Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 100,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen 1,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet 2,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité 3,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen 4 og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere, vedtatt 9. desember 1989 («Sosialpakten»), fastslår i nr. 7, 17 og 18 blant annet at «gjennomføringen av det indre marked må føre til bedrede leve- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne i Det europeiske fellesskap. En slik bedring må om nødvendig innebære at visse deler av reglene om arbeidslivet utvikles, som framgangsmåtene ved masseoppsigelser eller ved konkurs. Informasjon til, konsultasjon med og medbestemmelse for arbeidstakerne må utvikles i samsvar med egnede retningslinjer, idet det tas hensyn til gjeldende praksis i de forskjellige medlemsstatene. Slik informasjon, konsultasjon og medbestemmelse må iverksettes i god tid, særlig i forbindelse med omstruktureringer eller fusjoner der arbeidstakernes sysselsetting berøres».

 2. Ved direktiv 77/187/EØF 5 fremmes en harmonisering av de nasjonale lovgivningene som sikrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter og krever at overdragere og erververe i god tid informerer og gjennomfører konsultasjoner med arbeidstakernes representanter.

 3. Formålet med dette direktiv er å endre direktiv 77/187/EØF i lys av virkningen av det indre marked, tendensene innen medlemsstatenes lovgivning når det gjelder redning av foretak som er i økonomiske vanskeligheter, rettspraksis ved De europeiske fellesskaps domstol, rådsdirektiv 75/129/EØF av 17. februar 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser 6 og de lovbestemmelsene som allerede er trådt i kraft i medlemsstatene.

 4. Hensynet til rettssikkerhet og juridisk klarhet krever en avklaring av begrepet «overdragelse» i lys av Domstolens rettspraksis. Denne avklaringen endrer ikke virkeområdet for direktiv 77/187/EØF slik det har vært tolket av Domstolen.

 5. Av samme hensyn er det nødvendig, i lys av Domstolens rettspraksis, å slå uttrykkelig fast at direktiv 77/187/EØF kommer til anvendelse for private og offentlige foretak som driver økonomisk virksomhet, enten formålet med virksomheten er fortjeneste eller ikke.

 6. Begrepet «arbeidstaker» bør avklares i lys av Domstolens rettspraksis.

 7. For å sikre videre drift av insolvente foretak bør medlemsstatene gis uttrykkelig tillatelse til ikke å anvende artikkel 3 og 4 i direktiv 77/187/EØF ved overdragelser som skjer i forbindelse med konkursbehandling. Dessuten bør det tillates visse unntak fra de generelle bestemmelsene i nevnte direktiv ved overdragelser i tilknytning til insolvensbehandling.

 8. Slike unntak bør også være tillatt for én medlemsstat som har særlige regler for å lette videre drift av foretak som er erklært å være i økonomisk krise.

 9. Det bør avklares under hvilke omstendigheter arbeidstakerrepresentantenes funksjon og rettslige status skal opprettholdes.

 10. For å sikre lik behandling for lignende situasjoner er det nødvendig å sørge for at forpliktelsene med hensyn til informasjon og konsultasjoner fastsatt i direktiv 77/187/EØF oppfylles, enten beslutningen som fører til overdragelse treffes av arbeidsgiveren eller av et foretak som kontrollerer arbeidsgiveren.

 11. Det bør gjøres klart at når medlemsstatene vedtar tiltak for å sikre at erververen er informert om alle de rettigheter og forpliktelser som skal overdras, skal ikke manglende overlevering av slik informasjon få virkning for disse rettigheter og plikter.

 12. Det bør presiseres under hvilke omstendigheter arbeidstakerne bør informeres når det ikke er arbeidstakerrepresentanter.

 13. Sosialpakten erkjenner at det er viktig å kjempe mot alle former for forskjellsbehandling, særlig dersom forskjellsbehandlingen er basert på kjønn, hudfarge, rase, politisk oppfatning eller religion -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 77/187/EØF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde:

«Rådsdirektiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av foretak eller bedrifter».

2. Artikkel 1-7 skal lyde:

«AVSNITT I

Virkeområde og definisjoner

Artikkel 1

1.

 1. Dette direktiv kommer til anvendelse ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av foretak eller bedrifter til en annen innehaver som følge av en kontraktsmessig overdragelse eller en fusjon.

 2. Med forbehold for bokstav a) og de følgende bestemmelser i denne artikkel skal det regnes som overdragelse i henhold til dette direktiv når det skjer en overdragelse av en økonomisk enhet som beholder sin identitet, det vil si en samling av ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, uansett om det dreier seg om hoved- eller bivirksomhet.

 3. Dette direktiv får anvendelse for offentlige og private foretak som driver økonomisk virksomhet, enten formålet med virksomheten er gevinst eller ikke. En administrativ omorganisering av en offentlig forvaltningsmyndighet eller overføring av administrative funksjoner mellom offentlige forvaltningsmyndigheter er ikke en overdragelse slik det forstås i dette direktiv.

2. Dette direktiv kommer til anvendelse dersom det foretaket, den bedriften eller den delen av et foretak eller en bedrift som skal overdras, ligger innenfor traktatens geografiske virkeområde.

3. Dette direktiv får ikke anvendelse for sjøgående skip.

Artikkel 2

1. I dette direktiv menes med:

 1. «overdrager», enhver fysisk eller juridisk person som i kraft av en overdragelse som definert i artikkel 1 nr. 1 opphører å være innehaver av et foretak, en bedrift eller en del av et foretak eller en bedrift,

 2. «erverver», enhver fysisk eller juridisk person som i kraft av en overdragelse som definert i artikkel 1 nr. 1 blir innehaver av et foretak, en bedrift eller en del av et foretak eller en bedrift,

 3. «arbeidstakernes representanter» og tilsvarende uttrykk, representanter for arbeidstakerne i henhold til medlemsstatenes lovgivning eller praksis,

 4. «arbeidstaker», en person som i vedkommende medlemsstat nyter beskyttelse i egenskap av arbeidstaker i henhold til den nasjonale arbeidsretten.

2. Dette direktiv skal ikke berøre den nasjonale lovgivningen når det gjelder definisjonen av arbeidsavtale og arbeidsforhold.

Medlemsstatene skal likevel ikke utelukke arbeidsavtaler eller arbeidsforhold fra dette direktivs virkeområde bare på grunn av:

 1. det antall arbeidstimer som er utført eller skal utføres,

 2. at det dreier seg om et arbeidsforhold som er regulert av en tidsbegrenset arbeidsavtale i henhold til artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 91/383/EØF av 25. juni 1991 om utfylling av de tiltak som forbedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen for arbeidstakere som har et tidsbegrenset eller midlertidig arbeidsforhold 7, eller

 3. at det dreier seg om et midlertidig arbeidsforhold i henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 91/383/EØF, og foretaket, bedriften eller delen av det overdratte foretaket eller den overdratte bedriften er vikarbyrået som er arbeidsgiver, eller en del av det.

AVSNITT II

Ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter

Artikkel 3

1. Overdragerens rettigheter og plikter som følger av en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold som foreligger på datoen for en overdragelse, skal, i kraft av overdragelsen, overføres til erververen.

Medlemsstatene kan bestemme at overdrageren og erververen etter datoen for overdragelsen skal være solidarisk ansvarlige for forpliktelser begrunnet i en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold som forelå på datoen for overdragelsen.

2. Medlemsstatene kan vedta egnede tiltak for å sikre at overdrageren opplyser erververen om alle rettigheter og forpliktelser som vil bli overdratt til erververen i henhold til denne artikkel, så fremt disse rettighetene og forpliktelsene er eller burde ha vært kjent for overdrageren på tidspunktet for overdragelsen. Dersom overdrageren unnlater å opplyse erververen om noen slik rettighet eller forpliktelse, skal dette ikke ha noen virkning for overdragelsen av denne rettigheten eller forpliktelsen eller for rettighetene til noen arbeidstakere i forhold til erververen og/eller overdrageren når det gjelder den nevnte rettigheten eller forpliktelsen.

3. Etter overdragelsen skal erververen opprettholde de arbeidsvilkår som er fastlagt i en tariffavtale på samme vilkår som overdrageren ifølge samme avtale, inntil den dato tariffavtalen sies opp eller utløper eller en annen tariffavtale trer i kraft eller kommer til anvendelse.

Medlemsstatene kan begrense perioden for opprettholdelse av slike arbeidsvilkår, forutsatt at perioden varer minst ett år.

4.

 1. Med mindre medlemsstatene bestemmer noe annet, kommer ikke nr. 1 og 3 til anvendelse på arbeidstakernes rett til ytelser ved alder og uførhet samt ytelser til etterlatte, innenfor rammen av supplerende yrkesbaserte eller fleryrkesbaserte pensjonsordninger utenfor de lovfestede trygdeordninger i medlemsstatene.

 2. Selv når medlemsstatene ikke vedtar bestemmelser i samsvar med bokstav a) om at nr. 1 og 3 skal gjelde med hensyn til slike rettigheter, skal de vedta nødvendige tiltak for å ivareta interessene til arbeidstakere og personer som på tidspunktet for overdragelsen ikke lenger er ansatt i overdragerens bedrift, når det gjelder helt eller delvis ervervede rettigheter i forbindelse med ytelser ved alder, herunder ytelser til etterlatte, innenfor rammen av supplerende ordninger som nevnt i bokstav a).

Artikkel 4

1. Overdragelse av et foretak, en bedrift eller deler av et foretak eller en bedrift skal ikke i seg selv være en oppsigelsesgrunn for overdrageren eller erververen. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at oppsigelser kan foretas av økonomiske, tekniske eller organisasjonsmessige grunner som medfører endringer i arbeidsstyrken.

Medlemsstatene kan bestemme at første ledd ikke skal komme til anvendelse på visse avgrensede kategorier arbeidstakere som ikke er omfattet av medlemsstatenes lovgivning eller praksis når det gjelder vern mot oppsigelse.

2. Dersom arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet opphører fordi overdragelsen innebærer en vesentlig endring i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstakeren, skal arbeidsgiveren anses ansvarlig for opphevelsen av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet.

Artikkel 4a

1. Med mindre medlemsstatene bestemmer noe annet, kommer ikke artikkel 3 og 4 til anvendelse i forbindelse med overdragelse av et foretak, en bedrift eller deler av et foretak eller en bedrift der overdrageren er gjenstand for konkursbehandling eller annen insolvensbehandling med sikte på avvikling av overdragerens aktiva under tilsyn av vedkommende offentlige myndighet (som kan være en bobestyrer som er godkjent av vedkommende offentlige myndighet).

2. Når artikkel 3 og 4 kommer til anvendelse på en overdragelse under insolvensbehandling hos en overdrager (enten forhandlingene er igangsatt med sikte på avvikling av overdragerens aktiva eller ikke) og forutsatt at behandlingen skjer under tilsyn av vedkommende offentlige myndighet (som kan være en bobestyrer som er oppnevnt i henhold til nasjonal lovgivning), kan en medlemsstat bestemme at:

 1. uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal økonomiske forpliktelser overdrageren har på grunn av arbeidsavtaler eller arbeidsforhold, og som forfaller før overdragelsen eller åpningen av insolvensbehandlingen, ikke overdras til erververen, forutsatt at behandlingen resulterer i beskyttelse etter medlemsstatens lovgivning og beskyttelsen minst tilsvarer det som er fastsatt for situasjoner omfattet av rådsdirektiv 80/987/EØF av 20 oktober 1980 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens 8, og, eller alternativt, at

 2. erververen, overdrageren eller den eller de personer som utøver overdragerens funksjoner på den ene side og arbeidstakernes representanter på den andre, dersom det er tillatt etter gjeldende lov eller praksis, kan avtale endringer i arbeidstakernes ansettelsesvilkår som er utformet for å ivareta arbeidsplassene ved å sikre videre drift av foretaket, bedriften eller delen av foretaket eller bedriften.

3. En medlemsstat kan anvende nr. 2 bokstav b) ved enhver overdragelse der overdrageren befinner seg i en situasjon preget av alvorlig økonomisk krise slik det er definert i den nasjonale lovgivningen, forutsatt at denne situasjonen er konstatert av vedkommende offentlige myndighet og er åpen for rettslig etterprøving, og den nasjonale lovgivningen allerede inneholdt slike bestemelser 17. juli 1998.

Kommisjonen skal legge fram en rapport om virkningen av denne bestemmelsen innen 17. juli 2003, og skal legge eventuelle passende forslag fram for Rådet.

4. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å unngå at insolvensbehandling misbrukes på en slik måte at arbeidstakerne fratas de rettighetene som er fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 5

1. Dersom foretaket, bedriften eller delen av foretaket eller bedriften bevarer sin uavhengighet, skal representantene eller representasjonen for arbeidstakere som berøres av en overdragelse, beholde sin rettslige status og sin funksjon på samme vilkår som gjaldt før datoen for overdragelsen i henhold til lov, forskrift eller avtale, forutsatt at vilkårene for arbeidstakernes representasjon er oppfylt.

Første ledd får ikke anvendelse dersom de nødvendige vilkår for gjenutnevnelse av arbeidstakernes representanter eller gjeninnsetting av arbeidstakernes representasjon er oppfylt i samsvar med medlemsstatenes lover og forskrifter eller praksis eller med vilkårene i en avtale med arbeidstakernes representanter.

Dersom overdrageren er under konkursbehandling eller annen insolvensbehandling med sikte på avvikling av overdragerens aktiva under tilsyn av vedkommende offentlige myndighet (som kan være en bobestyrer som er godkjent av vedkommende offentlige myndighet), kan medlemsstatene treffe tiltak for å sikre at de overførte arbeidstakerne er representert på en egnet måte til det er valgt eller utpekt nye representanter for arbeidstakerne.

Dersom foretaket, bedriften eller delen av foretaket eller bedriften ikke bevarer sin uavhengighet, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de overførte arbeidstakerne som var representert før overdragelsen, forstatt blir representert på en egnet måte for den perioden som er nødvendig for at det skal kunne velges eller utpekes nye representanter for arbeidstakerne i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis.

2. Dersom funksjonen til arbeidstakerrepresentanter som berøres av en overdragelse opphører på grunn av overdragelsen, skal representantene fortsatt være sikret vern i samsvar med medlemsstatenes lover og forskrifter eller praksis.

AVSNITT III

Informasjon og konsultasjon

Artikkel 6

1. Overdrageren og erververen skal være forpliktet til å informere representantene for sine respektive arbeidstakere som berøres av en overdragelse om følgende:

 • fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,

 • grunnen til overdragelsen,

 • de rettslige, økonomiske og sosiale følgene overdragelsen får for arbeidstakerne,

 • planlagte tiltak overfor arbeidstakerne.

Overdrageren må gi disse opplysningene til representantene for sine arbeidstakere i god tid før overdragelsen finner sted.

Erververen må gi disse opplysningene til representantene for sine arbeidstakere i god tid, og i alle tilfeller før arbeidstakernes arbeids- og ansettelsesvilkår blir direkte berørt av overdragelsen.

2. Dersom overdrageren eller erververen planlegger tiltak overfor sine respektive arbeidstakere, skal de gjennomføre konsultasjoner med arbeidstakernes representanter om tiltakene i god tid med sikte på å komme fram til en avtale.

3. Medlemsstater hvis lover eller forskrifter fastsetter at arbeidstakernes representanter kan henvende seg til en voldgiftsinstans for å oppnå en avgjørelse vedrørende tiltak som skal treffes med hensyn til arbeidstakere, kan begrense forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 til tilfeller der overdragelsen forårsaker en endring i bedriften som vil kunne medføre alvorlige ulemper for et betydelig antall arbeidstakere.

Informasjonen og konsultasjonene skal minst omfatte planlagte tiltak overfor arbeidstakerne.

Informasjonen skal gis og konsultasjonene finne sted i god tid før gjennomføringen av den endringen som er nevnt i første ledd.

4. Forpliktelsene som er fastsatt i denne artikkel, skal komme til anvendelse uten hensyn til om beslutningen som fører til overdragelsen treffes av arbeidsgiveren eller et foretak som kontrollerer arbeidsgiveren.

Ved påstått brudd på informasjons- og konsultasjonsplikten som fastsatt i dette direktiv, skal ikke arbeidsgiveren kunne gjøre gjeldende at bruddet skyldes manglende informasjon fra foretaket som kontrollerer arbeidsgiveren.

5. Medlemsstatene kan begrense forpliktelsene nevnt i nr. 1, 2 og 3 til foretak eller bedrifter som med hensyn til antall arbeidstakere oppfyller vilkårene for valg eller utnevnelse av et organ til å representere arbeidstakerne.

6. Medlemsstatene skal bestemme at de berørte arbeidstakere i foretak eller bedrifter der arbeidstakerne uforskyldt er uten representanter, på forhånd skal informeres om:

 • fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,

 • grunnen til overdragelsen,

 • de rettslige, økonomiske og sosiale følgene overdragelsen får for arbeidstakerne,

 • planlagte tiltak overfor arbeidstakerne.

AVSNITT IV

Sluttbestemmelser

Artikkel 7

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til å anvende eller innføre lover eller forskrifter som er mer fordelaktige for arbeidstakerne, eller til å fremme eller tillate tariffavtaler eller avtaler mellom parter i arbeidslivet som er mer fordelaktige for arbeidstakerne.

Artikkel 7a

Medlemsstatene skal innføre i sin nasjonale rettsorden de tiltakene som er nødvendige for at alle arbeidstakere og representanter for arbeidstakere som mener seg krenket på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene i dette direktiv, skal kunne gjøre sine rettigheter gjeldende for en rettslig instans etter eventuelt å ha henvendt seg til andre vedkommende myndigheter.

Artikkel 7b

Kommisjonen skal legge fram for Rådet en analyse av virkningene av bestemmelsene i dette direktiv før 17. juli 2006. Den skal legge fram forslag til de endringer som måtte synes nødvendige.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest innen 17. juli 2001 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, eller senest innen denne dato forsikre seg om at arbeidsgivernes og arbeidstakernes representanter ved avtale har innført de nødvendige bestemmelser. Medlemsstatene er forpliktet til å ta de nødvendige skritt for til enhver tid å kunne sikre de resultatene som skal nås ved dette direktiv.

2. Når bestemmelsene omhandlet i nr. 1 vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om de tiltak de har vedtatt for å gjennomføre dette direktiv.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 29. juni 1998

For Rådet

R. COOK

Formann

Fotnoter

1.

EFT C 274 av 1.10.1994, s. 10.

2.

EFT C 33 av 3.2.1997, s. 81.

3.

EFT C 133 av 31.5.1995, s. 13.

4.

EFT C 100 av 2.4.1996, s. 25.

5.

EFT L 61 av 5.3.1977, s. 26.

6.

EFT L 48 av 22.2.1975, s. 29. Endret ved direktiv 92/56EØF (EFT L 245 av 26.8.1992, s. 3.)

7.

EFT L 206 av 29.7.1991, s. 19.

8.

EFT L 283 av 20.10.1980, s. 23. Direktivet endret ved direktiv 87/164/EØF (EFT L 66 av 11.3.1987, s. 11).

Til forsiden