Prop. 149 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Til innholdsfortegnelse

17 Ikrafttreden

Det foreslås at lovendringene trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Til forsiden