Ot.prp. nr. 73 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

4 Administrative og økonomiske konsekvenser

Opprettelsen av stilling som politiadvokat er kun et spørsmål om intern lønns- og personalpolitikk innen politiet. Endringen av straffeprosessloven § 55 nr 3 vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Endringen av straffeprosessloven § 216 h antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser ut over det å lette Telefonkontrollutvalgets kontroll.