Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Til innholdsfortegnelse

18 Ikrafttredelse og endringer i andre lover

Departementet vil understreke at det er en viktig forutsetning at den nye embets- og tjenestemannsloven trer i kraft fra samme dato som den nye arbeidsmiljøloven. Det foreslås derfor at Kongen kan fastsette når embets- og tjenestemannsloven skal tre i kraft.

Utkastet til en ny lov for embets- og tjenestemenn avviker på flere punkter fra dagens tjenestemannslov. Det finnes videre mange henvisninger til dagens tjenestemannslov i annet lovverk. Av disse grunner foreslås samtidig endringer i en rekke andre lover. Departementet viser til omtale av disse forslagene nedenfor.

Til dokumentets forside