Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

I

I lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Den som forsørger barn under 18år som er bosatt i riket, har rett til barnetrygd etter denne lov.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Retten til barnetrygd er betinget av at barnet ikke har inngått ekteskap etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap eller registrert partnerskap etter lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap. Likestilt er utenlandsk ekteskap eller partnerskap som anerkjennes i Norge.

§ 3 tredje ledd første punktum skal lyde:

Trygden løper til og med den kalendermåned barnet fyller 18 år, eller den kalendermåned det inngås ekteskap eller partnerskap, jf. § 1 tredje ledd.

II

Ikrafttredelse

Loven trer i kraft 1. mai 2000.