Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

10 Endringer i visse andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven

10.1 Feil i arbeidsmiljøloven § 55 F Pålegg om å utforme arbeidsavtale

Ved en inkurie har det oppstått en feil i arbeidsmiljøloven § 55 F Pålegg om å utforme arbeidsavtale i forbindelse med Ot.prp. nr. 67 (1999-2000) sanksjonert i Statsråd 8. desember 2000. Bestemmelsen henviser til arbeidsmiljøloven § 73 andre og tredje ledd. Riktig henvisning skal imidlertid være arbeidsmiljøloven § 73 P andre og tredje ledd. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen endres i tråd med dette.

10.2 Opphevelse av arbeidsmiljøloven § 55 E

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 55 E er en overgangsbestemmelse som omhandler kravet til opprettelse av skriftlig arbeidskontrakt for arbeidsforhold som eksisterte på det tidspunkt § 55 B - E trådte i kraft (1. januar 1994). Departementet antar at det nå er gått så vidt lang tid at partene i disse arbeidsforholdene har kunnet innrette seg etter bestemmelsen. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen oppheves.

Til forsiden