Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

3 Generelt om arbeidsmiljøloven kapittel XII A

3.1 Formål og hovedhensyn bak reglene

Reglene om virksomhetsoverdragelse har til formål å sikre at endringer i eierforholdet eller andre endringer på arbeidsgiversiden ikke medfører dårligere rettigheter for arbeidstakerne. De forpliktelser arbeidsgiver har overfor arbeidstakerne, så vel som rettigheter, går over til den nye innehaver eller arbeidsgiver når virksomheten overføres. Hovedformålet er å sikre at de rettigheter og plikter som gjelder etter nasjonal rett i arbeidsforholdet hos den overdragende arbeidsgiver, skal videreføres i forholdet mellom den ervervende arbeidsgiver og de samme arbeidstakere.

3.2 Bakgrunnen for reglene

Reglene i arbeidsmiljøloven kapittel XII A om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse m.v. er en implementering i norsk rett av EFs rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overføring av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter. Implementeringen er en forpliktelse etter EØS-avtalens artikkel 68, med henvisning til avtalens vedlegg XVIII nr. 23, jf. EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 1.

Det er i forarbeidene til kapittel XII A, i Ot.prp. nr. 71 (1991-92), sagt at implementeringen kun er ment å omfatte de endringer som var nødvendige pga. EØS-avtalen. Departementet hadde m.a.o. i hovedsak til hensikt å gjennomføre en minimumsimplementering av direktivet om virksomhetsoverdragelse.

3.3 Fortolkning av bestemmelsene

Direktivet er innført i norsk rett slik det er tolket av EF-domstolen før undertegningen av EØS-avtalen 2. mai 1992. Dette følger av EØS-avtalen artikkel 6. EFTA-domstolen skal videre ta tilbørlig hensyn til EF-domstolens tolkninger etter 2. mai 1992. Dette følger av EØS-avtalen artikkel 3 nr. 2. Høyesterett har i Rt. 1997 s. 1954 i Løten-saken uttalt at EF-domstolens avgjørelse også etter 2. mai 1992 vil være sentrale for forståelse av reglene om virksomhetsoverdragelse.

For øvrig vil Høyesteretts avgjørelser som omhandler ferieloven § 12 og den tidligere bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 60 nr. 3 også kunne være relevante ved fortolkningen av bestemmelsene i kapittel XII A.

Til forsiden