Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer - sammendrag

2.1 Reglenes anvendelse i offentlige virksomheter

Etter endringen har direktivets artikkel 1 nr. 1 c) fått inn en presisering mht. til reglenes anvendelsesområde innen offentlige virksomheter. Det heter i annet punktum at:

«En administrativ omorganisering av en offentlig forvaltningsmyndighet eller overføring av administrative funksjoner mellom offentlige forvaltningsmyndigheter er ikke en overdragelse slik det forstås i dette direktiv.»

Departementet foreslår ikke å implementere denne presiseringen i norsk rett, men foreslår at reglene om virksomhetsoverdragelse gis anvendelse fullt ut også hvor det dreier seg om en virksomhetsoverdragelse innenfor offentlige virksomheter. Reglene vil altså få anvendelse også ved omorganiseringer og overføring av forvaltningsoppgaver mellom forvaltningsmyndigheter. Bakgrunnen for forslaget er at departementet anser at behovet for enkle, praktikable regler må veie tungt, samtidig som vi ikke ser noen grunn til at arbeidstakere i offentlige virksomheter ikke skal ha samme beskyttelse som andre arbeidstakere alene av den grunn at det kun dreier seg om overføring av forvaltningsoppgaver.

Departementet legger også vekt på at en grensedragning mellom forvaltningsoppgaver og «andre» oppgaver vil kunne volde problemer, og at den vil kunne føre til forskjellsbehandling av arbeidstakere innenfor samme virksomhet. Forslaget innebærer at kapittel XII A får en videre anvendelse enn direktivet innenfor offentlige virksomheter.

2.2 Konkurs- og insolvenssituasjonene

Reglene om virksomhetsoverdragelse får i dag ikke anvendelse ved overdragelser som finner sted etter en konkursåpning. For så vidt gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 73 B (lønns- og arbeidsvilkår) og § 73 C (vern mot oppsigelse) foreslår departementet at det ikke gjøres endringer i denne rettstilstanden. Videre foreslår departementet at de øvrige bestemmelsene i kapittel XII A (vern av tillitsvalgte og informasjon og drøftelse) gis anvendelse ved overføring fra konkursboet i tråd med endringsdirektivets artikkel 4 A nr. 1. Dette innebærer altså en endring i forhold til gjeldende norsk rett.

Forslaget om å opprettholde rettstilstanden for de førstnevnte bestemmelsene er begrunnet i en avveining mellom hensynet til arbeidstakerne og hensynet til kreditorenes dekningsrett. Departementet antar at muligheten for at flere virksomheter vil kunne overleve etter en konkurs er større dersom arbeidstakernes rettigheter iht. § 73 B og § 73 C ikke går over.

2.3 Arbeidstakernes representasjon hos ny innehaver

Ved virksomhetsoverdragelse der virksomheten mister sin uavhengighet foreslår departementet en ny regel i § 73 D som gir arbeidstakerne i den overførte virksomhet rett til å være representert hos den nye innehaver fra overførselen og frem til nytt valg av representanter skjer. Endringsforslaget er en implementering av den nye regelen i artikkel 5 nr. 1 siste avsnitt.

2.4 Informasjon til de ansatte

Departementet foreslår også en ny bokstav d) i § 73 E om informasjon til arbeidstakernes representanter. Disse skal også informeres om fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen. I tillegg føyes til en bestemmelse i nytt annet ledd om informasjon til arbeidstakerne for det tilfelle at disse ikke er representert. Endringen er en implementering av artikkel 6 nr. 6 i direktivet.

Til forsiden