2,6

3,4

4,2

Singapore

Brasil

Østerrike

3,0

3,3

1,6

1,0

2,1

2,7

2,1

1,9

1,9

1,1

1,3

Irland

5,7

3,9

-1,0

-3,6

0,5

0,7

1,4

1,8

2,8

2,6

2,7

Tyrkia

Taiwan

Norges handelspartnere

3,6

2,9

1,5

2,3

2,4

2,1

1,7

1,7

1,8

1,8

2,5

Memo:

Norge

6,3

6,3

3,4

3,1

4,8

4,6

4,4

3,2

2,7

2,4

2,7

Euroområdet

3,0

3,5

1,4

1,8

1,8

1,1

1,4

1,4

1,4

1,3

1,8

OECD

3,5

3,0

0,8

2,0

2,5

1,9

1,4

2,0

1,8

1,9

2,8

Kilde: OECD (Economic Outlook) og Beregningsutvalget.

Tabell 4.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land. Prosent

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Industrien

Norge

36,8

35,3

29,9

34,2

32,2

30,7

29,7

30,6

34,3

34,7

Sverige

51,4

46,9

43,9

52,0

50,7

47,2

47,6

48,3

Tyskland

40,3

36,8

29,6

38,0

39,5

38,2

36,9

38,1

38,3

Danmark

35,0

33,9

34,4

39,0

39,1

42,7

45,5

45,3

48,7

Nederland

51,3

47,9

40,2

45,0

46,0

44,4

42,1

41,6

44,0

Finland

55,3

53,4

44,1

48,5

47,0

40,4

43,3

44,4

45,2

Frankrike

36,9

35,0

32,5

33,1

34,2

33,9

34,6

34,4

36,4

Polen

52,1

48,9

55,0

52,6

54,3

55,4

53,4

54,8

57,0

Italia

44,2

42,1

37,8

41,0

40,3

38,6

39,0

39,8

40,4

Hele økonomien

Fastlands-Norge

39,6

38,3

37,5

39,0

37,6

37,6

37,5

37,6

37,7

38,5

Sverige

43,7

42,2

40,3

42,8

42,0

40,0

39,6

39,9

40,2

Tyskland

47,3

46,4

43,9

45,1

45,1

44,1

44,0

43,7

43,7

Storbritannia

42,6

43,3

41,7

41,1

41,9

42,3

42,5

43,8

43,5

Danmark

38,7

38,2

35,9

38,3

38,7

39,6

39,4

39,1

38,3

Nederland

46,9

46,4

44,2

45,5

45,3

44,8

44,8

44,8

45,3

Finland

48,0

46,8

43,4

44,4

44,0

42,7

43,0

43,4

44,0

Frankrike

42,0

41,9

40,1

40,5

40,3

39,7

39,5

39,6

40,0

Polen

57,5

55,6

57,5

56,8

57,7

57,8

57,8

57,6

58,2

Italia

55,9

55,4

54,3

54,3

54,5

53,9

54,3

54,6

54,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat og Beregningsutvalget.

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Driftsmargin

Norge

6,1

6,2

5,7

3,8

5,6

4,1

4,6

4,3

5,0

5,3

Belgia

5,2

4,9

3,5

3,3

4,6

3,8

3,3

3,5

4,1

Frankrike

4,2

4,7

3,6

2,3

3,9

3,2

2,6

2,8

2,6

4,0

Italia

3,9

4,5

3,2

2,2

2,8

2,6

2,1

2,7

3,2

4,1

Spania

4,7

5,4

2,8

1,3

2,8

2,5

2,0

2,2

2,8

4,5

Tsjekkia

6,8

7,2

6,8

6,0

7,4

7,1

7,2

7,4

8,7

Tyskland

3,4

4,1

2,8

1,7

4,6

4,8

4,1

3,6

4,2

Østerrike

6,5

6,9

5,4

4,5

5,6

5,6

5,0

4,5

4,9

Totalrentabilitet

Norge

9,2

12,3

3,5

5,9

8,1

4,6

5,7

5,5

6,7

7,0

Belgia

7,2

9,3

7,5

8,1

8,0

6,6

6,7

4,9

5,4

Frankrike

6,8

8,3

5,9

4,1

6,9

5,7

5,3

5,0

6,1

7,1

Italia

6,0

6,7

5,0

2,7

3,5

3,7

3,1

3,5

4,8

4,9

Spania

7,6

7,6

3,8

1,6

4,2

5,7

3,0

3,3

6,9

4,9

Tsjekkia

12,7

13,9

17,5

12,7

14,3

14,9

14,1

14,1

14,9

Tyskland

6,7

7,8

4,7

3,4

6,7

7,3

6,6

6,0

6,6

Østerrike

10,6

11,7

7,9

8,0

8,4

8,7

8,6

7,5

7,9

Egenkapitalandel

Norge

43,4

42,2

36,2

40,7

43,0

42,9

42,3

44,1

44,6

47,3

Belgia

43,0

45,8

44,7

48,0

47,3

48,9

50,5

51,2

50,1

Frankrike

37,5

36,3

33,7

35,4

36,1

36,1

37,9

37,8

36,8

36,8

Italia

28,8

28,5

31,3

32,3

32,1

31,9

33,0

34,2

35,6

37,8

Spania

38,2

37,4

39,6

38,9

41,4

41,7

41,8

41,7

41,9

42,5

Tsjekkia

48,5

49,8

48,5

50,0

50,0

48,1

51,1

49,7

50,3

Tyskland

29,9

30,9

29,7

29,9

31,7

32,0

32,6

33,1

33,9

Østerrike

36,8

36,5

34,6

35,4

36,4

36,9

37,0

38,5

40,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Banque de France (BACH-databasen).

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. Milliarder kroner

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Inntekter:

1368,8

1487,3

1515,5

1581,3

1675,5

1769,5

1864,4

1951,8

2072,2

2080,6

Lønn

790,8

864,7

893,0

923,6

982,0

1041,5

1097,5

1143,0

1177,6

1198,3

Blandet inntekt1/driftsresultat

110,2

112,2

91,0

103,8

108,2

104,8

106,0

107,8

116,1

119,4

Herav: Tjenester fra egen bolig

45,2

43,6

37,3

40,3

41,0

35,5

35,6

35,9

38,4

39,1

Formuesinntekter

77,8

101,7

79,6

89,4

97,4

106,4

109,3

119,7

154,9

109,0

Herav: Avkastning på forsikringskrav

31,1

36,0

32,7

38,0

40,9

42,5

41,9

43,8

50,0

43,9

Herav: Mottatt aksjeutbytte

17,5

25,3

24,9

30,6

32,1

34,5

38,1

45,8

84,7

50,8

Offentlige stønader

278,5

298,5

324,5

341,6

359,6

380,7

397,6

421,7

451,6

470,4

Andre inntekter (netto)

111,6

110,2

127,4

122,9

128,3

136,1

154,0

159,5

172,0

183,5

Utgifter:

536,6

603,3

587,6

608,2

648,9

696,0

733,0

763,3

785,2

776,3

Skatt på inntekt og formue

442,6

474,3

493,9

519,5

551,3

586,7

619,2

645,0

680,7

680,0

Formuesutgifter

94,0

129,0

93,8

88,6

97,6

109,3

113,8

118,3

104,6

96,3

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

31,8

35,8

44,3

43,8

42,2

53,7

63,1

62,5

60,8

64,0

Disponibel inntekt

864,0

919,8

972,2

1017,0

1068,8

1127,2

1194,4

1251,0

1347,7

1368,2

* Foreløpig årgang

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå for Beregningsutvalget.

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Nettonasjonalprodukt

2018,6

2238,8

2033,9

2177,3

2356,3

2506,2

2588,8

2620,8

2565,7

2545,1

– Netto produksjonskatter

247,3

242,5

237,1

255,2

266,2

277,1

290,9

301,9

312,7

329,6

= Faktorinntekt

1771,3

1996,4

1796,8

1922,1

2090,1

2229,1

2297,9

2318,9

2253,0

2215,4

– Lønnskostnader

988,5

1087,0

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1448,5

1492,4

1518,9

= Driftsresultat

782,8

909,4

677,4

770,9

865,0

920,3

913,4

870,4

760,6

696,5

– Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

398,3

521,9

318,5

359,9

467,1

491,6

456,7

390,9

259,2

174,7

Driftsresultat i øvrige næringer

384,5

387,5

359,0

411,1

397,9

428,7

456,6

479,5

501,4

521,9

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Alle næringer

988,5

1087

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1448,5

1492,4

1518,9

Offentlig forvaltning

283,4

309,9

331,9

350,0

372,4

395,5

418,1

441,4

461,8

479,3

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

23,7

26,0

28,3

28,9

31,4

32,8

34,7

36,5

38,3

39,6

Markedsrettet virksomhet1

681,4

751,1

759,2

772,2

821,3

880,5

931,8

970,6

992,4

999,9

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

19,0

24,2

28,1

29,9

33,9

37,7

41,4

42,4

39,7

35,7

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

650,1

715,3

720,6

732,7

777,4

831,3

878,5

916

939,8

951,0

Industri

123,6

131,2

125,8

123,5

128,6

136,5

143,5

149,1

146,9

143,2

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

59,3

64,8

62,6

60,7

63,7

70,4

76,1

80,7

76,4

70,5

Råvarebasert industri

27,4

28,5

26,3

25,9

26,8

26,3

27,0

27,3

28,0

28,6

Øvrige industrinæringer

37,0

37,9

36,9

36,9

38,1

39,8

40,5

41,1

42,5

44,1

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

526,5

584,0

594,7

609,2

648,8

694,8

735,0

766,9

792,9

807,8

* Foreløpige tall.

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1

Arbeidere i NHO-bedrifter2,6

Kjemisk prosessindustri7

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

Transportsektoren i alt

År

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelse

Treindustri

I alt

Byggevirksomhet

2007

5,4

5,5

5,4

5,8

-

6,4

5,4

5,5

4,4

2008

5,7

5,7

5,7

5,8

-

5,9

5,4

5,5

6,6

2009

4,3

3,9

3,4

3,0

4,2

4,49

3,9

3,9

4,5

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2016

1,5

2,0

2,2

1,5

2,3

2,1

2,2

2,6

1,6

2006–2016

45,2

45,4

46,7

40,6

50,1

45,1

45,6

45,2

Gj.snitt per år

3,8

3,8

3,9

3,5

4,1

3,8

3,8

3,8

Årslønn 2016

455 300

452 500

437 600

405 900

491 600

466 300

493 600

485 400

430 600

Arbeidere i NHO-bedrifter2,6

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Varehandel6

År

Landtransport

Hotell- og rest.3

I alt

Industrifunk.

Industrien i NHO-bedrifter i alt6

Finanstjenester4,6

I alt

Virkebedrifter6

2007

-

4,2

6,3

5,7

5,3

5,5

5,9

5,0

2008

-

4,6

5,8

6,3

6,1

7,7

4,3

4,4

2009

4,7

3,1

4,7

4,58

4,2

0,5

3,0

1,8

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,5

2,9

3,6

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,8

3,6

3,6

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,4

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,1

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

3,2

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,3

3,2

3,3

2016

2,6

1,515

2,1

2,2

1,9

2,5

2,8

2,5

2006–2016

-

36,6

52,1

50,5

48,1

52,8

39,5

41,0

Gj.snitt per år

3,2

4,3

4,2

4,0

4,3

3,4

3,5

Årslønn 2016

416 600

350 500

718 300

727 800

582 000

631 100

468 900

494 500

Kommunene13

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting6

Staten12

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene10

Øvrige bedrifter

2007

5,0

5,1

4,8

3,6

5,3

4,9

5,3

2008

4,8

6,7

6,75

5,7

7,1

6,5

6,2

2009

2,7

4,4

4,6

4,4

4,7

5,1

4,0

2010

3,3

4,511

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,3

4,0

4,1

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,2

2,3

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8

3,3

3,9

3,2

2,7

2,7

2016

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,014

2,4

2006–2016

38,9

49,5

49,2

44,4

51,5

47,4

47,0

Gj.snitt per år

3,3

4,1

4,1

3,7

4,2

4,0

3,9

Årslønn 2016

446 000

561 400

489 500

540 400

473 900

549 100

504 100

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Det er utarbeidet en revidert tidsserie for finanstjenester. Se nærmere omtale i vedlegg 2. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år.

5 En oppjustering av minstelønnssatsene for høyskolegruppene pr 1.1.2008 bidro med 0,2 prosentpoeng til lønnsveksten i 2008.

6 Lønnsveksten fra 2008 til 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenliknet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

7 Gruppen samsvarer om lag med summen av tidligere elektrokjemisk industri, kjemisk industri og treforedling (se tabell 4.9 i NOU 2009: 7) og en del mindre grupper innenfor kjemisk prosessindustri.

8 Antall årsverk i industrifunksjonærgruppen ble redusert med i overkant av 10 prosent fra 2008 til 2009, i hovedsak fordi forlag nå ble klassifisert utenfor industri, mens de fram til 2008 var innenfor industri.

9 Som følge av ny næringsgruppering ble montasje og reparasjon av heiser flyttet til bygg- og anleggsvirksomhet.

10 Beregnet på Spekters tallmateriale til og med 2009 og for 2013. Fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

11 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

12 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på A-ordningen. Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er beregnet til 2,2 prosent i 2016. Årslønnsveksten for gruppene på avtalen med Akademikerne er beregnet til 2,5 prosent.

13 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

14 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2016 ned med 0,4 prosentpoeng.

15 For identiske personer var lønnsveksten om lag 3 prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns etter næring. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato *12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20152

2016

Menn

Kvinner

Jordbruk, skogbruk og fiske

91,4

91,7

93,8

92,0

97,9

95,0

95,9

93,9

89,0

88,0

428 400

376 800

Bergverksdrift og utvinning

88,7

90,4

92,0

92,9

93,1

93,3

91,7

94,8

95,3

96,1

836 400

804 000

Industri

87,1

87,6

88,2

88,7

89,4

90,2

90,0

90,5

90,0

90,5

543 600

492 000

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

90,3

89,4

90,8

92,2

92,2

93,6

93,3

93,8

91,7

91,9

680 400

625 200

Vann, avløp, renovasjon

103,5

103,0

104,1

104,5

106,5

104,5

106,0

105,4

104,9

105,5

478 800

505 200

Bygge- og anleggsvirksomhet

97,6

96,8

98,9

100,6

100,5

101,0

100,8

102,2

101,8

102,4

490 800

502 800

Varehandel, reparasjon av motorvogner

79,7

80,3

81,5

82,3

82,1

82,7

82,7

82,2

82,4

82,8

502 800

416 400

Transport og lagring

88,8

89,1

88,7

89,4

90,4

89,3

90,7

91,0

89,7

90,9

528 000

480 000

Overnattings- og serveringsvirksomhet

90,1

90,0

89,3

90,2

91,4

91,0

91,8

90,0

92,1

92,0

373 200

343 200

Informasjon og kommunikasjon

82,6

83,1

83,3

83,0

84,5

85,4

85,4

85,4

84,8

85,5

704 400

602 400

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

64,2

68,0

68,4

67,5

69,9

70,6

70,4

70,6

68,7

69,3

872 400

604 800

Omsetning og drift av fast eiendom

80,2

81,1

80,3

84,3

83,4

86,0

82,6

82,6

82,2

82,0

658 800

540 000

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

75,9

77,3

77,8

77,3

77,7

77,8

79,0

79,3

79,2

80,7

702 000

566 400

Forretningsmessig tjenesteyting

90,2

89,8

90,7

90,7

92,1

90,5

91,6

90,7

90,4

91,6

457 200

418 800

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

89,3

89,2

89,7

90,1

90,8

90,0

88,3

88,1

87,0

87,6

589 200

516 000

Undervisning

91,6

91,7

92,5

92,7

93,1

93,2

93,6

92,7

92,7

93,1

538 800

501 600

Helse- og sosialtjenester

84,4

85,4

86,1

85,9

86,9

86,7

87,6

87,8

87,5

88,6

524 400

464 400

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

83,2

85,1

87,6

89,1

88,5

88,1

89,8

90,3

89,7

90,4

475 200

429 600

Annen tjenesteyting

77,9

77,0

76,6

75,7

76,9

75,5

76,2

77,1

82,2

83,0

537 600

446 400

Sektor:

Kommuneforvaltningen i alt3

91,6

91,8

92,1

92,0

92,5

92,5

92,7

92,9

92,9

93,3

518 788

484 161

herav Skoleverket3

93,4

93,8

94,1

94,3

94,7

95,1

95,4

95,6

95,6

96,1

530 556

509 880

Staten (ekskl. helseforetak)

90,2

90,1

90,5

90,8

91,5

90,9

89,2

88,6

88,5

89,0

591 600

526 800

Helseforetak4

80,8

81,7

81,5

82,2

82,2

83,0

83,6

83,6

80,6

81,9

642 000

525 600

Alle næringer (heltids- og deltidsansatte)

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

554 400

477 600

1 Per september/oktober/desember.

2 Tallene er basert på hele datamaterialet i A-ordningen fra og med 2015

3 Basert på tall fra KS

4 På grunn av innføringen av A-ordningen er det brudd i statistikken i 2015. Fra og med 2015 baserer statistikken for helseforetakene seg på næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring. Heltidsansatte

Månedslønn per dato1*12 2016

2008

2009

2010

2011

20124

2013

2014

2015

20155

2016

Menn

Kvinner

Utdanning på grunnskolenivå

90,1

89,7

90,6

90,9

90,9

90,9

90,8

90,3

89,6

89,1

439 200

391 200

Industri

90,9

91,5

92,4

93,0

92,6

92,9

92,5

92,9

93,8

93,4

438 000

409 200

Bygge- og anleggsvirksomhet

103,6

102,1

101,0

103,4

101,0

103,8

102,1

103,9

104,2

102,3

416 400

426 000

Varehandel, mv.

88,2

87,2

88,9

89,1

87,1

87,0

88,6

87,0

90,9

90,8

445 200

404 400

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

74,4

80,0

76,4

82,1

82,1

80,1

83,4

86,3

81,3

83,2

608 400

506 400

Staten eksklusive helseforetak

93,7

93,0

92,8

92,5

93,4

92,0

89,3

87,6

92,0

92,5

463 200

428 400

Helseforetak

93,9

93,9

94,7

95,0

95,1

95,9

94,8

96,0

95,3

95,1

388 800

369 600

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

91,2

91,8

92,0

91,9

91,6

91,6

91,9

92,4

92,4

92,9

426 000

395 800

-Herav skoleverket2

96,6

96,6

96,5

96,6

97,0

97,4

97,6

96,5

96,5

98,1

408 200

400 400

Utdanning på videregående skolenivå

83,1

83,1

83,6

83,8

84,7

84,1

83,9

83,4

83,2

83,5

544 800

454 800

Industri

87,7

88,0

88,7

88,9

89,0

89,1

89,5

89,2

89,9

90,3

531 600

480 000

Bygge- og anleggsvirksomhet

90,7

92,4

92,9

94,7

94,8

95,5

94,4

93,9

94,1

94,3

522 000

492 000

Varehandel, mv.

82,9

82,3

83,3

82,8

83,1

84,1

83,5

82,8

84,8

85,0

526 800

447 600

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

74,4

76,7

76,8

76,7

78,0

78,5

78,5

79,1

78,4

77,5

710 400

550 800

Staten eksklusive helseforetak

91,1

88,9

89,9

90,0

90,9

89,3

86,7

85,4

85,3

85,7

538 800

462 000

Helseforetak

86,8

88,5

87,7

88,1

87,4

87,8

88,5

87,7

86,2

86,5

487 200

421 200

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,5

94,5

94,8

94,2

94,1

93,7

93,6

93,2

93,2

93,4

477 600

446 300

-Herav skoleverket2

96,7

96,0

95,8

95,4

96,3

96,3

96,2

95,2

95,2

95,6

457 300

437 000

Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning

Industri

86,8

86,9

87,6

88,4

88,1

88,0

88,2

87,3

88,2

88,8

534 000

474 000

Bygge- og anleggsvirksomhet

89,5

89,2

89,0

89,4

90,0

90,6

90,0

88,4

90,0

89,8

528 000

474 000

Varehandel, mv.

84,0

84,7

86,2

86,2

86,0

86,6

85,2

84,2

86,0

86,1

508 800

438 000

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

76,9

79,7

80,4

78,1

80,8

81,4

82,1

82,5

80,7

81,7

628 800

513 600

Staten eksklusive helseforetak

89,0

87,7

88,3

87,9

88,7

87,1

84,9

82,8

83,0

83,1

532 800

442 800

Helseforetak

85,1

86,9

86,1

87,6

86,7

88,0

85,9

89,0

87,3

87,8

493 200

433200

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

95,6

95,9

96,1

95,9

95,7

95,3

95,0

94,8

94,8

94,9

428 800

407 000

-Herav skoleverket2

95,3

94,3

94,3

94,1

94,5

94,2

93,9

92,8

92,8

93,3

436 300

407 200

Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år

78,7

79,5

79,8

79,6

80,5

80,0

80,4

79,4

78,5

78,9

666 000

525 600

Industri

83,1

82,4

83,2

82,4

83,2

84,2

82,5

83,4

82,7

83,7

728 400

609 600

Bygge- og anleggsvirksomhet

81,8

82,3

84,5

82,8

86,5

87,5

86,4

85,2

86,5

86,0

694 800

597 600

Varehandel, mv.

77,3

79,5

78,0

80,5

77,9

77,3

79,5

77,1

79,8

79,8

672 000

536 400

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

65,3

69,8

70,0

67,7

70,2

71,2

70,3

70,5

68,5

68,9

922 800

636 000

Staten eksklusive helseforetak

93,9

92,6

92,3

92,3

92,4

91,3

88,7

87,6

87,5

87,5

595 200

520 800

Helseforetak

93,5

94,2

94,7

94,6

94,8

94,2

94,2

94,0

93,7

93,4

544 800

508 800

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,1

94,2

94,4

94,2

94,6

94,3

94,3

94,3

94,3

94,5

557 100

526 500

-Herav skoleverket2

97,5

97,7

97,8

97,8

97,9

97,9

97,8

97,8

97,8

97,8

552 500

540 500

Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år

80,8

81,4

81,8

81,4

81,5

81,7

81,4

80,8

80,1

80,8

795 600

643 200

Industri

83,9

83,4

83,7

82,7

82,1

83,2

82,3

83,8

82,0

83,5

866 400

723 600

Bygge- og anleggsvirksomhet

86,1

85,3

82,8

84,0

85,1

91,0

85,4

88,8

83,6

82,9

848 400

703 200

Varehandel, mv.

81,3

80,2

83,0

82,2

80,8

81,2

82,9

81,5

83,9

82,6

771 600

637 200

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68,0

73,5

73,9

73,7

76,0

77,4

75,9

73,1

72,7

73,7

1 032 000

760 800

Staten eksklusive helseforetak

90,2

89,5

90,0

90,5

90,7

90,6

89,7

88,7

88,5

88,8

662 400

588 000

Helseforetak

79,4

78,8

79,0

79,9

80,7

80,4

80,7

82,3

78,6

79,2

915 600

724 800

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,0

94,0

94,1

93,9

93,9

94,3

94,4

94,4

94,4

94,9

646 700

613 900

-Herav skoleverket2

96,5

96,5

96,4

96,3

96,4

96,9

97,0

97,1

97,1

97,5

613 300

597 900

1 Per september/oktober/desember.

2 Kilde: KS

3 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget

4 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

5 Tallene er (med unntak av kommune/fylkeskommune og skoleverket) basert på hele datamaterialet i A-ordningen fra og med 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato1*12

Menn

Kvinner

2008

2009

2010

2011

20122

2013

2014

2015

20153

2016

2016

2016

Utdanning på grunnskolenivå

88,5

88,1

89,4

90,0

90,1

90,1

90,1

89,7

89,2

89,4

420 000

375 600

Utdanning på videregående skolenivå

81,8

82,0

82,4

82,3

83,0

82,7

82,3

82,1

81,8

82,3

529 200

435 600

Universitets- eller høgskoleutdanning, tom 4 år

78,8

79,6

79,7

79,6

80,6

79,8

80,2

79,6

78,8

79,4

646 800

513 600

Universitets- eller høgskoleutdanning lengre enn 4 år

80,4

81,1

81,3

80,9

81,1

81,2

80,9

80,6

79,7

80,3

786 000

631 200

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

83,9

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

86,1

85,3

86,1

554 400

477 600

1 Per september/oktober.

2 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

3 Tallene er basert på hele datamaterialet i A-ordningen fra og med 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.14 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2015-kroner. 2005 og 2015

Kapitalinntekter i alt

2005

Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjons-gevinst/tap

Andre kapital-inntekter

Nivå i 2015-kroner

Andel

1

1 100

700

-9 900

400

-9 300

-1,4

2

900

200

-200

300

1 500

0,2

3

1 000

200

0

400

2 000

0,3

4

1 100

300

200

500

2 500

0,4

5

1 200

400

300

600

3 100

0,5

6

1 400

600

400

800

3 800

0,6

7

1 500

900

800

1 000

5 200

0,8

8

1 900

1 700

1 500

1 700

8 200

1,3

9

2 800

5 300

3 700

3 300

18 300

2,8

10

16 100

384 000

70 500

33 600

612 400

94,6

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

3 900

12 400

7 100

5 500

35 000

1,1

93/94

4 700

19 500

10 200

7 200

50 600

1,7

95/96

6 100

35 000

16 200

11 100

83 100

2,7

97/98

9 800

96 000

36 000

20 900

197 600

6,5

99

19 000

309 000

94 400

51 500

575 700

9,4

100

93 200

3 204 700

471 500

195 300

4 815 500

78,6

Alle desiler

2 900

39 400

6 700

4 300

64 800

100,0

2015

Desil

1

2 300

1 200

-11 700

-600

-8 900

-2,0

2

2 000

200

-700

400

1 900

0,4

3

2 300

300

-500

600

2 700

0,6

4

2 600

400

-300

900

3 600

0,8

5

2 800

600

-200

1 200

4 500

1,0

6

3 200

900

0

1 600

5 700

1,3

7

3 600

1 500

400

2 400

7 900

1,8

8

4 300

3 300

1 200

3 700

12 500

2,8

9

5 500

8 400

3 300

6 100

23 400

5,2

10

12 700

294 900

66 700

21 000

395 200

88,1

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

6 900

17 500

6 900

8 800

40 100

2,0

93/94

7 500

25 400

10 000

10 700

53 700

2,7

95/96

8 800

42 500

16 900

13 600

81 900

4,1

97/98

11 200

94 800

35 500

19 700

161 200

8,2

99

16 300

263 300

85 000

27 900

392 500

9,9

100

41 400

2 324 800

443 000

76 200

2 885 400

73,0

Alle desiler

4 100

31 200

5 800

3 700

44 800

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 785 566 personer i 2005 og 2 082 001 personer i 2015.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2005) og inntektsstatistikk for husholdninger (2015), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Nivå i 2015-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2005 og 2015

2005

Desil

Lønnsinntekt2

Nærings-inntekt

Kapitalinntekt3

Overføringer

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

2,8

-1,1

-2,3

100,7

106 200

11,9

88,1

2

2,2

0,0

2,3

95,4

140 600

8,7

91,3

3

2,5

0,2

2,2

95,1

162 400

9,5

90,5

4

2,4

0,2

1,9

95,5

183 500

10,8

89,2

5

2,7

0,2

1,8

95,2

204 300

12,5

87,5

6

3,2

0,2

1,9

94,6

227 700

14,4

85,6

7

3,6

0,3

2,1

94,0

254 100

16,1

83,9

8

4,4

0,4

2,5

92,8

285 500

17,5

82,5

9

5,9

0,6

3,2

90,3

331 200

18,6

81,4

10

5,8

1,0

32,5

60,6

635 600

20,3

79,7

Alle

4,2

0,4

9,7

85,7

253 100

15,8

84,2

2015

Desil

1

4,6

-0,6

-7,8

103,8

136 600

8,9

91,1

2

2,5

0,0

1,6

95,9

196 500

8,1

91,9

3

2,8

0,1

1,8

95,4

223 800

10,1

89,9

4

3,0

0,1

1,8

95,1

252 500

13,2

86,8

5

3,3

0,1

2,0

94,6

277 100

14,9

85,1

6

3,9

0,2

2,2

93,8

302 900

16,5

83,5

7

4,2

0,3

2,4

93,1

332 500

17,9

82,1

8

5,0

0,4

2,8

91,8

369 400

19,3

80,7

9

6,8

0,7

3,7

88,8

427 700

21,1

78,9

10

9,4

1,6

24,4

64,6

760 300

26,7

73,3

Alle

5,4

0,6

7,1

86,9

327 900

18,3

81,7

1 Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 1 053 075 personer i 2005 og 1 220 121 personer i 2015.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser, sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

Kilde: Inntektsstatistikk for personer (2005) og inntektsstatistikk for husholdninger (2015), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.16 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 2005 og 2015

1986

2005

2015

Reell endring3 1986–2015.

Prosent

Desil

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

1

88 700

5,6

204 900

5,5

300 400

5,3

60,6

2

104 100

6,6

242 500

6,5

358 800

6,3

63,5

3

117 800

7,4

271 200

7,2

402 100

7,0

61,9

4

128 700

8,1

296 400

7,9

440 900

7,7

62,5

5

138 400

8,7

320 900

8,6

479 300

8,4

64,2

6

150 200

9,5

347 700

9,3

521 200

9,1

64,6

7

164 300

10,4

378 600

10,1

571 200

10,0

64,9

8

181 700

11,5

419 100

11,2

642 400

11,2

67,7

9

209 200

13,2

491 300

13,1

765 400

13,4

73,5

10

301 700

19,0

778 500

20,8

1 233 600

21,6

93,9

Alle

158 500

100,0

375 100

100,0

571 500

100,0

71,0

Gini-koeffisient

0,199

0,216

0,231

Antall personer

1 346 000

1 637 557

1 958 624

1 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser og sykepenger.

2 Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 183 960 kroner i 2005 og 265 440 kroner i 2015.

3 Endring i realverdien (målt i 2015-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger (2015), Inntektsstatistikk for personer (2005) og Inntekts- og formuesundersøkelsen (1986), Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.17 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte. Per september/oktober/desember 2006, 2014 og 2015.

2006

2014

2015

Vekst i lønnsnivå i prosent 2006–2015

Lønnsnivå1

Andel2

Andel2

Lønnsnivå1

Andel2

Alle

366 500

100

100,0

520 800

100

42,1

Desil 1

217 200

5,9

5,4

269 700

5,2

24,2

Desil 2

260 200

7,1

6,8

353 200

6,8

35,7

Desil 3

280 800

7,7

7,5

389 100

7,5

38,6

Desil 4

300 900

8,2

8,1

421 500

8,1

40,1

Desil 5

320 400

8,7

8,7

454 200

8,7

41,8

Desil 6

342 300

9,3

9,4

488 500

9,4

42,7

Desil 7

368 600

10,1

10,1

529 200

10,2

43,6

Desil 8

403 800

11,0

11,2

586 100

11,3

45,1

Desil 9

467 600

12,8

13,1

687 200

13,2

47,0

Desil 10

702 800

19,2

19,6

1 029 200

19,8

46,4

Gini-koeffisient

0,186

0,201

0,207

Desil 10 oppdelt i persentilene:

Persentil 91

529 100

1,4

1,5

780 000

1,5

47,4

Persentil 92

546 200

1,5

1,5

804 400

1,5

47,3

Persentil 93

565 600

1,5

1,6

833 200

1,6

47,3

Persentil 94

589 800

1,6

1,6

864 800

1,7

46,6

Persentil 95

616 100

1,7

1,7

903 800

1,7

46,7

Persentil 96

651 500

1,8

1,8

951 400

1,8

46,0

Persentil 97

694 800

1,9

1,9

1 013 200

1,9

45,8

Persentil 98

753 900

2,1

2,1

1 099 800

2,1

45,9

Persentil 99

851 200

2,3

2,4

1 249 200

2,4

46,8

Persentil 100

1 229 700

3,4

3,4

1 792 500

3,4

45,8

Menn

392 100

100,0

100

554 700

100

41,5

Desil 1

220 000

5,6

5,1

269 800

4,9

22,6

Desil 2

268 400

6,9

6,5

359 500

6,5

33,9

Desil 3

292 100

7,5

7,2

398 900

7,2

36,6

Desil 4

312 900

8,0

7,9

434 400

7,8

38,8

Desil 5

335 500

8,6

8,5

472 100

8,5

40,7

Desil 6

361 200

9,2

9,2

514 200

9,3

42,4

Desil 7

393 200

10,0

10,1

566 100

10,2

44,0

Desil 8

438 900

11,2

11,4

638 800

11,5

45,5

Desil 9

517 200

13,2

13,6

756 600

13,6

46,3

Desil 10

781 000

19,9

20,4

1 137 000

20,5

45,6

Gini-koeffisient

0,203

0,220

0,225

Kvinner

331 800

100,0

100,0

477 600

100

43,9

Desil 1

214 700

6,5

5,9

270 200

5,7

25,9

Desil 2

253 200

7,6

7,3

345 900

7,2

36,6

Desil 3

269 500

8,1

8,0

380 600

8,0

41,2

Desil 4

286 700

8,6

8,6

407 400

8,5

42,1

Desil 5

304 800

9,2

9,2

437 700

9,2

43,6

Desil 6

322 400

9,7

9,8

465 700

9,8

44,4

Desil 7

342 700

10,3

10,4

496 400

10,4

44,8

Desil 8

368 500

11,1

11,2

535 100

11,2

45,2

Desil 9

404 800

12,2

12,4

597 500

12,5

47,6

Desil 10

551 000

16,6

17,3

839 700

17,6

52,4

Gini-koeffisient

0,147

0,165

0,170

1 Gjennomsnittlig lønn per september/oktober/desember.

2 Andel av samlet lønnssum i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.1 Konjunkturforløp

Figur 4.1 Konjunkturforløp

1 Det er tatt utgangspunkt i hhv. 3. kvartal 1987, 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2014. Utgangskvartalene er satt til kvartalet før AKUledigheten begynte å stige. I figur D, E og F benyttes årstall med starttidspunkt i hhv. 1987, 2008 og 2014. X-aksen angir antall kvartaler (A, B og C) og år (D, E og F) fra starten av de tre periodene.

2 For antall sysselsatte personer er det benyttet årstall for perioden 1987–1992. Utgangskvartalet er satt til 100.

3 Industrien i Norge i forhold til industrien hos et vektet snitt av våre handelspartnere. Utgangsåret er satt til 100.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Beregningsutvalget og Finansdepartementet.

Figur 4.2 BNP for Fastlands-Norge. Indeks. Sesongjusterte tall1

Figur 4.2 BNP for Fastlands-Norge. Indeks. Sesongjusterte tall1

1 Det er tatt utgangspunkt i hhv. 3. kvartal 1987, 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2014. Utgangskvartalet er satt til 100.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden