Prop. 1 LS (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Skatter, avgifter og toll 2016

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om oppheving av Lov 19. desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Æthylæther

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

 • lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven)

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven

 • lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2016

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om oppheving av Lov 19. desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Æthylæther

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

 • lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven)

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven

 • lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2016

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden