Prop. 149 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Til innholdsfortegnelse

11 Forslag om forenklinger i reglene om rullering av handlingsprogram for regional plan

11.1 Gjeldende rett

Gjeldende plan- og bygningslov § 8-1 tredje ledd fastsetter at det til alle regionale planer skal utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. I handlingsprogrammet må det redegjøres for tiltak og ressurser som er nødvendige for å gjennomføre planen, og for hvem som har ansvaret for å gjennomføre og bekoste tiltakene. Handlingsprogrammet vedtas første gang som en del av den regionale planen. Denne planen vil normalt ha et langsiktig perspektiv. I følge pbl. § 8-1 fjerde ledd skal handlingsprogrammet vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig. Det er regional planmyndighet som har ansvaret for å ta handlingsprogrammet opp til årlig rullering. De øvrige aktørene som berøres av handlingsprogrammet, plikter å medvirke ved rulleringen i henhold til den generelle samarbeidsplikten som er nedfelt i pbl. § 3-2 andre ledd. Rullering av handlingsprogrammet kan skje separat for den enkelte regionale plan, eller ved en samlet sak for flere planer, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 200. Det vil være opp til regional planmyndighet å ta stilling til hvilken av disse to fremgangsmåtene som er mest hensiktsmessig.

11.2 Høringsforslaget

Det er foreslått endringer i pbl. § 8-1 slik at dagens obligatoriske krav til årlig rullering av handlingsprogrammer erstattes med et krav til en årlig vurdering av behovet for rullering. Bakgrunnen for endringsforslaget er at en årlig rullering vil redusere noe av det langsiktige perspektivet i programmet både økonomisk og med hensyn til avtaler som er inngått. Endringene vil gjøre ordningen med rullering av handlingsprogrammer mer fleksibel.

11.3 Høringsinstansenes syn

Det har kommet 41 høringsuttalelser til den foreslåtte endringen i § 8-1 fjerde ledd. Høringsuttalelsene kommer fra 2 direktorater, 2 fylkesmenn, 11 fylkeskommuner, 15 kommuner og 11 fra organisasjoner og andre virksomheter.

Høringsinstansene er generelt positive til forslaget. Det vektlegges at forslaget legger til rette for at regional planmyndighet kan vurdere behovet for rullering av de ulike planenes handlingsprogram konkret. Flere høringsinstanser påpeker at forslaget vil gi større fleksibilitet, og at ordningen som endringen legger opp til vil være ressursbesparende. Enkelte høringsinstanser vektlegger betydningen av at handlingsprogrammer i noen tilfeller forutsetter langsiktighet, og at en årlig rullering av handlingsprogrammer blir for rigid.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mener ideen om å unngå unødvendige rulleringsprosesser er god, men at forslaget innebærer en fare for at «årlig vurdering» lett kan bli en sovepute. Det bemerkes at handlingsprogrammet bør revideres minimum hvert fjerde år med årlig vurdering av behovet for rullering.

Buskerud fylkeskommune mener en endring som foreslått gir regional planmyndighet et handlingsrom til å tilpasse rullering av handlingsprogrammet til den enkelte regionale planens behov. Fylkeskommunen mener det er viktig at slik vurdering skjer i nært samarbeid med berørte kommuner, statlige myndigheter, organisasjoner og institusjoner.

Oslo kommune påpeker at en mer hensiktsmessig rullering av handlingsprogrammet kan være at det skal vurderes gjennomført i hver valgperiode.

Øvre Eiker kommune mener de foreslåtte endringene vil bidra til mer forutsigbare planprosesser og vil redusere tiden det går fra utarbeidelse av en plan til bygging kan starte. Det påpekes også at forslaget vil medføre at kommunen vil få større myndighet til å avklare saker som er av lokal karakter.

Kommunesektorens organisasjon (KS) mener det er positivt at bestemmelsen nå gir regional myndighet nødvendig fleksibilitet til å vurdere behovet for rullering av de ulike planenes handlingsprogram.

OBOS støtter forslaget og mener det må være tilstrekkelig å kreve at fylkeskommunen årlig vurderer behovet for oppdatering av regionalt handlingsprogram.

11.4 Departementets vurdering

Departementet finner det riktig å gå videre med høringsforslaget om årlig rullering av handlingsprogram og foreslår derfor å endre lovbestemmelsen i § 8-1 fjerde ledd i tråd med dette. På bakgrunn av mottatte innspill og egne vurderinger ser departementet at bestemmelsen er for rigid. I mange tilfeller er det ikke behov for årlige rulleringer av handlingsprogram. En årlig rullering vil være ressurskrevende for en fylkeskommune med mange regionale planer, noe som kan redusere langsiktigheten i oppfølgingen av dem. Byutviklingsavtaler vil bli knyttet til handlingsprogrammet i de regionale planene for areal og transport. Tiltakene vil i mange tilfeller være langsiktige og ha en varighet ut over et år. Departementet mener at en lovendring vil forenkle arbeidet med handlingsprogrammer knyttet til slike byutviklingsavtaler. Noe av bakgrunnen for årlig rullering av handlingsprogrammet var at det skulle rulleres samtidig med den årlige utarbeidingen av den fylkeskommunale økonomiplanen. Erfaringer viser at de aller fleste tiltakene ikke finansieres direkte gjennom den årlige budsjetteringen. Disse prosessene behøver derfor ikke være så tett knyttet sammen.

Til forsiden