Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Til innholdsfortegnelse

5 Begrunnelsen for et oppholdsforbud

Den utviklingen MC-krigen har tatt i Norge, ved at uskyldige mennesker rammes, gjør det etter departementets syn nødvendig å foreslå umiddelbare tiltak. Det er et overordnet mål å beskytte befolkningen mot de faresituasjoner som kan oppstå. En adgang til å ilegge oppholdsforbud på bestemte eiendommer har i Danmark vært brukt med godt resultat: voldelige klubber holder ikke lenger til i strøk hvor de kan være til fare for befolkningen. Også i Norge bør en kunne ta i bruk et slikt virkemiddel for å hindre at flere uskyldige mennesker blir ofre i MC-krigen. Etter departementets syn vil innføring av en adgang til å ilegge oppholdsforbud på bestemte eiendommer også kunne dempe den frykten som har oppstått bl a etter bombeeksplosjonen i Drammen. En bestemmelse om oppholdsforbud vil imidlertid ikke løse alle de kriminalitetsproblemene som er knyttet til enkelte motorsykkelmiljøer. Også andre virkemidler må tas i bruk, jf særlig de tiltak som er omtalt under punkt 2.3 ovenfor.

En bestemmelse om oppholdsforbud kan ha sine betenkeligheter. Det er tale om inngripende tiltak overfor enkeltpersoner. Av rettssikkerhetsmessige hensyn må en bestemmelse om oppholdsforbud derfor søkes utformet så presist som mulig. Videre må det etableres et system som sikrer en mest mulig betryggende saksbehandling.

Spørsmålet om det er anledning til å gi en bestemmelse om oppholdsforbud må videre vurderes i forhold til menneskerettighetene og Grunnloven, se nærmere under punkt 7.

En annen betenkelighet er at et oppholdsforbud vil kunne føre til at klubbene driver sin virksomhet enda mer i det skjulte, det vil si ikke etablerer noe nytt fast tilholdssted, men oppholder seg mer tilfeldig på forskjellige steder. Dette vil kunne gjøre politiets arbeid med å overvåke miljøene vanskeligere enn i dag. Departementet har imidlertid ikke holdepunkter for å anta at disse ulempene vil være så store at et forbud av den grunn ikke bør innføres.

På denne bakgrunn anser departementet behovet for en bestemmelse om oppholdsforbud så fremtredende at motforestillingene må vike. Hensynet til befolkningens sikkerhet veier tyngst.