Ot.prp. nr. 73 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i straffeprosessloven

I

I lov 22 mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) gjøres følgende endringer:

§ 55 nr 3 skal lyde:

3) politimestrene, visepolitimestrene, overvåkingssjefen, politiinspektørene, politiadvokatene, politiadjutantene og politifullmektigene for så vidt de har juridisk embetseksamen og gjør tjeneste i embete eller stilling som er tillagt påtalemyndighet,

§ 216 h skal lyde:

Telefonkontrollutvalget skal føre kontroll med politiets og påtalemyndighetens behandling av saker etter loven.

Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Dessuten oppnevnes ett eller flere varamedlemmer som skal tiltre utvalget i forfallstilfelle. Lederen for utvalget skal oppfylle de krav som stilles til høyesterettsdommere.

Politiet og påtalemyndigheten skal gi utvalget de opplysninger, dokumenter, lydbåndopptak m v om telefonkontroll i narkotikasaker som utvalget finner nødvendig av hensyn til sin kontrollfunksjon.

Utvalget kan innkalle til avhør enhver av politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn, og dessuten andre sombistår ved telefonkontroll. Alle disse har plikt til å forklare seg for utvalget uten hensyn til taushetsplikt.

Kongen gir nærmere regler om utvalgets oppgaver og saksbehandling.

II

Loven trer i kraft straks.