Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

3 Gjeldende rett

Barnetrygd utbetales i dag for alle barn som er bosatt i Norge. Barnetrygden ytes fra og med måneden etter fødsel til og med den måneden barnet fyller 16 år. Aldersgrensen på 16 år er absolutt.

«Den som forsørger barn under 16 år» har rett til barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 1. Det er den som har den faktiske daglige omsorgen for barnet som er forsørger i barnetrygdlovens forstand. Barnetrygden utbetales som hovedregel til barnets mor.