Prop. 1 LS (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Skatter, avgifter og toll 2016

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2013

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2013. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 684 mrd. kroner i 2013. Av dette ble 430 mrd. kroner utlignet på personer, mens 254 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2012 utgjorde 714 mrd. kroner.

Tallene i en del av tabellene i dette vedlegget er også tilgjengelige i Statistisk sentralbyrås statistikkbank på ssb.no. Det gjelder tabellene 2.1 og 2.2 (08564), 2.3 (10943), 2.4 (10944), 2.6 (10924), 2.7 (10941) og 2.8 (10942). Tallene i parentes viser til tabellnr. i Statistikkbanken.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 243 mrd. kroner for personer i 2013. Dette var en økning på 5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2012 økte utlignede skatter for personer med om lag 22 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 236 300 kroner i 2013. Sammenlignet med året før var dette en økning på 4 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 276 300 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 198 900 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 20 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 37 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 82 pst. av personene hadde en nettoformue under 750 000 kroner, mens 18 pst. hadde en formue på 750 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5 – 2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2013. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2013, viser tabellene 2.3 – 2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør 1,2 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 110 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 549 100 kroner i 2013. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 293 000 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 734 000 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 7 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende var andelen hhv. 5 pst. og 7 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 28 pst. for trygdede og pensjonister, 26 pst. for lønnstakere og 23 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 19 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 28 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,3 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 64 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 16 pst. av bruttoinntekten i 2013.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 39 pst. av bruttoinntekten i 2013. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 15 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 25 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45 – 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 76 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 247 mrd. kroner i 2013. Utlignet skatt for selskap gikk ned med 52 mrd. kroner fra 2012 til 2013.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 70 mrd. kroner i 2013. Av dette var 65 mrd. kroner fellesskatt og 376 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 4,9 mrd. kroner i 2013, mens tonnasjeskatten utgjorde 43 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 138 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,6 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 849 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,5 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 247 mrd. kroner var 91 pst. (226 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22,6 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 78 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 70 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 9,6 pst. på kraftselskap, 6,9 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 3,9 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,2 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§ 8-10 til 8-19, 0,4 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,5 pst. på verdipapirfond og 0,2pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 182 mrd. kroner. Beløpet utgjør 72 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 10 414 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre. 2013. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle personer med et ligningsforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Toppskattegrunnlag

4 175 642

1 589 303

3 875 046

1 541 938

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 190 670

1 242 964

3 902 772

1 207 094

Personinntekt lønn

3 247 044

1 217 919

3 006 450

1 180 985

Personinntekt pensjoner

1 278 350

297 155

1 232 862

290 813

Personinntekt fiske og fangst

11 740

4 111

11 294

4 026

Personinntekt annen næring1

237 989

64 877

233 955

64 085

Skatt formue kommune

644 935

8 949

614 606

8 782

Skatt inntekt kommune og fylke

3 763 646

150 450

3 585 587

146 972

Skatt formue stat

626 844

5 090

614 161

5 015

Toppskatt

1 012 992

24 658

982 246

23 822

Felleskatt

3 763 415

145 166

3 585 380

141 811

Medlemsavgift til folketrygden

3 905 446

115 645

3 730 319

112 548

Forsinkelsesavgift

21 219

57

20 348

56

Tilleggsskatt

8 181

153

7 552

144

Finnmarksfradrag

72 142

871

67 799

837

Fradrag for boligsparing2

359 525

936

357 059

930

Skattebegrensning3

246 379

3 872

240 390

3 776

Skattefradrag for alderspensjonister

790 152

13 850

758 632

13 500

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

76 511

136

74 102

131

Fradrag for utenlandsskatt

19 925

2 377

17 577

1 701

Utlignet skatt4

3 858 055

429 656

3 602 597

418 262

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2013. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Toppskattegrunnlag

1 541 938

78 440

190 253

210 223

52 969

51 438

81 307

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 207 094

58 791

155 027

175 401

39 223

38 434

63 482

Personinntekt lønn

1 180 985

56 357

149 310

169 952

36 945

36 058

61 300

Personinntekt pensjoner

290 813

18 326

32 265

29 822

13 292

12 269

15 910

Personinntekt fiske og fangst

4 026

54

58

27

10

24

19

Personinntekt annen næring1

64 085

3 636

8 405

10 039

2 686

3 072

4 021

Skatt formue kommune

8 782

299

1 299

2 239

172

199

406

Skatt inntekt kommune og fylke

146 972

6 969

19 341

21 883

4 610

4 528

7 699

Skatt formue stat

5 015

171

742

1 279

98

114

232

Toppskatt

23 822

822

3 948

4 340

451

440

1 146

Felleskatt

141 811

6 725

18 663

21 115

4 448

4 369

7 429

Medlemsavgift til folketrygden

112 548

5 634

14 017

15 681

3 781

3 708

5 939

Forsinkelsesavgift

56

2

7

10

2

2

3

Tilleggsskatt

144

10

21

26

7

5

12

Finnmarksfradrag

837

1

2

3

1

0

1

Fradrag for boligsparing2

930

33

79

163

23

27

38

Skattebegrensning3

3 776

316

279

351

189

174

188

Skattefradrag for alderspensjonister

13 500

868

1 223

1026

715

688

777

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

131

12

10

12

7

6

8

Fradrag for utenlandsskatt

1 701

33

209

243

14

14

73

Utlignet skatt4

418 262

19 364

56 244

64 791

12 619

12 456

21 779

Tabell 2.2 forts.

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Toppskattegrunnlag

69 632

48 611

31 652

50 297

152 110

154 984

30 537

Alminnelig inntekt etter særfradrag

53 364

36 684

24 270

38 550

123 553

122 060

23 363

Personinntekt lønn

51 050

34 837

23 303

38 137

123 559

122 205

22 682

Personinntekt pensjoner

15 313

11 759

7 045

10 070

21 921

27 023

6 176

Personinntekt fiske og fangst

31

16

31

99

175

475

213

Personinntekt annen næring1

3 178

1 975

1 252

1 960

5 630

5 126

1 458

Skatt formue kommune

330

173

155

276

869

901

153

Skatt inntekt kommune og fylke

6 417

4 373

2 907

4 637

15 396

14 928

2 794

Skatt formue stat

188

98

88

158

497

515

87

Toppskatt

918

569

390

662

3 435

2 508

314

Felleskatt

6 191

4 218

2 805

4 474

14 856

14 404

2 696

Medlemsavgift til folketrygden

5 025

3 470

2 277

3 651

11 239

11 348

2 223

Forsinkelsesavgift

2

2

1

2

5

5

1

Tilleggsskatt

8

6

5

5

7

9

2

Finnmarksfradrag

1

1

..

0

2

2

..

Fradrag for boligsparing2

31

23

17

38

118

114

21

Skattebegrensning3

215

181

117

163

263

312

59

Skattefradrag for alderspensjonister

699

543

319

465

1013

1 292

371

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

9

7

4

5

8

10

2

Fradrag for utenlandsskatt

84

45

66

106

368

185

20

Utlignet skatt4

18 039

12 109

8 103

13 085

44 530

42 697

7 795

Tabell 2.2 forts.

Møre og Romsdal

Sør- Trøndelag

Nord- Trøndelag

Nordland

Troms Romssa

Finnmark Finnmárkku

Toppskattegrunnlag

76 956

90 250

36 585

67 880

46 748

21 066

Alminnelig inntekt etter særfradrag

58 934

68 826

26 875

50 244

34 662

15 351

Personinntekt lønn

58 423

70 091

26 348

49 296

35 306

15 826

Personinntekt pensjoner

14 786

16 788

8 448

15 722

9 515

4 362

Personinntekt fiske og fangst

908

162

92

860

437

334

Personinntekt annen næring1

2 773

3 173

1 689

1 993

1 482

535

Skatt formue kommune

402

397

105

200

159

49

Skatt inntekt kommune og fylke

7 104

8 307

3 166

5 957

4 138

1 816

Skatt formue stat

230

226

60

114

90

28

Toppskatt

1024

1 184

330

641

503

197

Felleskatt

6 855

8 015

3 055

5 748

3 993

1 753

Medlemsavgift til folketrygden

5 598

6 584

2 632

4 846

3 381

1 517

Forsinkelsesavgift

3

3

1

2

2

1

Tilleggsskatt

4

7

3

4

3

2

Finnmarksfradrag

1

2

1

3

158

661

Fradrag for boligsparing2

44

68

19

35

27

11

Skattebegrensning3

178

230

123

231

138

69

Skattefradrag for alderspensjonister

836

792

450

783

444

196

Skattereduksjon, overgangs-regler pensjon

6

8

4

7

4

2

Fradrag for utenlandsskatt

92

65

19

30

26

7

Utlignet skatt4

20 059

23 555

8 733

16 419

11 469

4 416

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.5 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2013

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Hele landet

322 900

236 300

212 400

81 900

Østfold

291 900

206 400

118 300

68 000

Akershus

357 700

269 300

291 900

97 700

Oslo

363 600

276 300

436 300

102 100

Hedmark

287 300

201 800

130 100

64 900

Oppland

290 100

204 700

182 400

66 300

Buskerud

319 100

233 300

198 100

80 000

Vestfold

309 000

221 600

147 100

74 900

Telemark

298 100

214 000

114 900

70 600

Aust-Agder

298 300

213 400

150 400

71 200

Vest-Agder

300 600

216 100

168 700

73 300

Rogaland

357 400

268 900

220 200

96 900

Hordaland

327 400

241 600

212 900

84 500

Sogn og Fjordane

297 300

214 500

274 900

71 500

Møre og Romsdal

312 100

225 400

201 700

76 700

Sør-Trøndelag

311 500

224 800

141 400

76 900

Nord-Trøndelag

284 800

198 900

87 400

64 600

Nordland

295 300

208 600

93 100

68 200

Troms Romssa

301 700

214 000

109 200

70 800

Finnmark Finnmárkku

290 200

204 200

49 900

58 700

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.6 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og allminnelig inntekt etter særfradrag. 2013

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Allminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1 – 750 000

750 001 – 999 999

1 000 000 – 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 050 272

1 652 493

1 650 223

188 837

444 104

114 615

0 eller negativ

147 500

92 012

46 771

1 745

4 443

2 529

1 – 24 999

252 407

74 672

172 655

1 730

2 819

531

25 000 – 49 999

102 010

48 583

49 278

1 144

2 539

466

50 000 – 74 999

136 643

67 737

63 792

1 608

2 936

570

75 000 – 99 999

186 980

81 934

96 807

3 176

4 371

692

100 000 – 149 999

480 979

152 657

276 835

22 367

27 326

1 794

150 000 – 199 999

423 610

140 731

201 380

27 881

50 576

3 042

200 000 – 249 999

412 262

162 511

168 087

23 992

52 848

4 824

250 000 – 299 999

401 895

171 968

152 174

21 470

50 088

6 195

300 000 – 349 999

345 721

155 422

121 218

17 946

44 210

6 925

350 000 – 399 999

270 475

122 144

89 207

14 781

37 225

7 118

400 000 – 449 999

201 119

88 733

62 672

11 989

30 599

7 126

450 000 – 499 999

143 244

63 854

40 722

8 715

23 571

6 382

500 000 – 999 999

443 660

195 891

96 986

26 288

88 054

36 441

1 000 000 og over

101 767

33 644

11 635

4 009

22 499

29 980

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2013. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

549 100

293 000

734 000

Av dette:

Personinntekt lønn

506 300

43 500

51 900

Ytelser fra folketrygden

7 300

172 700

17 500

Tjenestepensjon

3 300

52 700

4 400

Næringsinntekt i alt

3 400

2 300

604 800

Kapitalinntekter

27 100

21 200

55 000

Av dette:

Renteinntekter

5 500

9 900

13 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

13 100

4 000

21 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 300

3 200

6 000

Inntektsfradrag

141 000

82 300

166 300

Av dette:

Minstefradrag

81 000

61 700

22 400

Netto reiseutgifter

3 000

100

700

Pensjonspremie

3 500

100

600

Foreldrefradrag

3 400

500

2 500

Fagforeningskontingent

1 900

100

400

Årets underskudd i næring

1 000

600

12 700

Tidligere års underskudd

2 200

3 900

19 500

Renteutgifter

39 000

12 200

68 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 500

1 500

4 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

406 500

205 500

614 000

Bruttoskatt

153 600

63 400

252 300

Fradrag i skatt

10 600

17 700

14 000

Utlignet skatt

151 800

56 600

250 600

Antall bosatte 17 år og eldre

2 159 144

1 178 457

111 118

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2013. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

– 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 749 999

750 000 – 999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

407 100

31 000

159 500

249 700

350 400

447 700

596 300

853 900

1 621 900

Av dette:

Lønn

291 600

26 600

74 900

108 100

231 900

366 900

502 700

698 600

1 037 500

Ytelser fra folke- trygden

54 600

1 000

70 500

111 100

75 600

38 900

29 600

32 300

35 600

Tjenestepensjon

14 100

200

2 900

13 800

21 700

17 400

16 700

18 700

28 500

Næringsinntekt i alt

19 400

900

3 300

5 400

8 300

12 200

27 300

57 800

172 100

Kapitalinntekter

23 400

1 700

3 800

6 300

7 900

9 400

17 200

42 600

334 400

Av dette:

Renteinntekter

6 500

1 300

2 900

5 000

5 800

6 000

8 000

12 100

29 800

Skattepliktig og skattefritt aksje- utbytte

9 200

100

200

300

500

900

3 000

14 100

187 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 600

100

200

300

500

800

2 000

5 700

64 000

Inntektsfradrag

108 800

23 200

60 800

87 700

110 800

129 500

150 500

177 000

240 900

Av dette:

Minstefradrag

65 300

15 900

50 100

68 800

76 300

78 300

78 100

77 300

75 600

Netto reiseutgifter

1 700

-

200

500

1 400

2 400

3 300

4 100

3 600

Pensjonspremie

1 900

100

200

600

1 800

3 300

3 900

3 500

3 000

Foreldrefradrag

2 100

600

1 000

1 400

2 300

2 900

3 000

3 500

3 500

Fagforenings- kontingent

1 100

0

100

400

1 200

1 900

2 000

1 800

1 500

Årets underskudd i næring

1 100

500

400

600

800

1 000

1 600

2 400

4 600

Tidligere års under skudd

3 400

2 900

1 600

1 400

2 000

1 700

3 200

5 200

30 200

Renteutgifter

26 800

2 500

5 600

11 500

20 800

32 900

47 000

65 500

93 700

Tap ved salg av verdipapirer

1 400

200

200

400

700

900

1 900

4 200

12 300

Alminnelig inntekt etter særfradrag

298 000

13 000

95 500

155 500

236 800

316 500

446 100

678 600

1 410 500

Bruttoskatt

108 400

2 600

25 000

46 400

77 900

109 500

165 500

274 000

599 600

Fradrag i skatt

5 200

300

12 100

10 500

4 300

2 000

1 800

2 600

10 200

Utlignet skatt

103 300

2 400

12 900

35 900

73 700

107 500

163 700

271 400

589 400

Antall bosatte 17 år og eldre

4 050 272

481 765

499 816

675 954

698 766

623 325

700 687

203 808

166 151

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.9 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2013. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1 – 750 000

750 001 – 999 999

1 000 000 – 2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

407 100

431 300

301 000

428 100

513 900

1 137 100

Av dette:

Lønn

291 600

368 100

213 600

257 000

271 900

444 500

Ytelser fra folketrygden

54 600

25 900

56 900

101 200

118 400

112 500

Tjenestepensjon

14 100

5 600

11 200

26 900

40 000

56 500

Næringsinntekt i alt

19 400

20 800

9 400

18 400

30 500

102 000

Kapitalinntekter

23 400

8 900

5 800

17 800

44 600

410 700

Av dette:

Renteinntekter

6 500

2 100

2 700

8 500

19 300

71 200

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

9 200

2 800

1 100

3 600

11 000

222 200

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 600

1 400

900

2 400

6 300

65 000

Inntektsfradrag

108 800

137 800

78 700

91 900

98 200

191 900

Av dette:

Minstefradrag

65 300

68 200

60 700

68 800

68 900

69 700

Netto reiseutgifter

1 700

2 400

1 200

1 100

1 100

1 200

Pensjonspremie

1 900

2 300

1 600

2 000

1 800

1 400

Foreldrefradrag

2 100

2 900

1 800

1 600

1 000

1 100

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

900

1 100

1 000

700

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

500

1 000

1 900

5 800

Tidligere års underskudd

3 400

3 400

700

1 300

3 000

47 300

Renteutgifter

26 800

51 600

7 700

10 200

11 400

32 900

Tap ved salg av verdipapirer

1 400

1 100

500

1 100

2 500

17 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

298 000

293 300

219 400

333 900

415 400

985 300

Bruttoskatt

108 400

109 300

73 000

114 500

150 400

434 200

Fradrag i skatt

5 200

2 800

6 100

8 600

8 400

8 200

Utlignet skatt

103 300

106 400

66 900

106 000

142 100

426 000

Antall bosatte 17 år og eldre

4 050 272

1 652 493

1 650 219

188 841

444 104

114 615

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.10 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2013. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 66

67 – 79

80 –

Bruttoinntekt1

407 100

133 000

367 000

498 000

540 900

501 500

361 900

276 200

Av dette:

Lønn

291 600

124 000

337 600

437 500

451 200

331 500

37 500

1 100

Ytelser fra folketrygden

54 600

3 000

5 500

9 300

19 600

66 800

216 500

201 200

Tjenestepensjon

14 100

300

200

1 200

3 300

20 800

58 800

48 800

Næringsinntekt i alt

19 400

2 000

13 200

27 300

33 000

30 000

8 900

1 200

Kapitalinntekter

23 400

3 000

8 800

20 800

32 200

39 400

34 500

22 700

Av dette:

Renteinntekter

6 500

1 700

3 200

3 600

5 800

10 100

13 300

14 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

9 200

700

2 800

10 200

16 200

15 900

9 500

3 000

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 600

400

900

3 400

5 300

6 200

5 400

2 600

Inntektsfradrag

108 800

49 200

113 600

139 200

135 600

119 500

87 400

67 500

Av dette:

Minstefradrag

65 300

41 500

68 200

72 700

73 000

70 100

62 500

56 500

Netto reiseutgifter

1 700

600

1 900

2 700

2 700

1 700

100

0

Pensjonspremie

1 900

400

1 900

2 800

3 100

2 700

200

0

Foreldrefradrag

2 100

300

4 500

6 300

1 100

100

..

..

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 200

1 500

1 700

1 500

100

0

Årets underskudd i næring

1 100

100

700

1 300

1 600

1 600

1 000

300

Tidligere års underskudd

3 400

300

1 100

2 400

4 500

6 400

5 600

3 700

Renteutgifter

26 800

4 200

30 300

43 300

40 000

27 500

12 800

4 700

Tap ved salg av verdi- papirer

1 400

100

400

1 200

2 000

2 500

2 400

900

Alminnelig inntekt etter særfradrag

298 000

83 500

252 300

356 900

405 000

380 400

278 400

211 900

Bruttoskatt

108 400

25 900

90 600

135 000

154 900

142 200

90 100

63 200

Fradrag i skatt2

5 200

1 200

1 900

1 600

2 300

5 300

16 900

20 400

Utlignet skatt

103 300

24 800

88 700

133 400

152 600

137 000

73 200

42 800

Antall bosatte 17 år og eldre

4 050 272

540 293

683 400

719 135

697 682

711 040

477 962

220 760

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2013.

Tabell 2.11 Oversikt over skatt for selskap1. 2013. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall 2

870

Naturressursskatt

1 358

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

247

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

107 402

Skattbar inntekt

247 024

Nettoformue

125 402

Nettoinntekt sokkel

262 999

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

238 017

Inntektsskatt

65 082

Formuesskatt

376

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

182 234

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

4 939

Tonnasjeskatt

43

Utlignet skatt

254 281

Fradrag i skatt

I alt

14 466

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

849

Godtgjørelsesfradrag3

138

Fradrag for naturressursskatt3

1 561

Forsknings- og utviklingsfradrag3

1 504

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

10 414

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2013.

Tabell 2.12 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2013

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

I alt

107 402

100

247 024

100

69 134

100

1 – 4 999

5 580

5

8

0

2

0

5 000 – 9 999

2 477

2

18

0

5

0

10 000 – 19 999

4 086

4

60

0

17

0

20 000 – 49 999

9 442

9

320

0

90

0

50 000 – 99 999

10 966

10

800

0

224

0

100 000 – 199 999

14 264

13

2 070

1

579

1

200 000 – 499 999

21 175

20

6 951

3

1 945

3

500 000 – 999 999

15 105

14

10 812

4

3 026

4

1 000 000 – 1 999 999

11 360

11

16 013

6

4 481

6

2 000 000 – 4 999 999

7 768

7

23 757

10

6 650

10

5 000 000 og over

5 179

5

186 214

75

52 114

75

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag og fradrag for naturressursskatt. Forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2013.

Tabell 2.13 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusiv sokkelselskap2. 2013. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatte posisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt5

Sum skatt til staten

I alt

110 852

125 402

247 024

376

69 134

43

4 939

4 051

70 442

Aksjeselskap6

103 651

1 638

204 514

5

57 264

-

-

2 220

55 048

Rederier skattelagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19

427

-

468

-

131

43

-

0

174

Selskap hjemmehørende på Svalbard

89

77

271

0

43

-

-

-

44

Verdipapirfond

101

-

2 129

-

596

-

-

250

347

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings- selskap

145

68 781

9 182

206

2 571

-

-

0

2 777

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 802

29 334

791

88

221

-

-

6

303

Kraftforetak

309

3 945

11 965

12

3 350

-

4 939

1 567

6 734

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

915

21 524

326

65

91

-

-

4

152

Utenlandske aksjeselskap og forsikrings- selskap

3 413

103

17 379

0

4 866

-

-

4

4 862

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Godtgjørelsesfradrag (138 mill. kroner), fradrag for naturressursskatt (1 561 mill. kroner), kreditfradrag (849 mill. kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (1 504 mill. kroner).

6 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2013.

Tabell 2.14 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven (sokkelselskap). Skattegrunnlag og skatter. 2013. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

158

262 999

261 714

1 285

Skatt inntekt sokkel

158

73 640

73 280

360

Særskatteinntekt

21

238 017

238 017

.

Særskatt sokkel

21

119 008

119 008

.

Sum skatt sokkel1

158

182 234

181 874

360

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 10 414 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk over skatt for selskaper 2013.

Til forsiden