Ot.prp. nr. 72 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Til innholdsfortegnelse

7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Det er ikke grunn til å tro at en heving av strafferammen i straffeloven § 292 vil få store økonomiske eller administrative konsekvenser. Forslaget kan føre til en viss økning i utgifter i forbindelse med lengre fengselsstraffer. Men hvis forslaget får den ønskede preventive effekt slik at det blir færre kirkebranner, vil dette gi en økonomisk gevinst.