Prop. 117 L (2010–2011)

Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet)

Til innholdsfortegnelse

6 Innfordring av krav på tilbydere i utlandet

Tilbydere i forenklet registreringsordning vil befinne seg i utlandet, det vil si utenfor norsk tvangsjurisdiksjon. Tilbyderen vil alene være ansvarlig for merverdiavgiftskravet, uten en solidarisk ansvarlig representant i Norge. For at norske myndigheter skal kunne innfordre merverdiavgiftskravet mot tilbyderen, må Norge derfor ha en skatte- eller bistandsavtale med en stat som har tvangsmyndighet overfor tilbyderen, og som i skatte- eller bistandsavtalen har forpliktet seg til å innfordre merverdiavgiftskrav på anmodning fra norske myndigheter.

Norge har ikke skatte- eller bistandsavtale som dekker innfordring av merverdiavgiftskrav med alle stater. Det er på den annen side ikke nødvendig at tilbyderen er hjemmehørende i en stat Norge har slik skatte- eller bistandsavtale med. At tilbyderen har eiendeler i en stat Norge har slik skatte- eller bistandsavtale med, kan være tilstrekkelig til at kravet kan innfordres. Men også dersom norske myndigheter per i dag ikke skulle ha legale muligheter til å innfordre avgiftskravet, bør tilbydere av elektroniske tjenester i utlandet ha insitamenter til lojal etterlevelse av regelverket. For det første kan det ikke utelukkes at nye skatte- eller bistandsavtaler vil inngås i framtiden. For det andre vil et merverdiavgiftskrav kunne begrense tilbyderens muligheter til, og fordeler av, senere å etablere seg i Norge og i stater hvor kravet kan tvangsinnfordres.

Til forsiden