Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Til innholdsfortegnelse

15 Søksmålsadgang

15.1 Gjeldende rett

Avsettelige embetsmenn og tjenestemenn kan i dag reise søksmål etter tjenestemannsloven § 19 nr. 2 for å få prøvd «lovligheten av klageinstansens vedtak». Et søksmål forutsetter således i utgangspunktet at oppsigelses- eller avskjedsvedtaket har vært gjenstand for en ordinær to-trinns behandling. Domstolenes prøvingsadgang gjelder «lovligheten» av klageinstansens vedtak. Lovgiver har i formuleringen av lovteksten i § 19 nr. 1 lagt til grunn at søksmålet skal gjelde vedtaket i en klagesak. Dette skaper rettslige problemer i de tilfelle hvor arbeidsgiver hevder det foreligger en lovlig omplassering og avviser en klage fra arbeidstaker, som på sin side hevder det foreligger en oppsigelse av arbeidsforholdet. Etter arbeidsmiljøloven § 61 nr. 1 kan arbeidstaker reise søksmål for å få prøvd lovligheten av en oppsigelse. Slikt søksmål skal følge prosessreglene i §§ 61 A - 61 C.

Som følge av at utvalget har foreslått å unnta vedtak om oppsigelse og avskjed fra klageretten i forvaltningsloven, har det også foreslått at det innføres ensartede søksmålsregler for alle rettstvister knyttet til stillingsvern. Utvalget foreslo at tjenestemannsloven § 19 nr. 1 og 2 oppheves og at alle søksmål knyttet til stillingsvern og om et arbeidsforhold består, skal reguleres av lovbestemmelse tilsvarende arbeidsmiljøloven § 61 nr. 1.

Arbeids- og sosialdepartementet har sluttet seg til dette. Se kapittel 17 i lovforslaget til ny arbeidsmiljølov.

15.2 Høringsinstansenes syn

Departementet ga i høringsrapporten uttrykk for at man er enig i at formuleringen i tjenestemannsloven § 19 nr. 2 er egnet til å skape uklarhet om domstolene kan prøve rimeligheten av vedtaket i tillegg til å prøve lovligheten av klageinstansens vedtak. Også i de tilfelle der det ikke foreligger noe vedtak i en klagesak skaper formuleringen i § 19 nr. 2 uklarhet.

Regjeringsadvokatenuttaler i sitt høringssvar:

Forslaget til ny lov § 9 (3) fastslår at arbeidslivsloven § 15-14 nr. 3 og 4 gjelder tilsvarende.

Regjeringsadvokaten bemerker at arbeidslivslovens § 15-14 nr. 3 ikke er utformet på en slik måte at det er naturlig at denne får tilsvarende anvendelse ved avskjed av embetsmenn. I bestemmelsens første punktum heter det: «Finner retten at avskjeden er urettmessig, skal avskjeden kjennes ugyldig». Forarbeidene til dagens tjenestemannslov, og rettspraksis i tilknytning til denne loven, avklarer omfanget av domstolens prøvelsesrett når det gjelder avskjedsvedtak mv. Det er i dag ingen tvil om at domstolens prøvelsesrett er begrenset på samme måte som for forvaltningsvedtak ellers. Henvisning til ovennevnte bestemmelse, som er formulert med tanke på den saklighetsvurderingen som skjer etter arbeidsmiljøloven, kan skape tvil om rettstilstanden er endret for så vidt gjelder domstolens prøvelsesrett overfor de forvaltningsvedtak som etter forslaget skal treffes av Kongen i statsråd med hjemmel i embets- og tjenestemannslovens § 9. Regjeringsadvokaten antar at det ikke har vært meningen å gjøre noen endringer i forhold til gjeldende rett, og foreslår at man ikke viser til denne bestemmelsen. Dersom man likevel finner grunn til å vise til bestemmelsen, bør ovennevnte forhold kommenteres i forarbeidene.

Jeg bemerker i tilknytning til dette, at departementet i høringsbrevet side 43, i tilknytning til tjml § 19 nr. 2, uttaler følgende: «Departementet er enig i at formuleringen i tjenestemannsloven § 19 nr. 2 er egnet til å skape uklarhet om domstolene i tillegg til å prøve lovligheten av klageinstansens vedtak også kan prøve rimeligheten av denne». Det fremgår av sammenhengen at det er arbeidslivslovutvalgets uttalelse i NOU 2004:5 side 353, venstre spalte, departementet er enig i. Her heter det: «Domstolens prøvingsadgang gjelder «lovligheten» av klageinstansens vedtak. Denne formuleringen kan tolkes dit hen at rimeligheten av en lovlig oppsigelse ikke kan prøves av domstolene».

15.3 Departementets forslag

15.3.1 Embetsmenn

Departementet foreslo i høringsrapporten at den nye arbeidsmiljølovens prosessregler følges ved avskjedssak reist av embetsmann etter lovforslagets § 10. Dette vil videreføre ensartede prosessregler for embets- og tjenestemenn.

Regjeringsadvokaten er av den oppfatning at domstolenes prøvelsesrett i relasjon til embetsmenn, fremdeles bør være slik at domstolenes kompetanse er begrenset til å prøve lovligheten av de vedtak som treffes av Kongen i statsråd. Dette bør fremgå av ordlyden, eventuelt kommenteres i forarbeidene.

Departementet er enig i dette og justert lovutkastets § 10 fjerde ledd slik at man her kun viser til forslaget til ny arbeidsmiljølov § 15-14 tredje ledd annet punktum og fjerde ledd.

Arbeidsmiljøloven kapittel 17 tvister om arbeidsforhold gjelder også for embetsmenn så langt de passer med unntak av § 17-3 om retten til å kreve forhandlinger og § 17-5 om fristforlengelse og oppreisning ved oppsigelse. Førstnevnte bestemmelse om forhandlinger er derfor ikke aktuell for embetsmenn. Sistnevnte bestemmelse gjelder oppsigelse og er heller ikke aktuell for embetsmenn.

Når det gjelder retten til å stå i stilling under rettens behandling av tvisten sa departementet seg enig med utvalget.

Av någjeldende tjenestemannslov § 19 nr. 3 bokstav d) fremgår det at embetsmenn som er gitt avskjed i medhold av § 10 nr. 3 på visse vilkår skal gis rett til å stå i stilling ved søksmål. Disse embetsmenn er omfattet av lovforslagets § 12 første ledd bokstav a og b.

På bakgrunn av at § 19 nr. 3 oppheves både for embets- og tjenestemenn, videreføres bestemmelsen i nåværende § 19 nr. 3 bokstav b) i lovforslagets § 14.

Departementets lovforslag:

§ 14 Nærmere regler om avskjed av embetsmann i medhold av § 12 første ledd bokstav a eller b

(1) Vedtak om avskjed i medhold av § 12 første ledd bokstav a eller b kan ikke iverksettes før to uker etter at underretning om vedtaket er kommet frem til embetsmannen.

(2) Dersom embetsmannen i dette tidsrommet reiser søksmål eller skriftlig varsler arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist, kan vedtak om avskjed ikke iverksettes før saken er rettskraftig avgjort.

(3) Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at embetsmannen skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten skal samtidig fastsette frist for iverksettelsen av vedtaket.

(4) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke under ankebehandling dersom dommen fastslår at avskjeden er gyldig. Etter krav fra embetsmannen kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort.

15.3.2 Tjenestemenn

Tjenestemenn vil etter forslaget til ny arbeidsmiljølov omfattes av bestemmelsene om søksmål i denne lov. Det vises til Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) kapittel 22.

Til dokumentets forside