NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Til innholdsfortegnelse

16 Utkast til ny forskrift om Norsk Naturskadepool

Kapittel 1 Norsk Naturskadepool: status og formål

§ 1-1 Status og formål

Norsk Naturskadepool (heretter poolen) er et eget rettssubjekt. Den skal:

 • a) fastsette årlig premierate for medlemmenes naturskadedekning;

 • b) ivareta gjenforsikringsdekningen av norsk naturskadeforsikring;

 • c) forestå utligning av naturskadeerstatninger mellom medlemmene i poolen;

 • d) forestå revisjon av medlemmenes innmeldte skader;

 • e) forvalte poolens naturskadekapital på en hensiktsmessig og forsvarlig måte;

 • f) fungere som et kontaktledd mellom medlemmene i poolen;

 • g) holde løpende kontakt med Landbruksdirektoratet;

 • h) bistå med kunnskap og informasjon i arbeidet med å unngå eller begrense naturskadehendelser.

Ingen av poolens medlemmer har eiendomsrett til poolens naturskadekapital. Det kan ikke åpnes konkurs- eller akkordforhandlinger i poolen.

Kapittel 2 Organisasjon og forholdet til offentligheten

§ 2-1 Medlemmer

Alle skadeforsikringsselskaper som dekker naturskade i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1, jf. § 4, skal være medlemmer i poolen. Dette gjelder uten hensyn til hvor selskapet har sitt hovedsete.

Et selskap skal selv sørge for at poolen får melding om medlemskap etter første ledd.

Daglig leder i poolen, jf. § 2-4, fører løpende fortegnelse over medlemmene.

Er ting i Norge forsikret mot brannskade i et selskap som ikke er medlem i poolen, gjelder reglene i naturskadeforsikringsloven § 4 a, jf. denne forskrift kapittel 10.

§ 2-2 Årsmøte

Årsmøtet har den øverste myndigheten i poolen. Årsmøtet kan likevel ikke instruere styret eller overprøve dets beslutning i følgende saker:

 • a) premierater;

 • b) gjenforsikringsprinsipper og gjenforsikringsprogram;

 • c) retningslinjer for forvaltning av poolens naturskadekapital.

I årsmøtet har hvert medlem en stemmeandel som tilsvarer vedkommendes andel av medlemmenes samlede brannforsikringssummer pr. 1. juli i foregående år. Styret har rett til å delta på årsmøtet med forslags- og talerett.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni og innkalles av styret med minst to ukers skriftlig varsel.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • a) behandle og eventuelt godkjenne styrets årsberetning og regnskap;

 • b) velge styremedlemmer og varamedlemmer. Styremedlem og varamedlem som representerer medlemmene med lav medlemsandel i poolen, jf. § 2-3 første ledd, velges etter innstilling fra disse i samråd. Styremedlemmer og varamedlemmer som representerer forsikringskundene, jf. § 2-3 første ledd, utpekes av henholdsvis Forbrukerrådet og NHO;

 • c) velge styreleder og nestleder;

 • d) velge revisor. Revisor skal være statsautorisert;

 • e) behandle andre saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller revisor finner det nødvendig eller når en fjerdedel av medlemmene, jf. § 2-1, krever det og angir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret foretar innkalling til ekstraordinært årsmøte med minst en ukes skriftlig varsel.

§ 2-3 Styret

Styret skal ha seks styremedlemmer, hvorav to styremedlemmer representerer forsikringskundene og ett styremedlem representerer medlemmene med lav medlemsandel i poolen. Styremedlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Styremedlem og varamedlem tjenestegjør i to år, med mindre årsmøtet har bestemt noe annet. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges/gjenoppnevnes.

Styret leder poolens virksomhet og skal herunder:

 • a) utpeke og føre tilsyn med daglig leder, jf. § 2-4;

 • b) legge frem årsberetning og regnskap;

 • c) fastsette premierate, jf. § 3-1;

 • d) fastsette prinsipper og program for poolens gjenforsikring og ha ansvar for inngåelse av poolens gjenforsikringsavtaler, jf. § 3-3;

 • e) oppnevne, utforme mandat for og føre kontroll med Skadeutvalget, jf. § 2-5;

 • f) oppnevne, utforme mandat for og føre kontroll med andre utvalg, jf. § 2-6;

 • g) fastsette retningslinjer for og føre kontroll med forvaltningen av poolens naturskadekapital, og velge forvalter.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og ytterligere tre styremedlemmer eller varamedlemmer, hvorav ett representerer forsikringskundene, er til stede.

En beslutning av styret krever at flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder eller eventuelt nestleder har stemt for. Ved fastsettelse av premierater, gjenforsikringsprinsipper og gjenforsikringsprogram samt retningslinjer for forvaltningen av poolens naturskadekapital må minst ett av styremedlemmene som representerer forsikringskundene ha stemt for beslutningen.

§ 2-4 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av poolens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder skal herunder:

 • a) forberede poolens årsberetning og regnskap for styret;

 • b) fremme forslag om premierater for styret;

 • c) fremme forslag om gjenforsikringsavtaler for styret;

 • d) forestå skadeavregning mellom medlemmene;

 • e) føre særskilt regnskap for poolens administrasjonskostnader pr. år;

 • f) forestå poolens forvaltning av naturskadekapitalen i tråd med styrets retningslinjer;

 • g) forestå kontakten med Landbruksdirektoratet.

§ 2-5 Skadeutvalget

Skadeutvalget består av fem medlemmer, hvorav ett skal representere forsikringskundene og ett skal representere medlemmene med lav medlemsandel i poolen. Medlem av utvalget tjenestegjør i tre år, men kan gjenoppnevnes.

Utvalget skal:

 • a) føre nødvendig kontroll med de skader medlemmene krever utlignet;

 • b) i nødvendig utstrekning samordne behandlingen av og oppgjøret ved store skadehendelser der flere medlemmer er involvert;

 • c) utarbeide og ajourføre en egen skadehåndbok, med retningslinjer for medlemmenes avregning av naturskader mot poolen.

§ 2-6 Andre utvalg

Gjenforsikringsutvalget skal ha fire medlemmer, hvorav ett skal representere forsikringskundene og ett skal representere medlemmene med lav medlemsandel i poolen. Medlemmer som har status som gjenforsikrere under poolens gjenforsikringsprogram kan ikke være medlemmer av utvalget. Utvalget skal være styrets og daglig leders rådgiver ved valg av gjenforsikringsprinsipper, gjenforsikringsprogram og gjenforsikrere, og ved gjenforsikringsoppgjør.

Investeringsutvalget skal ha tre medlemmer, hvorav ett skal representere forsikringskundene. Det skal være styrets og daglig leders rådgiver i forvaltningen av poolens naturskadekapital.

Vilkårsutvalget skal ha fire medlemmer, hvorav ett skal representere forsikringskundene. Det skal komme med forslag til og eventuell utforming av nye vilkår.

Styret kan oppnevne ytterligere utvalg og fastsette deres arbeidsoppgaver. I slike andre utvalg skal minst en tredjedel av medlemmene representere forsikringskundene.

§ 2-7 Misbruk av posisjon i poolen

Medlem av årsmøtet, styret eller et utvalg må ikke alene eller sammen med andre misbruke sin posisjon i poolen ved å treffe eller blokkere vedtak eller på annen måte utøve sine oppgaver i strid med poolens beste interesse. Tvist om hva som er i poolens beste interesse i et konkret tilfelle avgjøres med bindende virkning av Finanstilsynet.

§ 2-8 Tvist mellom poolen og et medlem

Oppstår det tvist mellom et medlem og Skadeutvalget om en skade kan utlignes i henhold til kapittel 5, avgjør styret spørsmålet. Avgjørelse truffet av Klagenemnda for naturskadesaker i henhold til naturskadeforsikringsloven § 2 første ledd og § 3 fjerde ledd er likevel alltid bindende for styret.

Et medlem kan før eller etter styrets avgjørelse kreve at en tvist som nevnt i første ledd første punktum avgjøres ved voldgift, jf. lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten skal ha tre medlemmer og oppnevnes etter reglene i voldgiftsloven § 13. Sorenskriveren i Oslo eller den vedkommende oppnevner skal alltid være voldgiftsrettens leder.

§ 2-9 Offentlighet og informasjon

For å sikre allmenhetens innsyn og kontroll skal poolen i størst mulig grad ha offentlighet om sin virksomhet. Dette gjelder særlig:

 • a) poolens årsberetning og årsregnskap;

 • b) poolens årlige naturskaderegnskap;

 • c) skadehåndboken.

Ved større naturhendelser som angår en rekke sikrede skal Skadeutvalget og daglig leder sørge for koordinert og nødvendig informasjon til de sikrede.

Kapittel 3 Premie og gjenforsikring

§ 3-1 Premiefastsettelse

Premieraten fastsettes årlig av styret. Ved sin fastsettelse skal styret legge til grunn en risikorett premie ut fra en aktuariell beregning, basert på anerkjente metoder og prinsipper. I beregningen skal inngå tidligere skadeutbetalinger, herunder skadefastsettingskostnader, og kostnader til gjenforsikring.

I tillegg skal premieraten ta høyde for:

 • 1) poolens administrasjonskostnader og medlemmenes godtgjørelse for skadeoppgjør, samlet fastsatt til 0,003 promille av medlemmenes samlede brannforsikringssummer pr. 1. juli;

 • 2) følgende forhold:

  • a) forventede risikoøkninger som klimaendringer;

  • b) stabilitet i premiefastsettelsen over tid;

  • c) tilstrekkelig størrelse på og stabilitet i poolens naturskadekapital over tid;

  • d) andre forhold som styret finner er relevante.

Slike forhold kan medføre et skjønnsmessig tillegg eller fradrag, men et eventuelt tillegg er normalt maksimert til 0,01 promille av medlemmenes samlede brannforsikringssummer pr. 1. juli.

§ 3-2 Premieinnkrevning

Naturskadepremien skal innkreves av medlemmene etter samme premierate for alle forsikringstakere, beregnet ut fra brannforsikringssummen for vedkommende ting.

§ 3-3 Gjenforsikring

Medlemmer av poolen kan delta i poolens gjenforsikringsprogram på lik linje med andre gjenforsikrere.

På grunnlag av gjenforsikringsprinsipper fastsatt av styret, gjennomfører daglig leder det forberedende arbeid med gjenforsikringsprogram og gjenforsikringsavtaler. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med en eller flere gjenforsikringsmeglere godkjent av styret. Det påhviler megler å fremskaffe tilbud på gjenforsikringsavtale med angitt pris og valg av gjenforsikrere. Meglers rapport med anbefalinger fremlegges for styret sammen med daglig leders vurdering til endelig godkjennelse av pris, valg av gjenforsikrere og andre sentrale forhold.

Daglig leder og styret kan innhente råd fra Gjenforsikringsutvalget, herunder om gjenforsikringsprinsipper, gjenforsikringsprogram, gjenforsikrere og gjenforsikringsoppgjør.

Kapittel 4 Skademelding til poolen

§ 4-1 Skademelding fra medlemmene

Medlemmene skal melde til poolen alle skader som de har fått melding om fra de sikrede. Melding skal senest skje siste dag i den måneden meldingen fra sikrede ble mottatt.

Melding skal skje via poolens elektroniske skaderegisteringssystem og skal for den enkelte skade inneholde følgende opplysninger:

 • a) skadens antatte brutto størrelse;

 • b) foretatte utbetalinger;

 • c) medlemmets nummer/kode;

 • d) skadedato;

 • e) skadenummer;

 • f) skadeårsak;

 • g) skadestedets kommunenummer;

 • h) risikoens art (villa, hytte, næring, privat).

Styret kan bestemme at meldingen skal inneholde ytterligere opplysninger.

Ved andelsforsikring (koassuranse) skal ett medlem stå ansvarlig for rapportering av samlet brannforsikringssum, skademelding, avregning og annet økonomisk oppgjør med poolen.

Kapittel 5 Skadeutligning

§ 5-1 Kostnader til skadeutligning. Skadeårgang

Gjenstand for skadeutligning mellom medlemmene er summen av:

 • a) medlemmenes utbetalinger til de sikrede av naturskadeerstatning med renter, samt medlemmenes skadefastsettingskostnader, jf. § 5-2;

 • b) gjenforsikringskostnader, jf. § 5-3;

 • c) poolens administrasjonskostnader, jf. § 5-4;

 • d) medlemmenes skadeoppgjørskostnader, jf. § 5-5.

Det foretas særskilt skadeutligning for hver enkelt skadeårgang inntil samtlige skader er oppgjort. En skadeårgang består av alle skader inntrådt i løpet av et kalenderår.

Retten til skadeutligning av en skadeårgang opphører etter ti år.

Eventuelle mottatte gjenforsikringsoppgjør utlignes mellom medlemmene etter prinsippene i § 5-6, og avregnes og utbetales i henhold til § 6-1 femte ledd.

§ 5-2 Naturskadeerstatning

Naturskadeerstatning er den erstatning sikrede etter sin forsikringsavtale har krav på i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 og forskrift av xx.yy.2019 nr. zz, med de presiseringer og utvidelser som måtte fremgå av de styrefastsatte Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool.

Skadefastsettingskostnader er kostnader pådratt av medlemmet til takstmann eller andre sakkyndige for å avdekke og kalkulere skaden og for å følge opp etterfølgende reparasjon eller gjenoppbygging.

§ 5-3 Gjenforsikringskostnader

Gjenforsikringskostnader er poolens kostnader til sitt gjenforsikringsprogram.

§ 5-4 Poolens administrasjonskostnader

Poolens administrasjonskostnader omfatter, i tillegg til utgifter til poolens administrasjon, også kostnader til gjenforsikringsmeglere og til eventuelle eksterne forvaltere av poolens naturskadekapital.

§ 5-5 Medlemmenes skadeoppgjørskostnader

Skadeoppgjørskostnader er medlemmets egne kostnader i forbindelse med oppgjør av en skade som er omfattet av naturskadeforsikringsordningen. Utgifter pådratt ved at oppgjøret av skaden er satt ut til andre selskaper (oppgjørsfirmaer) er ikke en del av oppgjørskostnadene.

Skadeoppgjørskostnadene utgjør tre prosent av erstatningsbeløpet for den enkelte skade, inklusive renter og kostnader, men skal minst utgjøre to prosent av folketrygdens grunnbeløp pr. 1. januar i skadeåret (G). Er erstatningsbeløpet for en skade større enn 2 G, får medlemmet bare godtgjort én prosent av det overskytende erstatningsbeløpet.

§ 5-6 Utligningsgrunnlag (fordelingsnøkkel)

Til grunn for skadeutligningen legges medlemmenes brannforsikringssummer pr. 1. juli i skadeåret.

Ved skadeutligning som skjer før brannforsikringssummene pr. 1. juli i skadeåret er kjent, legges medlemmenes brannforsikringssummer pr. 1 juli i året før skadeåret til grunn. Den foretatte utligningen justeres så snart brannforsikringssummene pr. 1. juli i skadeåret er fastlagt.

For sumløse brannforsikringer fastsetter styret en gjennomsnittlig forsikringssum som legges til grunn for utligningen.

For medlem som starter å tegne brannforsikring i vedkommende skadeår, skal gjennomsnittet av medlemmets innmeldte kvartalsvise brannforsikringssummer dette året legges til grunn ved skadeutligningen.

For medlem som opphører med å tegne brannforsikring i vedkommende skadeår, skal gjennomsnittet av medlemmets innmeldte kvartalsvise brannforsikringssummer ut ansvarsperioden legges til grunn ved skadeutligningen.

Utligningsgrunnlaget (fordelingsnøkkelen) utgjør forholdet mellom det enkelte medlems samlede brannforsikringssummer og alle medlemmenes samlede brannforsikringssummer, og fastsettes i prosent med fire desimaler.

Kapittel 6 Skadeavregning

§ 6-1 Gjennomføring av og melding om skadeavregning

Ved utgangen av hver måned skal poolen foreta skadeavregning for hver enkelt skadeårgang, og sende den til det enkelte medlem. Skadeavregningen skal bygge på medlemmenes samlede utbetalinger i vedkommende måned.

Ved utgangen av hvert kvartal skal poolen foreta en akkumulert skadeavregning, basert på de månedlige skadeavregningene som er foretatt i vedkommende kvartal, og sende den til det enkelte medlem. Den kvartalsvise skadeavregningen skal inneholde en oppstilling som viser hva det enkelte medlem skal betale til eller ha tilbake fra poolen, jf. § 6-2.

Etter at fjerde kvartals skadeavregning er gjennomført, skal poolen foreta en årsavregning, basert på endelig utligningsgrunnlag, og sende denne til det enkelte medlem. Årsavregningen skal også inneholde poolens administrasjonskostnader, jf. § 5-4 og gjenforsikringskostnader, jf. § 5-3 for året. Årsavregningen skal dessuten vise hva det enkelte medlem skal betale til eller ha tilbake fra poolen.

Styret kan i ekstraordinære tilfeller beslutte å foreta skadeavregning utenom de fastsatte kvartalsoppgjørene.

Eventuelle gjenforsikringsoppgjør skal avregnes mellom og utbetales til medlemmene umiddelbart etter at slikt oppgjør er mottatt fra gjenforsikrerne.

§ 6-2 Oppgjør etter skadeavregning

Skal et medlem etter den kvartalsvise akkumulerte skadeavregningen eller etter årsavregningen foreta en innbetaling til poolen, sender poolen vedkommende medlem en faktura på beløpet. Fakturaen skal være betalt senest to uker fra henholdsvis kvartalsavregningsdato og årsavregningsdato.

Skal poolen etter den kvartalsvise skadeavregningen eller etter årsavregningen foreta en tilbakebetaling til et medlem, sender poolen vedkommende medlem en kreditnota på beløpet. Tilbakebetaling skal være foretatt senest fire uker etter henholdsvis kvartalsavregningsdato og årsavregningsdato.

Ved forsinket betaling etter første og annet ledd beregnes forsinkelsesrente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm.

Kapittel 7 Avsetning til skadereserver og naturskadekapital

§ 7-1 Avsetning til skadereserver for uoppgjorte skader

Ved utgangen av kalenderåret gjennomgår hvert medlem skadebildet for dette året (skadeårgang). Medlemmet vurderer deretter om de avsetninger som er foretatt er nødvendige og tilstrekkelige for å dekke medlemmets andel av fremtidige erstatningsutbetalinger knyttet til denne skadeårgangen, og foretar eventuelle korreksjoner.

Hvert medlem skal ved årets slutt også gjennomgå og eventuelt korrigere foretatte skadeavsetninger for tidligere skadeårganger i lys av de utbetalinger og korreksjoner som er skjedd i løpet av året og den kunnskap om skadebildet som medlemmet nå har.

Hvert medlem skal rapportere sine skadeavsetninger og eventuelle korreksjoner i tidligere avsetninger til poolen så snart medlemmets årsregnskap er behandlet av de relevante organer.

§ 7-2 Naturskaderegnskap

I forbindelse med styrets ordinære regnskapsavleggelse og årsmøtebehandling i poolen skal styret fastsette et samlet naturskaderegnskap for poolen, basert på en oppstilling for hver enkelt utestående skadeårgang. Oppstillingen skal inneholde:

 • a) samlede opptjente premieinntekter på naturskadeforsikringen for samtlige medlemmer, med opplysninger om de relevante brannforsikringssummene;

 • b) medlemmenes avregnede erstatninger samt pådratte skadefastsettingskostnader, jf. § 5-2 annet ledd;

 • c) premiekostnader til gjenforsikring, jf. § 5-3, og eventuelle utbetalte erstatninger fra gjenforsikrerne, jf. § 6-1 siste ledd;

 • d) poolens administrasjonskostnader, jf. § 5-4.

 • e) medlemmenes oppgjørskostnader, jf. § 5-5;

 • f) medlemmenes samlede skadeavsetninger, jf. § 7-1.

Medlemmene har plikt til å sørge for at daglig leder i poolen får tilsendt det materiale som er nødvendig for utarbeidelse av naturregnskapet til en frist som fastsettes av styret.

Viser oppstillingen for den enkelte skadeårgang en positiv saldo, ved at samlede premieinntekter og eventuelle gjenforsikringsutbetalinger overstiger kostnader og foretatte avsetninger, gjelder reglene i § 7-3.

Viser oppstillingen for den enkelte skadeårgang i naturskaderegnskapet for poolen en negativ saldo, gjelder reglene i § 7-4, jf. § 7-5.

Oppstillingen for hver enkelt utestående skadeårgang skal sendes medlemmene umiddelbart etter at styret har fastsatt naturskaderegnskapet.

§ 7-3 Overføring til poolens naturskadekapital

Ved positiv saldo på oppstillingen for den enkelte skadeårgang skal medlemmet overføre sin andel av saldoen til poolens naturskadekapital.

Overføring skal skje senest to uker etter at medlemmet har mottatt faktura fra poolen, som viser hvilket beløp medlemmets andel av saldoen utgjør og hvordan det fremkommer. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm.

§ 7-4 Bruk av poolens naturskadekapital

Ved negativ saldo på oppstillingen for den enkelte skadeårgang skal medlemmets andel av den negative saldoen dekkes av poolens naturskadekapital.

Overføring fra poolen av medlemmets tilgodehavende skal skje senest tre uker etter at oppstilling ble sendt medlemmet over hvilket beløp medlemmets andel av den negative saldoen utgjør og hvordan det fremkommer. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm.

Er poolens naturskadekapital ikke tilstrekkelig til helt eller delvis å dekke den negative saldoen, skal medlemmet selv dekke sin andel av gjenstående saldo.

§ 7-5 Bruk av poolens naturskadekapital – overgangsordning

Har poolens naturskadekapital enten ikke nådd en størrelse på fire milliarder kroner, eller er den i løpet av de første ti årene falt under tre milliarder kroner etter først å ha nådd en størrelse på fire milliarder kroner, gjelder følgende der oppstillingen for den enkelte skadeårgang viser negativ saldo:

Medlemmer som selv har naturskadekapital i sine regnskaper, skal belaste denne med sin andel av den negative saldoen.

Medlemmer som ikke selv har tilstrekkelig naturskadekapital i sine regnskaper, skal få dekket det gjenstående av sin andel av den negative saldoen av poolens naturskadekapital. Reglene i § 7-4 annet ledd om overføring av tilgodehavende fra poolen gjelder tilsvarende.

Er poolens naturskadekapital ikke tilstrekkelig til hel eller delvis dekning av medlemmenes tilgodehavende etter tredje ledd, skal disse medlemmene selv dekke sin andel av gjenstående saldo.

Skal et medlem få rettigheter som omtalt i tredje ledd, må det vise at vilkårene for dette foreligger. I motsatt fall gjelder reglene i annet ledd for dette medlemmet.

Kapittel 8 Fullstendig eller delvis opphør av et medlems virksomhet

§ 8-1 Overføring av brannforsikringsvirksomhet til andre

Overfører et medlem sin virksomhet i brannforsikring til et annet medlem eller til et selskap som ikke tidligere er medlem av poolen, overtar dette det tidligere medlemmets rettigheter og forpliktelser overfor poolen for allerede inntrådte skader. Avsatt skadereserve, jf. § 7-1, og eventuell naturskadekapital hos medlemmet overføres sammen med virksomheten.

§ 8-2 Opphør av et medlems virksomhet

Opphører et medlem med sin brannforsikringsvirksomhet, skal medlemmets eventuelle naturskadekapital overføres til poolen uten vederlag. Det overførte beløpet går inn i poolens naturskadekapital og anvendes på samme måte som resten av denne.

Er medlemmet insolvent, er poolens krav på medlemmets naturskadekapital en etterprioritert fordring.

Kapittel 9 Forholdet til Landbruksdirektoratet mv.

§ 9-1 Kontakten med Landbruksdirektoratet

Daglig leder forestår den løpende kontakten mellom poolen og Landbruksdirektoratet. Partene skal gi hverandre opplysninger som er nødvendige for at den annen part skal kunne utføre sine gjøremål.

Kontaktutvalget mellom poolen og Landbruksdirektoratet består av tre medlemmer fra hver side. Poolens medlemmer oppnevnes av styret. Utvalget skal behandle saker av felles interesse. Utvalget møtes hver fjerde måned, og når en av partene krever det.

§ 9-2 Forholdet til Klagenemnda for naturskadesaker

Poolen skal i sitt arbeid følge avgjørelser truffet av Klagenemnda for naturskadesaker etter naturskadeforsikringsloven § 2 første ledd og § 3 fjerde ledd.

Kapittel 10 Brannforsikring hos andre selskaper enn medlemmene

§ 10-1 Melding om avtale om brannforsikring hos andre enn medlemmene i poolen

Forsikringstaker som tegner eller fornyer brannskadeforsikring i et forsikringsselskap som ikke er medlem av poolen, skal uoppfordret eller etter oppfordring fra poolen, gi poolen opplysninger om:

 • a) når avtalen er inngått;

 • b) hvilket tidsrom den gjelder for;

 • c) hvilket forsikringsselskap avtalen er inngått med;

 • d) hva brannskadeforsikringen skal dekke;

 • e) brannforsikringssummen;

 • f) om forsikringen er tegnet på førsterisikobasis, og i så fall også forsikringsverdien.

§ 10-2 Avgift til poolen

Styret fastsetter en avgift som forsikringstakeren skal betale til poolen.

Avgiften skal tilsvare den premierate av brannforsikringssummen som til enhver tid er fastsatt for naturskadeforsikring etter § 3-1.

Vedtak om fastsetting av avgiften kan påklages til Finanstilsynet, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Innbetaling av avgift gir ikke rett til å kreve erstatning av poolen ved en inntrådt naturskade, og gir heller ikke forsikringsselskapet rett til å utligne skader gjennom poolen.

§ 10-3 Innkreving og plassering av avgiften

Poolen krever inn avgiften og fører kontroll med at avgiften innbetales.

Avgiften plasseres i poolens naturskadekapital og anvendes på samme måte som resten av midlene der.

Kapittel 11 Øvrige bestemmelser

§ 11-1 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.

For skadeårgang 2019 og tidligere skadeårganger gjelder likevel ikke forskriften kapittel 7. For disse skadeårgangene gjelder fortsatt forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool § 11 tredje og fjerde ledd.

§ 11-2 Opphevelse av forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves følgende forskrifter:

 • 1. Forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool, med det unntak som fremgår av § 11-1 annet ledd.

 • 2. Forskrift 25. november 1994 nr. 1026 om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a.

Til forsiden