Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

1 PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD

Justisdepartementet legger i proposisjonen fram forslag om å endre straffeloven § 292 og heve strafferammen for grovt skadeverk til 6 år. Bakgrunnen for forslaget er i første rekke at departementet vurderer ildspåsettelse av kirker som en alvorlig forbrytelse der det er behov for å kunne ilegge streng straff. Men endringsforslaget gjelder grovt skadeverk generelt, og vil bringe strafferammen for grovt skadeverk på linje med andre grove formuesforbrytelser.