Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Til innholdsfortegnelse

8 Administrative og økonomiske konsekvenser

En ordning der påtalemyndigheten med domstolenes etterfølgende prøvelse kan nedlegge oppholdsforbud, vil ikke ha nevneverdige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Påtalemyndighet og domstoler vil få enkelte nye saker å behandle. Omkostningene vil bli dekket innenfor de gjeldende budsjettrammer.