Ot.prp. nr. 73 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til straffeprosessloven § 55 nr 3:

Endringen innebærer at politiadvokater nevnes i oppregningen av hvem som hører til påtalemyndigheten. Dette er nødvendig for at denne stillingskategorien skal være tillagt påtalemyndighet etter straffeprosesslovens kompetansebestemmelser.

Til straffeprosessloven § 216 h fjerde ledd:

Endringen medfører at også andre enn offentlig ansatte som bistår ved telefonkontroll i narkotikasaker, skal kunne avhøres av Telefonkontrollutvalget i narkotikasaker.