Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Til innholdsfortegnelse

13 Vedtaksmyndighet

13.1 Vedtaksmyndighet - embetsmann og tjenestemann som ansettes av Kongen

13.1.1 Gjeldende rett etter tjenestemannsloven § 17 nr. 1 og 2

Tjenestemannsloven § 17 nr. 1 og 2 inneholder regler om hvem som kan treffe vedtak om avskjed, suspensjon eller overføring til annen tjeneste for embetsmenn. I en viss grad reguleres disse forholdene av Grunnloven eller sedvane. Grunnloven § 22 første ledd bestemmer at embetsmenn som er ansatt «ved Statsraadets Kontorer» eller ved diplomatiet eller konsulatvesenet, sivile og geistlige «Overøvrigheds-Personer» og enkelte militære embetsmenn kan avskjediges av Kongen, uten foregående dom. Andre embetsmenn kan bare avskjediges ved dom etter Grunnloven § 22 annet ledd. De kan heller ikke forflyttes mot sin vilje. Embetsmenn som omtales i Grunnloven § 22 første ledd kalles gjerne «avsettelige» embetsmenn, mens embetsmenn som omtales i annet ledd kalles «uavsettelige». Alle embetsmenn kan gis avskjed når de har nådd lovbestemt aldersgrense.

Tjenestemannsloven § 17 nr. 1 omtaler Kongens myndighet til enten å gi avskjed ved dom eller administrativt. Videre inneholder § 17 nr. 2 en delegasjonsadgang for Kongen når det gjelder å gi embetsmann avskjed etter søknad, eller ved oppnådd aldersgrense. Delegasjonsadgangen gjelder også for vedtak om opphør av suspensjon eller konstitusjon, og for ileggelse av ordensstraff. Kongens myndighet etter § 17 nr. 2 er delegert til vedkommende fagdepartement. Samme regler gjelder for øvrig overfor tjenestemann som ansettes av Kongen i statsråd.

13.1.2 Moderniseringsdepartementets lovforslag

Departementet er av den oppfatning at bestemmelsen i tjenestemannsloven § 17 nr. 1 bør videreføres av opplysningshensyn. Det er en fordel at reglene finnes samlet i én lovbestemmelse, slik at brukere av regelverket ikke henvises unødig til å innhente opplysninger om rettstilstanden i forskjellige rettskilder, f. eks. både i Grunnloven og i embets- og tjenestemannsloven.

Videre bør Kongens adgang til å delegere sin myndighet til å gi embetsmann avskjed etter søknad, eller ved oppnådd aldersgrense videreføres. Adgangen til å vedta opphør av suspensjon eller konstitusjon bør fortsatt kunne delegeres til det enkelte departement. Tilsvarende vil gjelde for tjenestemann som beskikkes fast eller midlertidig av Kongen. Da ordningen med ordensstraff er foreslått opphevet, er det ikke lenger behov for delegasjon av Kongens adgang til å ilegge ordensstraff, slik som i dagens lov.

Departementets lovforslag:

§ 15 Vedtaksmyndighet - embetsmann og tjenestemann som ansettes av Kongen

(1) Embetsmann som nevnt i Grunnloven § 22 annet ledd kan før oppnådd aldersgrense bare avskjediges ved dom. Embetsmann som nevnt i Grunnloven § 22 første ledd kan også avskjediges av Kongen i statsråd. Kongen i statsråd treffer vedtak om suspensjon eller overføring til annen tjeneste etter § 9.

(2) Kongen kan gi vedkommende departement fullmakt til å gi embetsmann avskjed etter søknad eller ved oppnådd aldersgrense og vedta opphør av suspensjon eller konstitusjon. Det samme gjelder tjenestemann som beskikkes fast eller midlertidig av Kongen.

13.2 Vedtaksmyndighet - tjenestemann

13.2.1 Gjeldende rett etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 og 4

Vedtak om at en tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, gis avskjed eller suspenderes treffes i dag av tilsettingsorganet, med mindre det ved reglement er bestemt at vedtaket skal treffes av et innstillingsråd. Ved reglement kan det også bestemmes at vedtaket skal treffes av et kollegialt styre, eller av et sentralt tilsettingsråd dersom tilsettingsretten ellers er lagt til et lokalt eller regionalt tilsettingsråd.

Embetsmann utnevnes eller konstitueres som nevnt av Kongen i statsråd. Statsrådet beskikker også tjenestemenn i ledende stillinger.

13.2.2 Moderniseringsdepartementets lovforslag

Departementet foreslår å videreføre dagens ordning i tjenestemannsloven § 17 om at vedtak om oppsigelse, suspensjon eller avskjed treffes av ansettelsesmyndigheten. Dette innebærer at i de tilfelle en tjenestemann er ansatt av et departement, eller et kollegialt styre for en virksomhet eller gruppe av virksomheter, er det de samme organer som har myndighet til å treffe vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed. Lovforslaget åpner for at det i reglement kan fastsettes nærmere saksbehandlingsregler når vedtaksmyndigheten er lagt til et kollegialt organ.

For tjenestemenn ansatt av arbeidsgiver etter lovforslagets § 6 tredje ledd har også arbeidsgiveren myndighet til å treffe ovennevnte vedtak. Det forutsettes i lovforslaget at man i den enkelte virksomhet kan fastsette nærmere regler om saksbehandlingen i reglement, herunder hvem som skal ha avgjørelsesmyndigheten i forhold til ulike typer vedtak.

Departementets lovforslag:

§ 18 Vedtaksmyndighet

(1) Vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av en tjenestemann som er øverste leder av en virksomhet treffes av ansettelsesorganet.

(2) Vedtak som gjelder annen tjenestemann enn nevnt i første ledd treffes av arbeidsgiver, med mindre det i reglement for virksomheten er bestemt at vedtaket skal treffes av annen myndighet.

(3) Nærmere regler om saksbehandlingen når vedtaksmyndigheten er lagt til et kollegialt styre kan fastsettes i reglement for den enkelte virksomhet.

Til dokumentets forside