Ot.prp. nr. 73 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i straffeprosessloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.