Ot.prp. nr. 73 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslår Justisdepartementet å endre straffeprosessloven § 55 første ledd nr 3 slik at den nye stillingsbetegnelsen politiadvokat fremgår av oppregningen av påtalemyndighetens tjenestemenn.

Videre foreslår Justisdepartementet en endring av straffeprosessloven § 216 h om telefonkontroll i narkotikasaker. Etter bestemmelsens fjerde ledd kan Telefonkontrollutvalget i narkotikasaker innkalle til avhør blant annet «offentlig ansatte» som bistår ved telefonkontroll. Etter at Televerket ble omdannet til aksjeselskapet Telenor AS er ikke lenger betegnelsen «offentlig ansatte» dekkende. Det foreslås derfor at loven omformuleres slik at «offentlig ansatte som bistår ved telefonkontroll» endres til «andre som bistår ved telefonkontroll». Det vil dermed kunne foretas avhør av ansatte i offentlig eide selskaper, som Telenor AS, og av ansatte i privat televirksomhet.