Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets forslag

4.1 Hvem som skal ha rett til barnetrygd

Det foreslås at barnetrygdloven endres slik at det skal utbetales barnetrygd også for 16- og 17- åringer. Forslaget innebærer at barn som fyller 18 år etter 30. april 2000 får rett til barnetrygd til og med den måneden de fyller 18 år. Barn som fyller 16 år etter 31. mars 2000 vil fortsette å motta barnetrygd uten avbrudd. Alle barn som har fylt 16 år i perioden 1. mai 1998 til 31. mars 2000, og som har vært ute av barnetrygden på grunn av at de er over 16 år, vil på ny få rett til barnetrygd fra 1. mai 2000.

Det er svært få 16- og 17-åringer som er helt økonomisk uavhengige av sine foreldre. En del av de som er i arbeid er lærlinger med lav inntekt. På bakgrunn av dette foreslås det at retten til barnetrygd til 18 år skal gjelde alle uavhengig av om de er helt eller delvis selvforsørgende.

Noen få 16- og 17-åringer inngår hvert år ekteskap. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var det i 1997 24 personer under 18 år, bosatt i Norge, som inngikk ekteskap. Selv om foreldrenes underholdsplikt etter reglene i barneloven står ved lag, får den et subsidiært preg. Dette fordi ektefeller etter ekteskapsloven har en gjensidig forsørgelsesplikt. Foreldrene har heller ikke lenger den faktiske daglige omsorgen for barnet etter at det har giftet seg. Det foreslås derfor at retten til barnetrygd skal falle bort når barnet inngår ekteskap eller partnerskap. Regelen foreslås også gjort gjeldende for barn under 16 år.

Søskengraderte satser, barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall (utvidet barnetrygd) til enslige forsørgere og det særlige tillegget for barn i Finnmark og Nord-Troms foreslås gjort gjeldende også for barn 16-18 år.

4.2 Hvem som skal få barnetrygden utbetalt

Utgangspunktet i gjeldende rett er at det er barnets mor som skal ha barnetrygden utbetalt. Det foreslås ingen endring i dette.

I de tilfeller der barnet bor for seg selv og er selvforsørgende, vil det kunne være urimelig at moren får utbetalt barnetrygd for barnet. Et grunnprinsipp i barnetrygden er at den skal komme barnet direkte eller indirekte til gode (trygden skal nyttes på rett måte) jf. reglene i barnetrygdloven §§ 11 og 14. I de tilfeller der barnet er selvforsørgende og ikke mottar noen form for økonomisk støtte fra sine foreldre, kan trygdekontoret utbetale barnetrygden til en annen som har å påse at den kommer barnet til gode. Dagens regelverk på området foreslås gjort gjeldende også for de mellom 16-18 år.