Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

I

I lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. gjøres følgende endringer:

§ 55 E oppheves.

§ 55 F blir ny § 55 E og skal lyde:

Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg om å utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale etter bestemmelsene i §§ 55 B til 55 D og § 73 P andre og tredje ledd.

§ 73 A nytt annet ledd skal lyde:

§§ 73 B og 73 C får ikke anvendelse ved overføring fra et konkursbo.

§ 73 D skal overskriften lyde:

§ 73 D Representasjon

§ 73 D ny nr. 2 skal lyde:

I de tilfeller virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakerne som var representert før overføringen, fortsatt være representert på en egnet måte frem til nyvalg kan finne sted.

Nåværende nr. 2 blir ny nr. 3.

§ 73 E første ledd ny bokstav d skal lyde:

d)fastsatt eller foreslått dato for overføringen.

§ 73 E nytt annet ledd skal lyde:

I virksomheter hvor det ikke er tillitsvalgte skal informasjon som nevnt i første ledd bokstav a til d så tidlig som mulig gis de berørte arbeidstakerne.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Til forsiden