Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

I

I Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr 22 gjøres følgende endring:

§ 342 andre ledd skal lyde:

På samme måte straffes den som ved dom er forvist til eller fra bestemte deler av riket og som rettsstridig igjen innfinner seg på et sted der det er forbudt for vedkommende å oppholde seg, eller som krenker forbud etter straffeprosessloven §§222 a eller 222 b.

II

I lov 22 mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 17 a skal lyde:

Besøksforbud, oppholdsforbudm v

§ 222 a annet ledd annet punktum skal lyde:

§§ 174, 175 første ledd, 177, 181 annet og tredje ledd,184 og 187agjelder tilsvarende så langt de passer.

Ny § 222 b skal lyde:

Ved fare for voldsutøvelse som ledd i et gjensidig oppgjør mellom grupper av personer der det på begge sider brukes voldelige midler, kan påtalemyndigheten forby en eller flere personer som tilhører eller har tilknytning til en av gruppene å oppholde seg på en eller flere eiendommer som er tilholdssted for en av gruppene, dersom det på grunn av vedkommendes opphold der er grunn til å frykte at voldsutøvelsen kan føre til skade på personer som bor eller oppholder seg i nærheten av tilholdsstedet. Når særlige grunner taler for det, kan forbudet som nevnt i første punktum også gjelde for en annen bestemt eiendom.

Når særlige grunner taler for det, kan et forbud etter første ledd rettes mot enhver som tilhører eller har tilknytning til grupper som nevnt i første ledd. Forbudet kunngjøres ved oppslag.

Forbudet skal gjelde for en bestemt tid, høyst for ett år av gangen.

Påtalemyndigheten må snarest mulig og senest 3 dager etter beslutningen bringe saken inn for forhørsretten som avgjør spørsmålet ved kjennelse. §§ 174 første ledd, 175 første ledd, 177, 181 annet og tredje ledd, 184 og 187 a gjelder tilsvarende så langt de passer.

III

Loven her trer i kraft straks.

Forbud som før ikrafttredelsen er nedlagt med hjemmel i provisorisk anordning om oppholdsforbud, skal fortsette å gjelde i kraft av loven her.

Blir et forbud som er nedlagt med hjemmel i den provisoriske anordning, overtrådt etter at loven her trer i kraft, skal overtredelsen straffes etter straffeloven § 342 annet ledd.