Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 1 første ledd første punktum

Bestemmelsen angir aldersvilkåret for rett til barnetrygd. Barnetrygden ytes for barn under 18 år. Aldersvilkåret er absolutt.

Til § 1 tredje ledd

Bestemmelsen er ny og innebærer at inngåelse av ekteskap eller registrert partnerskap medfører bortfall av retten til barnetrygd. Bakgrunnen for bortfallsregelen er at inngåelse av ekteskap eller registrert partnerskap innebærer at ektefellene/partnerne får en gjensidig forsørgelsesplikt for hverandre etter reglene i ekteskapsloven kapittel 7. Foreldrenes fostringsplikt etter barnelovens kapittel 7 faller ikke bort, men foreldrene har ikke lenger den daglige omsorgen. Retten til barnetrygd faller bort måneden etter den måned barnet har inngått ekteskap eller partnerskap. Bortfallsregelen gjelder også for barn under 16 år. Barn som har inngått ekteskap før 1. mai 2000 vil derfor miste retten til barnetrygd fra 1. juni 2000 jf barnetrygdloven § 3 tredje ledd.

Til § 3 tredje ledd første punktum

Bestemmelsen angir det tidspunkt da retten til barnetrygd bortfaller på grunn av barnets alder. Barnetrygd ytes med virkning fra måneden etter at barnet blir født til og med den måneden barnet fyller 18 år. Retten til barnetrygd faller også bort med virkning fra og med måneden etter at barnet inngår ekteskap eller partnerskap.