Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

De fleste unge er under utdanning fram til de fyller 18 år, det blir stadig færre under 18 år som forsørger seg selv. Finansieringen av videregående skolegang er primært å betrakte som et ansvar som påligger barnets foreldre. En naturlig konsekvens av dette er at barnetrygden knyttes sammen med myndighetsalderen som er det tidspunkt forsørgelsesplikten opphører.

Enslige forsørgere blir rammet særlig hardt av dagens ordning med opphør av all barnetrygd fra måneden etter at barnet fyller 16 år. Dette skyldes at enslige forsørgere mottar barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall (utvidet barnetrygd). Situasjonen for disse (hvis de ikke også har yngre barn) er at de fra det tidspunkt barnet fyller 16 år, får 1.895,- kroner mindre per måned i tilskudd til forsørgelse av barnet (1999 tall).

Norge har en lav øvre aldersgrense for rett til barnetrygd i europeisk perspektiv. Noen eksempler kan illustrere dette:

  • Danmark: 18 år

  • Finland: 17 år

  • Sverige: 16 år, med mulighet til forlengelse hvis barnet er under utdanning

  • Tyskland: 18 år, men lenger hvis barnet for eksempel er arbeidsledig eller under utdanning.