Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

9 Administrative og økonomiske konsekvenser

Departementet antar at de økonomiske og administrative konsekvensene av de fremlagte forslag vil bli små. En full anvendelse av reglene om virksomhetsoverdragelse innenfor offentlig sektor vil kunne medføre at offentlige virksomheter blir forpliktet til å overta noen flere arbeidstakere ved en overføring til ny innehaver, enn det som må antas er tilfellet i dag. Vi har imidlertid grunn til å anta at det ved overføringer innen offentlige virksomheter, i praksis legges til rette for arbeidstakerne slik at ingen blir oppsagt som en følge av overdragelsen eller mister sine rettigheter etter gjeldende arbeids- eller tariffavtaler. At det innføres en forpliktelse i så måte, antas derfor i praksis å få liten betydning. Det er imidlertid på det rene at innføringen av en regel som er praktikabel og enkel i bruk, vil kunne medføre besparelser både administrativt og økonomisk idet behovet for sakkyndige utredninger osv. reduseres.

Det antas heller ikke at forslaget om å sikre arbeidstakerne en egnet representasjon i en periode frem til nyvalg kan finne sted vil føre til noen nevneverdige konsekvenser. Rent praktisk kan det lett la seg løse ved at tidligere representanter (eller andre) kan fungere som observatører e.l. i de relevante fora i den overførte virksomheten. Forslaget om plikt til forhåndsinformasjon dersom det ikke er representanter i virksomheten, antas heller ikke å føre til noen særlige konsekvenser for virksomhetene. Departementet antar at det i praksis ofte gis forhåndsinformasjon i form av allmannamøter o.l. både i tilfeller hvor det er representanter og hvor det ikke er det.

Til forsiden