Ot.prp. nr. 86 (2002-2003)

Om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.)

Til innholdsfortegnelse

15 Fristregler for internasjonale patentsøknader

15.1 Innledning

I dette kapitlet foreslås det endringer i patentloven §§ 31 til 33, som inneholder fristregler knyttet til internasjonale patentsøknader. Det foreslås at den generelle fristen for å be om at en internasjonal patentsøknad skal gjelde i Norge, utvides fra 20 måneder til 31 måneder regnet fra den internasjonale søknadsdagen.

Endringene har ikke sammenheng med gjennomføringen av patentdirektivet i norsk rett. Formålet er å harmonisere norsk rett med endringer i reglene om internasjonale patentsøknader i patentsamarbeidskonvensjonen (konvensjon 19. juni 1970 om patentsamarbeid (PCT)), som patentloven kapittel 3 bygger på.

Forslaget er utarbeidet i samråd med øvrige nordiske land.

15.2 Bakgrunn

Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) ble vedtatt i Washington 19. juni 1970. Den administreres av Verdensorganisasjonen for immaterielle rettigheter (WIPO), som er en del av FN-systemet. Norge er blant de om lag 120 statene som har sluttet seg til konvensjonen. PCT er gjennomført i norsk rett gjennom patentloven kapittel 3 med forskrifter.

PCT etablerer et system for internasjonale patentsøknader. Konvensjonen gjør det mulig å levere inn én patentsøknad som omfatter flere stater (internasjonal patentsøknad), i stedet for å innlevere separate søknader til hver enkelt stat (nasjonal søknad). Konvensjonen gjelder den forberedende behandlingen av internasjonale patentsøknader. Det er nasjonale patentmyndigheter som avgjør om det kan gis patent i de enkelte statene etter at søknaden er videreført som nasjonal søknad. Avgjørelsen treffes på grunnlag av nasjonal rett. En patentsøker som ønsker at en internasjonal patentsøknad skal gjelde i Norge, må i dag innlevere nødvendige dokumenter og betale en fastsatt avgift til Patentstyret innen 20 måneder fra den internasjonale søknadsdagen, jf. patentloven § 31. Fristen utvides til 30 måneder hvis patentsøkeren ber om en foreløpig undersøkelse av om vilkårene for patentering er oppfylt (internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving). Fristene er i samsvar med PCT, slik konvensjonen lød før en endring i 2001.

Det er i internasjonal sammenheng anslått at hele 70 % av søkerne som ber om en forberedende patenterbarhetsprøving, ikke har noen reell interesse i denne prøvingen. De ber om prøvingen for å få bedre tid til å vurdere hvilke land søknaden skal gjelde for.

For å unngå at det brukes unødvendige ressurser på patenterbarhetsprøvinger ble PCT artikkel 22 vedtatt endret på WIPOs generalforsamling i september 2001. Fristen for å peke ut hvilke stater den internasjonale søknaden skal gjelde for, skal nå være minst 30 måneder uten hensyn til om søkeren har bedt om forberedende patenterbarhetsprøving. PCT er ikke til hinder for at nasjonal rett oppstiller en lengre frist enn 30 måneder. Endringen av PCT trådte i kraft 1. april 2002. I påvente av nødvendige endringer i patentloven har Norge foreløpig ikke sluttet seg til endringen.

15.3 Høringen

I Patentstyrets høringsnotat ble patentloven §§ 31 til 33 foreslått endret slik at fristen for å be om at en internasjonal patentsøknad skal gjelde for Norge, utvides fra 20 måneder til 31 måneder, og ikke 30 måneder som er minimum etter PCT. Dette ble gjort for å harmonisere norsk rett med fristen i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Tilsvarende utvidelse av fristen er foreslått i Danmark og forventes foreslått også i Sverige og Finland.

Høringsnotatet ble sendt på høring av Patentstyret 17. februar 2003 til følgende adressater med høringsfrist 17. mars 2003:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens Veiledningskontor for Oppfinnere

 • Actio Lassen AS

 • Curo AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Håmsø Patentbyrå ANS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse

 • Norsk forening for industriens patentingeniører

 • Norsk oppfinnerforening

 • Norske Patentingeniørers Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Patentstyret mottok realitetsuttalelse fra følgende instanser:

 • Finansdepartementet

 • Statens Veiledningskontor for Oppfinnere

 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse

 • Norsk forening for industriens patentingeniører

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Følgende instanser uttalte at de ikke hadde merknader: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Den norske advokatforening, Nærings- og handelsdepartementet, Regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet.

Statens Veiledningskontor for Oppfinnere var positivt til endringsforslaget og ga generell støtte til norsk retts harmonisering med PCT-regelverket. Også Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse, Norske Patentingeniørers Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon støttet forslaget og påpekte at fristutvidelsen ville være til fordel for søkerne.

15.4 Departementets vurderinger

Høringsinstansene var positive til Patentstyrets forslag om endringer i patentloven §§ 31 til 33. Departementet har videreført forslaget uten endringer.

Til dokumentets forside