Prop. 141 L (2021–2022)

Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Til innholdsfortegnelse

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Et fellestrekk ved flere av lovforslagene i proposisjonen er at de søker å tydeliggjøre hvordan CRPD og retten til selvbestemmelse skal gjennomføres i norske rett. Det dreier seg derfor ikke om nye plikter, men om plikter som har blitt mer utmeislet, jf. særlig punktene 3 til 6. Forslagene har til formål å bidra til en avklaring av de menneskerettslige forpliktelsene vi allerede er bundet av. En slik avklaring forventes å lette arbeidet på noe sikt, samtidig som det på flere områder kreves at det gjøres et mer inngående arbeid for å sikre frivillighet og selvbestemmelse. Samlet sett forventes det at forslagene i punkt 3 og 4 vil gi noe merarbeid for statsforvalterne og vergene.

Endringen av underretningsplikten i punkt 5, endringene av saksbehandlingsreglene ved fratakelse av rettslig handleevne i punkt 6 og senkning av aldersgrensen for mindreåriges medbestemmelsesrett i punkt 7 antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning sammenlignet med det som er realiteten i dag.

Endringen i punkt 8 om en givers rett til å bestemme at vergen skal forvalte gaven istedenfor vergemålsmyndigheten, antas heller ikke å gi en endret ressursbruk samlet sett.

Endringene omtalt i punkt 9 og 10, der det legges til rette for digitalisering både av vergefullmaktene og av revisjons- og regnskapskontrollen i vergemålsordningen, forventes å gi en lettelse i arbeidsmengden både for vergene, vergemålsmyndigheten og for andre offentlige og private aktører som skatteetaten og finansforetakene. På kort sikt kan det oppstå kostnader for konsumenter som har laget tekniske løsninger som bygger på Folkeregisterets deling av opplysninger om vergemål, dersom disse løsningene må endres som følge av endringen i hvilke opplysninger som anses taushetsbelagte. Sammenholdt med den forenklingen et digitalt fullmaktsregister vil medføre på sikt, og arbeidslettelsen nevnt foran, antas kostnadene samlet sett ikke å bli vesentlige.

Forslagene i punktene 11 og 12 antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Samlet sett legges det til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene i proposisjonen i det vesentlige balanserer hverandre ut, slik at forslaget samlet sett ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning verken for offentlige organer eller private parter.

Retting av feilen i voldserstatningsloven § 7 andre ledd første punktum gjør at bestemmelsen blir tilpasset tilfellene der det blir reist straffesak, men det blir avsagt fraværsdom, inngått rettsforlik om erstatning eller besluttet at erstatningskravet ikke kan behandles i straffesaken, jf. § 7 første ledd bokstav b og c. Om feilen ikke rettes, kan det oppstå tilfeller der disse voldsutsatte blir avskåret fra å søke om voldserstatning.

Til forsiden