Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

2 BAKGRUNNEN FOR FORSLAGENE I PROPOSISJONEN

Riksadvokaten foreslo i brev 3 oktober 1996 til Justisdepartementet å heve strafferammen i straffeloven § 292 om grovt skadeverk til 6 år. Riksadvokaten utarbeidet forslaget etter en forutgående vurdering av Økokrim og høring blant statsadvokatene. Økokrim foreslo et nytt tredje ledd i straffeloven § 292 med fengsel i inntil 10 år for den som ved ildebrann, sprengning eller på annen måte ødelegger eller volder betydelig skade på kirke, kapell, bedehus eller annen bygning som for almennheten eller en bestemt krets har historisk, nasjonal eller religiøs verdi. Riksadvokaten ga uttrykk for at Økokrims forslag ville reise spørsmål om forholdet til straffelovens kapittel 14 om allmennfarlige forbrytelser. Justisdepartemenet er enig i dette, og vil derfor ikke fremme forslag til et nytt tredje ledd i § 292 i denne omgang.

Riksadvokaten ga samtidig uttrykk for at det er påkrevd med en generell gjennomgåelse av forholdet mellom allmennfarlige og økonomiske forbrytelser, og at dette er en naturlig oppgave for Straffelovkommisjonen. Justisdepartementet har oversendt Riksadvokatens forslag til Straffelovkommisjonen.