NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Til innholdsfortegnelse

17 Utkast til ny forskrift om naturskadeforsikring

§ 1 Naturskadeerstatning

Naturskadeerstatning er den erstatning for skade på ting i Norge som sikrede har krav på i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1. Fastsetter forsikringsvilkårene som gjelder for forsikringsavtalen mellom et selskap og en forsikringstaker at sikrede ved naturskade også kan kreve dekket husleietap og merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, utgjør slike kostnader en del av naturskadeerstatningen. Styret i Norsk Naturskadepool kan bestemme at også andre kostnader for sikrede ved naturskade skal være omfattet av naturskadeerstatningen.

Naturskadeerstatning omfatter ikke utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre, jf. likevel naturskadeforsikringsloven § 1 fjerde ledd, jf. tredje ledd. Er forsikret ting skadet eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven § 4-10 inntil forsikringsverdien.

§ 2 Premie og premieinnkreving

Naturskadepremien skal baseres på samme premierate for alle forsikringstakere, og beregnes ut fra brannforsikringssummen for vedkommende ting. Premien innkreves av forsikringstakerens eget forsikringsselskap. Premien skal spesifiseres som en egen post i forsikringsbeviset.

§ 3 Forsikringsoppgjør

Ved naturskade foretar selskapet oppgjør med sikrede i henhold til sine egne vilkår for oppgjør av brannskade. Et slikt oppgjør må ikke gi sikrede et dårligere resultat enn det som ville følge av bestemmelsene i naturskadeforsikringsloven § 1.

§ 4 Totaltap

Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen erstattes som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd.

§ 5 Definisjon av bolighus og fritidshus

En bygning skal regnes som bolighus eller fritidshus etter naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd med mindre den samlet sett i liten grad har karakter av å være et bolighus eller fritidshus. Ved vurderingen kan det blant annet legges vekt på offentlige godkjenninger og registreringer, bygningens utforming og funksjon, tomtens og strøkets karakter, i hvilken grad bygningen har økonomisk verdi som bolighus eller fritidshus, og bruken av bygningen. Et uthus skal bare dekkes etter naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd annet punktum dersom det samlet sett har karakter av å være uthus til bolighus eller fritidshus.

§ 6 Sikredes egenandel

Sikredes egenandel ved naturskadeerstatning for en enkelt naturskadehendelse utgjør 8.000 kroner.

§ 7 Selskapenes samlede ansvar ved en naturkatastrofe

Forsikringsselskapenes samlede ansvar for naturskadeerstatninger ved en enkelt naturkatastrofe utgjør 16 milliarder kroner.

§ 8 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

§ 9 Opphevelse av andre forskrifter

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Til forsiden