Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås det at påtalemyndigheten gis adgang til å forby personer som hører til voldelige grupperinger, å oppholde seg på bestemte eiendommer. Vilkåret er at det på grunn av deres opphold der er fare for skade på personer som bor eller oppholder seg i nærheten av eiendommen som følge av voldsutøvelse som er et ledd i et gjensidig oppgjør mellom voldelige grupperinger. Formålet med lovforslaget er å åpne for at det kan nedlegges oppholdsforbud overfor medlemmer av motorsykkelklubber som utøver vold i oppgjør med andre klubber, som også tar i bruk voldelige midler. Forbud vil imidlertid også kunne ilegges medlemmer av andre grupperinger som bruker voldelige midler.

Oppholdsforbud skal etter forslaget kunne nedlegges hvis det er fare for voldsutøvelse som kan føre til skade på personer som bor eller oppholder seg i nærheten av gruppens tilholdssted m v. Voldsbruken må skje som ledd i et gjensidig oppgjør mellom grupper av personer som på begge sider bruker voldelige midler.

Forbudet skal kunne nedlegges overfor enkeltmedlemmer av de aktuelle gruppene, og når særlige grunner taler for det, overfor gruppen som helhet. Det skal kunne gjelde for en eller begge gruppers tilholdssted, og når særlige grunner taler for det, for én eller flere andre bestemte eiendommer. Oppholdsforbud skal kunne nedlegges for inntil ett år av gangen. Senest tre dager etter at påtalemyndigheten har vedtatt forbud, må den bringe saken inn for forhørsretten til avgjørelse.

Lovforslaget har ikke vært på høring. Ordningen med oppholdsforbud er innført fra i dag av ved provisorisk anordning, jf under punkt 2.3 nedenfor.