Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

I

I almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr 10 gjøres følgende endring:

Lovens tittel skal lyde:

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven).

§ 292 første ledd skal lyde:

Grovt skadeverk straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.