Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

4 HØRINGEN

Justisdepartementet sendte i januar 1997 ut et høringsnotat med forslag om å heve strafferammen i straffeloven § 292 til 6 år. Dette er i samsvar med Riksadvokatens forslag. Forslaget medfører at alle typer grovt skadeverk får en strafferamme på 6 år, altså ikke bare kirkebranner.

Justisdepartementet uttalte i høringsnotatet at en slik heving av strafferammen vil være nødvendig dersom man får konkrete saker der dagens strafferamme ikke er tilstrekkelig. Det vil også være et signal om at lovgiver ser på kirkebranner og andre grove skadeverk som alvorlige forbrytelser. Det er vanskelig å si noe sikkert om den praktiske virkningen av en heving av strafferammen. Men mange ildspåsettelser av kirker skjer etter planlegging hvor det ikke skal utelukkes at risikobetraktninger med hensyn til straff blir trukket inn.

Justisdepartementet la også vekt på at en heving av strafferammen for grovt skadeverk til 6 år vil medføre at strafferammen kommer på linje med andre praktisk viktige formuesforbrytelser som grove tyverier, underslag, bedrageri og utroskap. Departementet sa seg enig med Riksadvokaten i at krenkelse av økonomiske interesser ved skadeverk kan være minst like straffverdig som krenkelse av økonomiske interesser i forbindelse med andre grove formuesforbrytelser.

Justisdepartementet la videre vekt på at både Økokrim, Riksadvokaten og de statsadvokatene som hadde uttalt seg mente det er behov for å heve strafferammen for kirkebranner.

Høringsfristen var 19 mars 1997. Følgende var adressater under høringen:

Departementene

Høyesterett

Alle lagmannsrettene

Bergen byrett

Kristiansand byrett

Oslo byrett

Stavanger byrett

Trondheim byrett

Riksadvokaten

Politimesteren i Bergen

Politimesteren i Kristiansand

Politimesteren i Oslo

Politimesteren i Stavanger

Politimesteren i Trondheim

Fylkesmennene

Regjeringsadvokaten

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Norges Juristforbund

Politiembetsmennenes Landsforening

Norsk Politiforbund

Norges Lensmannslag

Lensmannsetatens Landslag

Juss-Buss

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Norsk forening for kriminalreform - KROM

Rettspolitisk forening

Biskopene i Den norske kirke

Kirkerådet

Bispedømmerådene

Norges Kristne Råd

Norges Frikirkeråd

Departementet har mottatt realitetsuttalelser fra:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Miljøverndepartementet

(med Riksantikvaren)

Planleggings- og samordningsdepartementet

Borgarting lagmannsrett

Frostating lagmannsrett

Trondheim byrett

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Østfold

Sysselmannen på Svalbard

Biskopen i Borg

Biskopen i Nidaros

Biskopen i Oslo

Biskopen i Tunsberg

Agder bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Kirkerådet

Norges Frikirkeråd

Riksadvokaten

(med Økokrim og

Statsadvokaten i Hordaland)

Politimesteren i Bergen

Politimesteren i Kristiansand

Den norske Dommerforening

Den Norske Advokatforening

Politiembetsmennenes Landsforening

I tillegg har Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Vest-Agder, Nord-Hålogaland bispedømmeråd Regjeringsadvokaten og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ingen merknader til forslaget.