Ot.prp. nr. 86 (2002-2003)

Om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.)

Til innholdsfortegnelse

14 Andre tiltak

St.prp. nr. 43 (2002-2003) omtaler også en rekke tiltak som ikke direkte knytter seg til gjennomføringen av patentdirektivet. De viktigste tiltakene er styrking av forskningen mv. (stortingsproposisjonen kapittel 8.3.2), tiltak knyttet til biodiversitetskonvensjonen (stortingsproposisjonen kapittel 10 og 12), ivaretakelse av utviklingslandenes interesser og Norges brobyggerrolle på området (stortingsproposisjonen kapittel 10, 12 og 13.7) og norsk deltakelse i Den europeiske gruppe for etikk innen vitenskap og ny teknologi (GESNT), se stortingsproposisjonen kapittel 11.5.2.

De aktuelle kapitlene i stortingsproposisjonen ble sitert i høringsnotatet.

Få høringsinstanser har hatt merknader til tiltakene. De høringsinstansene som har uttalt seg, er positive. Bioteknologinemnda støtter regjeringen i at det hadde vært ønskelig med norsk deltakelse i GESNT. Det teologiske Menighetsfakultet uttaler:

«Fakultetet vil uttrykke tilfredshet over den sterke understrekningen i høringsnotatet angående Norges ønske om i bidra til at utviklingslandenes interesser ivaretas når det gjelder drøftingen i ulike, internasjonale fora av spørsmål knyttet til patentering av biologisk materiale. Det er særlig viktig å sørge for å realisere programmatiske utsagn som dette: «Regjeringen vil delta aktivt i arbeidet med å utvikle ordninger som kan sikre en mer rettferdig fordeling av goder fra utnyttelsen av genressurser, med særlig sikte på å styrke velferdsutviklingen i fattige land [...].»

Landbruksdepartementet er inne på det samme i sin høringsuttalelse:

«Høringsnotatet understreker viktigheten av at Norge deltar aktivt i arbeidet med å utvikle ordninger som kan sikre en mer rettferdig fordeling av goder fra utnyttelsen av genressurser, med særlig sikte på å styrke velferdsutviklingen i fattige land. Landbruksdepartementet vil fremheve viktigheten av at Norge viderefører en slik rolle. Departementet ber om at det understrekes at denne rollen også innebærer å arbeide for tilrettelagt tilgang til genressurser som bidrar til matvaresikkerhet og bærekraftig jordbruk i disse landene.»

Også NORAD og Rikshospitalet gir uttrykkelig støtte til at Norge skal arbeide for at utviklingslandenes interesser blir ivaretatt.

Ingen høringsinstanser hadde innvendinger mot tiltakene. Høringen gir derfor et godt grunnlag for å gå videre med disse.

Til dokumentets forside