Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd.

I statsbudsjettet for 2000, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) for Barne- og familiedepartementet, foreslo Regjeringen at den øvre aldersgrensen for barnetrygd skulle heves fra 16 til 18 år fra 1. januar 2000.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det oppnådd enighet om at virkningstidspunktet for utvidelsen skulle utsettes til 1. mai 2000.

Barne- og familiedepartementet legger herved fram forslag til de nødvendige endringer i barnetrygdloven som følge av forslaget om å utvide barnetrygden til 18 år. Forslaget innebærer at barn som fyller 18 år etter 30. april 2000 vil få rett til barnetrygd til og med den måneden de fyller 18 år.