Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Rivalisering mellom enkelte motorsykkel-klubber

Det såkalte Metodeutvalget uttaler blant annet følgende om motorsykkelklubbene i Norden i sin utredning om etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet (NOU 1997: 15 side 40):

«Antallet motorsykkelklubber i Norge, Danmark, Sverige og Finland ble i 1995 av dansk politi anslått til ca 185. De fleste av disse er legitime foreninger for personer som har interesse for motorsykler. Enkelte av foreningene har imidlertid sterk tilknytning til kriminalitet. Påfallende mange medlemmer av disse klubbene er tilknyttet narkotikaomsetning. Miljøene er utpreget voldelige og særlig i de siste par år er flere drap, drapsforsøk og annen alvorlig voldskriminalitet sett i sammenheng med oppgjør mellom ulike motorsykkel-miljøer.»

De første motorsykkelklubbene i Norden som var involvert i volds- og vinningskriminalitet ble dannet i Danmark på 1970-tallet. På slutten av 1980-tallet kom den første danske avdeling av den verdensomfattende organisasjonen «Hells Angels». I 1993 etablerte en annen verdensomspennende motorsykkel-organisasjon, «Bandidos», seg i Danmark. «Hells Angels» hadde på dette tidspunktet også etablert seg i Sverige, Finland og Norge.

I de siste par år har «Bandidos» ekspandert kraftig i Skandinavia. Dette har skapt frykt for at det kan utløses en bandekrig mellom de to organisasjonene. Det har vært mange episoder i løpet av de to siste år i Danmark, Sverige, Finland og Norge hvor medlemmer av klubbene har angrepet hverandre med skytevåpen og sprengstoff. Det har vært flere drapsforsøk på medlemmer eller personer med tilknytning til disse gruppene. Klubbenes tilholdssteder har blitt angrepet med automatvåpen og raketter, og det har vært sprengt flere bilbomber. En del av angrepene har funnet sted i tett befolkede områder. Angrepene har skapt frykt og utrygghet i befolkningen.

Miljøene i de nevnte motorsykkelklubbene er meget lukkede. Dette har skapt problemer for politiets arbeid med å overvåke miljøene og oppklare forbrytelser som er begått av medlemmer av klubbene.

2.2 Det nordiske samarbeidet

De nordiske justisministrene besluttet på et møte høsten 1996 å styrke det nordiske samarbeidet om bekjempelse av kriminalitet i motorsykkelmiljøene både med hensyn til politisamarbeid og med hensyn til lovgivningssamarbeid.

Politiet har gjennom lengre tid gjort en betydelig innsats for å bekjempe kriminaliteten i motorsykkelmiljøene. Etter initiativet fra justisministrene i de nordiske land, er blant annet informasjons- og etterretningsutvekslingen mellom de nordiske land styrket. I et møte mellom de nordiske justisministrene i juni 1997 ble det besluttet at dette samarbeidet skal styrkes ytterligere.

For å styrke lovgivningssamarbeidet nedsatte den nordiske embetsmannskomiteen for lovgivningsspørsmål en arbeidsgruppe bestående av embetsmenn fra de nordiske land. Gruppen fikk i oppdrag å gå igjennom lovgivningen i de nordiske land og vurdere mulige lovgivningstiltak for å bekjempe kriminaliteten i motorsykkelmiljøene. Arbeidsgruppen avga i mai 1997 «Rapport om de nordiske lands lovgivning m.v. til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet/rockerkriminalitet» til justisministrene i de nordiske land.

2.3 Tiltak mot kriminaliteten i enkelte motorsykkelmiljøer

Departementet har i lengre tid arbeidet med ulike tiltak for å bekjempe kriminaliteten i tilknytning til motorsykkelmiljøene.

Spørsmålet om politiet bør få ta i bruk nye etterforskningsmetoder vil bli vurdert under oppfølgingen av Metodeutvalgets delutredning II, NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Utredningen ble sendt på høring 12 juni 1997 med høringsfrist 1 oktober 1997.

Økt bruk av inndragning kan også være et virkemiddel i bekjempelsen av kriminaliteten i enkelte motorsykkelmiljøer. Reglene om inndragning av vinning har vært vurdert av Inndragningsutvalget i NOU 1996: 21 Mer effektiv inndragning av vinning. Utredningen har vært på høring. Departementet arbeider for tiden med en proposisjon om spørsmålet.

Departementet vil understreke at forslagene om nye etterforskningsmetoder og om effektivisering av reglene om inndragning av vinning gjelder i forhold til flere typer av alvorlig kriminalitet. Kriminaliteten i motorsykkelmiljøene vil derfor bli vurdert i en bredere sammenheng.

Videre nevnes at Regjeringen nylig har fremmet et forslag til endringer i våpenlovgivningen (ot prp nr 74 (1996-97)), som ligger i Stortinget til behandling. De foreslåtte endringene av våpenloven antas å være viktige bidrag i bekjempelsen av kriminalitet tilknyttet motorsykkelmiljøene.

Inntil nylig har oppgjørene mellom motorsykkelklubber i Norge bare krevd ofre fra motorsykkelmiljøet. Dette endret seg da en kvinne i en forbipasserende bil ble drept av en bilbombe som eksploderte utenfor hovedkvarteret til Bandidos i Drammen natt til 5 juni 1997. Utviklingen av MC-krigen gjør det nødvendig med tiltak for å beskytte lokalbefolkningen i de områdene hvor de kriminelt belastede motorsykkelklubbene holder til. Justisdepartementet foreslår derfor i proposisjonen her en lovhjemmel som åpner for å ilegge oppholdsforbud på bestemte eiendommer etter mønster av en dansk lov om oppholdsforbud (se punkt 4.1). Formålet er å beskytte befolkningen mot skadevirkninger av gjensidige oppgjør mellom voldelige motorsykkelklubber, ikke å gripe inn overfor flertallet av motorsykkelklubber, som driver sin virksomhet på en lovlig måte.

På grunn av utviklingen i bandeoppgjørene haster det med å få etablert en ordning med oppholdsforbud. Lovforslaget i proposisjonen her har derfor ikke vært sendt på høring. Siden Stortinget først trer sammen i slutten av september 1997, er ordningen dessuten fra i dag av etablert ved provisorisk anordning i medhold av Grunnloven § 17.