NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Til innholdsfortegnelse

12 Andre mulige endringer i lov og forskrifter

12.1 Forholdet til Landbruksdirektoratet og Klagenemnda for naturskadesaker

12.1.1 Dagens regler

Lov om naturskadeforsikring § 2 første ledd og § 3 fjerde ledd legger opp til at visse spørsmål under loven kan bringes inn for og avgjøres med bindende virkning av Klagenemnda for naturskadesaker. Klagenemnda er opprettet i medhold av naturskadeerstatningsloven av 15. august 2014 nr. 59 § 21. Samme lov § 11 fastslår at Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet etter loven.

Instruksen § 2 fastslår at poolen er kontaktledd mellom medlemmene i poolen og Landbruksdirektoratet. Nærmere regler om denne kontakten er gitt i instruksen § 18. Instruksen § 4 første ledd inneholder dessuten regler om muligheten for styret i poolen til «i samråd med Landbruksdirektoratet [å] gi nærmere regler om saksbehandlingen ved selskapenes erstatningsfastsetting, herunder regler om takst».

Instruksen § 4 annet ledd og § 13 annet ledd første punktum inneholder regler som viderefører reglene om Klagenemnda for naturskadesaker i naturskadeforsikringsloven § 2 annet ledd og § 3 fjerde ledd.

12.1.2 Drøftelse

Utvalget har ikke funnet grunn til se nærmere på den regulering som i dag finnes i naturskadeforsikringsloven og i instruksen vedrørende Klagenemndas avgjørelsesmyndighet i visse typer av spørsmål under naturskadeforsikringen eller vedrørende samarbeidet mellom poolen og Landbruksdirektoratet. Reguleringen kom i stand da naturskadeforsikringsordningen ble opprettet i 1979 og synes som sådan å ha fungert tilfredsstillende. Utvalget anser også forholdet til de to organene for å ligge utenfor eller iallfall i utkanten av sitt mandat, siden deler av reguleringen har betydning for de sikredes rettigheter under naturskadeforsikringsordningen.

12.1.3 Forslag

Utvalget foreslår å videreføre dagens regulering av forholdet til Landbruksdirektoratet og Klagenemnda for naturskadesaker, uten å foreta noen nærmere vurdering av hensiktsmessigheten av løsningene. En slik vurdering må eventuelt gjøres i en større sammenheng.

12.2 Forholdet til lovgivning og forskrifter for øvrig

12.2.1 Dagens regler

Lov om naturskadeforsikring inneholder flere hjemler for å gi forskrifter. Loven § 1 annet ledd gir Kongen rett til å bestemme at andre gjenstander enn de som er nevnt i § 2 annet ledd «helt eller delvis skal unntas for naturskadeforsikring etter leddet her». Hjemmelen er brukt til å gi forskrift 10. august 1980 nr. 1 om unntak fra loven for ting som befinner seg om bord i skip eller småbåter.

Loven § 1 femte ledd gir Kongen rett til i forskrift å gi nærmere bestemmelser om ordningen for erstatning for tomt og bygning i tredje ledd og om sikring etter fjerde ledd. Hjemmelen kom inn ved endringen av loven i 2017 om erstatning for tomt ved naturskader mv. Hjemmelen er brukt til å endre forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3, ved at det ved forskrift 24. november 2017 nr. 1821 er tilføyd nye tredje og fjerde ledd.

Loven § 3 første ledd gir Kongen rett til å fastsette egenandel som sikrede skal bære for hver naturhendelse som dekkes under naturskadeforsikringen. Loven § 3 annet ledd gir Kongen rett til å fastsette et beløp for selskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe. Hjemmelen er brukt til å gi forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring. Forskriften er endret en rekke ganger, senest ved forskrift 23. november 2017 nr. 1828.

Loven § 4 tredje ledd gir Kongen rett til å fastsette nærmere instruks for skadepoolens virksomhet. Hjemmelen er brukt til å gi forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool. Forskriften er endret en rekke ganger senere.

Loven § 4a første og annet ledd gir Kongen rett til å gi nærmere regler om den avgift en forsikringstaker skal betale dersom han inngår avtale om brannforsikring med et selskap som ikke er medlem av poolen og om den melding han i så fall skal sende poolen. Hjemmelen er brukt til å gi forskrift 25. november 1994 nr. 1026 om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool.

Loven § 4 annet ledd annet punktum fastslår at den utligning som skjer av utbetalte naturskadeerstatninger i poolen, skal skje «på grunnlag av forsikringssummer eller forsikringspremier etter nærmere bestemmelse av Kongen». Utligning skjer i dag på grunnlag av selskapenes brannforsikringssummer i medhold av regler i instruksen.

12.2.2 Mulige lovendringer

Det fremgår av fremstillingen foran at utvalget har foreslått viktige endringer i den instruksen som gjelder for Norsk Naturskadepool. Utvalget har foreslått at det gis en ny forskrift, som er kalt forskrift om Norsk Naturskadepool. Som nevnt ovenfor punkt 12.2.1 gir loven § 4 tredje ledd Kongen adgang til å gi «nærmere instruks for skadepoolens virksomhet». Dette reiser spørsmålet om lovbestemmelsen gir tilstrekkelig hjemmel for den forskriften utvalget foreslår. Utvalget peker spesielt på at den foreslåtte forskriften går lenger enn dagens instruks i retning av å regulere hvordan medlemmenes overskudd på forsikringsvirksomheten skal benyttes. Det er også foreslått en ordning i forskriften der enkelte medlemmer i en overgangsperiode får rett til å trekke på den naturskadekapital som bygges opp i poolen ved underskudd på forsikringsvirksomheten, mens andre medlemmer ikke får det.

Utvalget er kommet til at naturskadeforsikringsloven § 4 tredje ledd gir tilstrekkelig hjemmel for den løsning utvalget har foreslått, selv om det kan være en viss tvil om spørsmålet. Det er imidlertid godt mulig at det uansett vil være mest hensiktsmessig å legge spørsmålet frem for Stortinget som en lovendring. Dette gjelder ikke minst hensett til den sterke motstand som utvalgflertallets forslag har møtt på dette punkt fra store deler av forsikringsnæringen, se for så vidt medlemmet Hodnesdal særmerknader til utredningen.

Ved et eventuelt forslag om lovendring antar utvalget at det også kan være grunn til å endre loven § 4 annet ledd annet punktum, og da slik at alternativet «eller forsikringspremier» fjernes. Poolens administrasjon har fremholdt, og utvalget er enig i, at dette alternativet ville være både uhensiktsmessig og upraktisk å anvende, og at alternativet «forsikringssummer» både er tilstrekkelig og vesentlig bedre.

Utvalgets forslag er at det ikke gjøres lovendringer. Hjemmelen i loven § 4 tredje ledd antas å være tilstrekkelig vid til å hjemle forskriften om Norsk Naturskadepool slik utvalget har foreslått den.

12.2.3 Mulige forskriftsendringer

Fremstillingen under punkt 12.2.1 viser at naturskadeforsikringsloven inneholder en rekke hjemler, som igjen har gitt grunnlag for flere forskrifter. Samtidig er det etter utvalgets oppfatning uheldig at dagens instruks for poolen inneholder regler som først og fremst må oppfattes som klargjøring av forsikringstakernes og de sikredes rettigheter under loven. Det kan derfor synes hensiktsmessig å samle dagens forskrifter i to forskrifter, én som viderefører dagens instruks om Norsk Naturskadepool, men moderniserer den og endrer den på viktige punkter, og én ny instruks, som først og fremst ser reguleringen fra forsikringstakernes og de sikredes side og som tar opp i seg spørsmål som dels er behandlet i andre forskrifter, dels i dagens instruks. I forskriften om Norsk Naturskadepool foreslår utvalget å ta inn reglene som i dag finnes i forskrift om avgiftsbetaling der det inngås avtale om brannforsikring med et selskap som ikke er medlem av poolen, se forskriftsutkastet kapittel 10. I forskriften om naturskadeforsikring foreslår utvalget å ta inn regler om hva en naturskadeforsikring omfatter for forsikringstakerne og de sikrede og for muligheten for utligning i poolen, hentet fra dagens instruks § 3, og reglene om egenandel og ansvarsgrense, hentet fra dagens forskrift om dette.

Utvalget har ikke foreslått å oppheve forskriften som utelukker gjenstander som befinner seg om bord på skip eller småbåter fra naturskadeforsikringsordningen. Det vil imidlertid være et enkelt grep å inkludere dette i forskriften om naturskadeforsikring, dersom en slik konsolidering ansees hensiktsmessig.

Utvalgets forslag er å samle de fleste av de ulike forskriftene under naturskadeforsikringsloven i to hovedforskrifter, forskrift om naturskadeforsikring og forskrift om Norsk Naturskadepool. En ytterligere konsolidering er også mulig.

Til forsiden