Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)

Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

I proposisjonen inngår:

 • Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag om avvikling av fordelsbeskatningen av egen bolig og fritidsbolig

 • Forslag om omlegging av beskatningen av firmabil og yrkesbil

 • Forslag om aksjonærmodellen

 • Forslag om fritaksmetoden

 • Forslag om endringer i minstefradraget

 • Forslag om opphevelse av fradraget for kost for pendlere

 • Forslag om opphevelse av skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv.

 • Forslag om opphevelse av særfradrag for forsørgelse

 • Forslag om endringer i særfradraget for store sykdomsutgifter

 • Forslag om presisering i reglene om boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU) - skatteloven 16-10

 • Forslag om innføring av inntektsfradrag for gaver til trossamfunn tilknyttet en sentral registreringsenhet

 • Forslag om endringer i petroleumsbeskatningen

 • Forslag om endringer i rederiskatteordningen

 • Forslag om avvikling av ordningen med fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak

 • Forslag om endring av rente for fremføring av negativ grunnrenteinntekt for kraftforetak

 • Forslag om skatteplikt for underkurs ved førtidig innfrielse av fastrentelån

 • Forslag om endringer i skattereglene for landbruket

 • Forslag om teknisk tilpasning av skattelovgivningen i tilknytning til tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene

 • Forslag om innføring av rabatt ved formuesverdsettelsen av verdipapirfondsandeler og børsnoterte aksjer

 • Forslag om fritak for gevinsbeskatning ved førtidig innløsning av statens grunnkjøpsobligasjoner

 • Forslag om opphevelse av kravet om etablering i Norge for utenlandske selskaper som tilbyr pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

 • Forslag om opphevelse av skattereglene for aksjonærbidrag

 • Forslag om innføring av bindende forhåndsuttalelser fra ligningskontorene

 • Forslag om endringer i ligningslovens fristregler for saker som Sivilombudsmannen har avgitt uttalelse i

 • Forslag om endringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysningsgebyr

 • Forslag om modernisering av regelverket for teknisk sprit

 • Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven

 • Forslag om endringer i momskompensasjonsloven

 • Forslag om oppretting av lovtekst

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

Til forsiden