Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

6 DEPARTEMENTETS VURDERING

Justisdepartementet opprettholder forslaget om å heve strafferammen i straffeloven § 292 om grovt skadeverk til 6 år. Departementet viser til vurderingene som ble gjort i høringsnotatet samt til den brede støtte forslaget har fått i høringsrunden.

Enkelte høringsinstanser mener at straffeloven § 292 bør få en egen regel om kirkebranner med en strafferamme på 10 år. Justisdepartementet viser til det som er sagt om Økokrims forslag om dette i proposisjonens avsnitt 2. Departementet har oversendt til Straffelovkommisjonen Riksadvokatens brev der det tas til orde for en generell gjennomgåelse av forholdet mellom allmenfarlige og økonomiske forbrytelser.

Når det gjelder Den norske Advokatforenings innvendinger mot forslaget, skal Justisdepartementet bemerke at når strafferammen foreslås økt fra 4 til 6 år, kan ikke departementet se at det er tale om «veldig høye strafferammer som aldri kommer til anvendelse». Advokatforeningen sier seg for øvrig enig i at grovt skadeverk kan være like straffverdig som andre grove økonomiske forbrytelser. Etter departementets vurdering er det da grunn til å heve strafferammen for grovt skadeverk slik at den kommer på linje med strafferammen for disse andre forbrytelsene.

Justisdepartementet foreslår ellers å tilføye i lovens tittel i parentes den korttittel på loven som er i vanlig bruk (straffeloven).