Prop. 149 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunnen for lovforslagene

3.1 Oversikt

Lovforslagene har bakgrunn i regjeringens arbeid med En enklere hverdag for folk flest, som bl.a. har som siktemål å fjerne tidstyver og forenkle regelverk. Regjeringen vil forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, samt nærings- og samfunnsutvikling. Regjeringen ønsker å sikre gode rammebetingelser for næringslivet, slik at det blir både raskere, billigere og enklere å bygge. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet.

Departementet har innhentet informasjon fra ulike hold om mulige forenklingstiltak. I forbindelse med de innledende faser i forenklingsarbeidet, ble det bl.a. gjennomført møter og mottatt skriftlige innspill fra bygge- og anleggsnæringen, kommuner og fylkeskommuner og andre interesserte. Kartleggingen har vist at loven i all hovedsak fungerer godt, men at det er rom for forbedringer og forenklinger. Det er behov for økt innsikt i hvordan loven kan brukes på en mest hensiktsmessig måte. Det har også vært pekt på at samspillet mellom de involverte aktørene kan bli langt bedre. Departementet har i forbindelse med forenklingsarbeidet gjennomført flere studiebesøk både i Norge, Sverige og Danmark. Forenklingsarbeidet bygger også på informasjon fra en rekke konsulentrapporter.

Det blir årlig vedtatt ca. 2000 kommunale reguleringsplaner. Tiden fra et planinitiativ blir forelagt for kommunen til det blir fremmet et formelt planforslag og kommunen fatter et endelig planvedtak, varierer sterkt. Tall fra KOSTRA viser at det særlig i kommuner med folketall mellom 50 000–299 999 er et stort potensial for å redusere behandlingstiden for plansaker. I dag bruker disse kommunene i gjennomsnitt 352 kalenderdager, altså nesten et helt år, på å behandle et innkommet forslag til reguleringsplan. I tillegg kommer tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide et planforslag. Departementet mener at det må være et mål å redusere saksbehandlingstiden i disse kommunene vesentlig. I tillegg må det være et mål å effektivisere planprosessen frem til endelig planforslag foreligger, slik at den totale planleggingstiden kan bli merkbart redusert.

Fra byggenæringen er det kommet klare signaler om at planleggingen i dag ofte tar for langt tid. Dette gjelder spesielt i pressområdene hvor behovet for økt boligbygging også er størst. Det er pekt på at det blant aktørene som deltar i utarbeidelse av reguleringsplaner synes å mangle en felles forståelse for at man er del av en helhetlig prosess. Vurderinger blir gjort stykkevis og delt. Dette kan skape uforutsigbarhet, unødvendig ressursbruk og omkamper om tema som i utgangspunktet er avklart tidligere. I en del saker tar det lang tid mellom de ulike fasene i planarbeidet. Det er spesielt pekt på behovet for bedre avklaringer av forutsetningene og avveininger mellom sektorinteresser tidlig i prosessen og bedre dialog. I en del tilfeller er oppfatningen at det også stilles for store krav til skriftlig dokumentasjon. Byggenæringen har kommet med konkrete forslag til forbedringer, særlig om å etablere større gjensidig forpliktelser i forhold til tidsfrister, gode obligatoriske arenaer for informasjon, dialog og avklaringer, og tettere samspill mellom planmyndighetene og forslagsstiller bl.a. gjennom økte rettigheter for forslagsstiller.

Fra kommunalt hold er det pekt på at private forslagsstillere i en del tilfeller synes å ha urealistiske forventninger til hva som kan bygges ut. En utfordring er at det kan være mangelfull kompetanse hos forslagsstillere og private plankonsulenter og at dette fører til at kommunen må bruke uforholdsmessig mye tid til å gi veiledning.

Sektormyndighetene er i en del tilfeller forsiktige med å uttale seg tydelig tidlig i prosessen for å unngå å bli møtt med påstander om omkamp senere hvis de ser at det endelige planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar deres interesser slik det ble avklart og forutsatt tidlig i planarbeidet. Resultatet er at sektormyndighetene ofte vil se planforslaget før de går i dialog om den endelige løsningen, noe som skaper usikkerhet og kan forlenge prosessen.

Mye av kritikken som har vært rettet mot planleggingen går mer på samspillet mellom aktørene og mindre på plansystemet som sådan. Departementet har således inntrykk av at plan- og bygningsloven i all hovedsak fungerer godt, men at det på enkelte områder er behov for forenklinger, forbedringer og justeringer som bl.a. kan få samspillet mellom aktørene til å fungere bedre. I forenklingsarbeidet har departementet tatt utgangspunkt i at tidsbruken i den offentlige planbehandlingen blir påvirket av mange andre aktører enn bare kommunen, som er planmyndighet. Forhold som ligger utenfor kommunens herredømme kan få direkte betydning for saksbehandlingsomfanget og dermed tidsforløpet. Tidsbruken vil følgelig variere alt etter hvilke verdier og interesser som berøres av planforslaget, hvor god planavklaringen er i overordnet plan, samarbeidsklimaet mellom aktørene, omfanget av innspill fra andre kommunale etater, innsigelsesmyndigheter, naboer, nye endringsforslag fra forslagsstiller underveis i planprosessen, formelle klager, mv.

Det som i størst grad synes å påvirke tidsforløpet er likevel om kommunen har en oppdatert og avklarende arealdel til kommuneplanen eller områdereguleringer. I den grad store interessemotsetninger i arealdisponeringen er avklart i overordnet plan, vil tidsbruken knyttet til innsigelser, naboklager o.a. kunne reduseres betydelig. På denne bakgrunn foreslår departementet tiltak som forenkler kommunens mulighet for å endre og oppheve både områdereguleringer og detaljreguleringer. Siktemålet er å gjøre det enklere for kommunen å ha et oppdatert planverk og dermed i størst mulig grad unngå dispensasjonsbehandling.

For å bedre samspillet mellom alle aktører, er det viktig å kunne velge mellom ulike virkemidler. Tiltak for bedre samhandling kan ikke bare baseres på effektivisering gjennom regelendringer. Aktørene, og i særlig grad forslagsstiller og kommunen, må ha vilje og evne til å samarbeide i det praktiske arbeidet og erkjenne å ha et felles ansvar for å finne en løsning. Det beste middelet for effektiv samhandling er at alle har et mål om å lykkes med planarbeidet. Ettersom det ofte er motstridende interesser i plansaker, er dette krevende å få til. Departementet foreslår derfor tiltak som skal bidra til at forslagsstiller og kommunen i størst mulig grad skal etablere felles målsettinger, og etablere en plattform for det videre samarbeidet som er forpliktende, og som skaper forutsigbarhet.

Etter departementets oppfatning er følgende fire forutsetninger særlig viktige for at private detaljreguleringer raskt og effektivt skal kunne bli vedtatt i tråd med felles målsettinger: At kommunen, regionale fagmyndigheter og andre berørte ikke trenger bruke unødig tid på private planinitiativ som kommunen ikke ønsker å føre frem til vedtak, at planprosessen følger et forutsigbart opplegg som tidlig er blitt avklart mellom forslagsstiller og kommunen, at alle involverte aktører i planprosessen har nødvendig planfaglig kompetanse, og at partene hver på sin måte bidrar til at arbeidet frem til et planvedtak ikke blir mer komplisert og omfattende enn nødvendig. Departementet foreslår derfor i denne proposisjonen tiltak som berører alle de nevnte forholdene.

Proposisjonen er delt inn slik at kapittel 4–7 i all hovedsak handler om effektivisering av planprosessen, mens kapittel 8–11 omhandler forenklinger. Kapitlene 12 og 13 gjelder forslag til lovendringer med bakgrunn i Sivilombudsmannens avgjørelser.

3.2 Høringen

Lovforslagene er basert på departementets høringsnotat av 5. august 2015, som ble sendt på alminnelig høring med svarfrist 15. november 2015.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Miljødirektoratet

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsbygg

 • Fiskeridirektoratet

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Jernbaneverket

 • Konkurransetilsynet

 • Kystdirektoratet

 • Mattilsynet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Norges geologiske undersøkelser (NGU)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Polarinstitutt

 • Oljedirektoratet

 • Reindriftsforvaltningen (Alta)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Landbruksdirektoratet

 • Statens strålevern

 • Statkraft SF

 • Statnett SF

 • Statsbygg

 • Vegdirektoratet

 • Statens strålevern

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Avinor AS

 • Innovasjon Norge

 • Norges statsbaner AS

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane

 • Høgskolen i Bergen

 • Agderforskning

 • Havforskningsinstituttet

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Møreforskning

 • Nordlandsforskning

 • Norges byggforskningsinstitutt

 • Norges forskningsråd

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Rogalandsforskning

 • Telemarksforskning

 • Transportøkonomisk institutt

 • Vestlandsforskning

 • Østlandsforskning

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Advokatforeningen

 • Akademikernes fellesorganisasjon

 • Asplan Viak AS

 • Arkitektenes fagforbund

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Bedriftsforbundet

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Bergindustriens fellessekretariat

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligbyggelaget OBOS

 • Boligprodusentenes forening

 • Byggenæringens landsforening

 • Byggeindustriens landsforening

 • Byggenæringens fellesråd

 • Byggherreforeningen

 • Bygg- og tømrermestrenes forening

 • Den polytekniske forening

 • Den norske turistforening

 • Det kgl. selskap for Norges vel

 • Energibedriftenes landsforening

 • Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)

 • Energiverkenes landsforening

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for utdanning i samfunnsplanlegging

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • GeoForum

 • GRID Arendal

 • Handelens og servicenæringens hovedorganisasjon

 • Huseiernes landsforbund

 • IngeniørNytt

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner

 • Maskinentreprenørenes forbund

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • NKF-byggesak

 • Norges bonde- og småbrukarlag

 • Norges bondelag

 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Norges byggmesterforbund

 • Norges eiendomsmeglerforbund

 • Norges fiskarlag

 • Norges handikapforbund

 • Norges huseierforbund

 • Norges hytteforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO

 • Norges ingeniørorganisasjon

 • Norges jordskiftekandidatforening

 • Norges juristforbund

 • Norges karttekniske forbund

 • Norges praktiserende arkitekter

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges miljøvernforbund

 • Norges naturvernforbund

 • Norges skogeierforbund

 • Norges takseringsforbund

 • Norsk anleggsgartnermesterlag

 • Norsk bergindustr

 • Norsk byggtjeneste AS

 • Norges byggstandardiseringsråd

 • Norsk eiendom

 • Norsk fjernvarme

 • Norsk fjernvarmeforening

 • Norsk huseierforening

 • Norsk industri

 • Norsk kommunalteknisk forening

 • Norsk landbrukssamvirke

 • Norsk pensjonistforbund

 • Norsk teknologi

 • Norsk VA-verkforening

 • Norske arkitekters landsforbund

 • Norske boligbyggelags landsforbund

 • Norske fiskeoppdretteres forening

 • Norske landskapsarkitekters forening

 • Norske reindriftssamers landsforbund

 • Norske samers riksforbund

 • Norsk sentrumsforening

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Prosessindustriens landsforbund

 • Pukk- og grusleverandørenes landsforbund

 • Reiselivsbedriftenes landsforening

 • Rådgivende ingeniørers forening

 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

 • Samisk folkeforbund

 • Samisk kulturminneråd

 • Samenes landsforbund

 • Teknisk ukeblad

 • Tekniske entreprenørers landsforening

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Teknologisk institutt

 • Vellenes fellesorganisasjon

 • Norges velforbund

 • Ungdommens demokratiforum

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 • Zero Emission Resource Organisation (ZERO)

Departementet har mottatt i overkant av 250 høringssvar, hvorav omtrent 65 fra privatpersoner og foretak.

Følgende instanser har meldt tilbake at de ikke ønsker å avgi uttalelse eller ikke har merknader til forslagene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Fellesforbundet

 • Forsvarsdepartementet

 • Havforskningsinstituttet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Luftfartstilsynet

 • Ringebu kommune

 • Statens strålevern

 • Utenriksdepartementet

Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til forslagene:

 • Advokatforeningen

 • Akershus fylkeskommune

 • ALMA consulting

 • Alunfoto

 • Arendal kommune

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Asker kommune

 • Aukra kommune

 • Aust Agder fylkeskommune

 • Avinor AS

 • Bamble kommune

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bodø kommune

 • Boligprodusentenes forening

 • Buskerud fylkeskommune

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Bærum kommune

 • Den norske turistforening

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Efferus Veksthus

 • Elverum kommune

 • Enebakk kommune

 • Fagforbundet

 • Fiskeridirektoratet

 • Fitjar kommune

 • Fortidsminneforeningen

 • Fosen Naturvernforening

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Granvin herad

 • Hadsel kommune

 • Heimdal Eiendom AS

 • Hvaler kommune

 • Jernbaneverket

 • JM Norge AS

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kartverket

 • Klepp kommune

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kongsberg kommune

 • Konkurransetilsynet

 • Kristiansand kommune

 • Kystverket

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Landbruksdirektoratet

 • Lunner kommune

 • Lørenskog kommune

 • Miljøpartiet De Grønne, Røyken

 • Meland kommune

 • Midtre Gauldal kommune

 • Miljødirektoratet

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nannestad kommune

 • Naturvernforbundet

 • Nedre Eiker kommune

 • Nesodden kommune

 • Nesodden kommune

 • Nittedal kommune

 • Norconsult AS

 • Nord Aurdal kommune

 • Nord -Trøndelag fylkeskommune

 • Nordhordland Digitalt

 • Nordland fylkeskommune

 • Nordre Land kommune

 • Norges bondelag

 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges handikapforbund

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk botanisk forening

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk kommunaltekniske forening

 • Norsk Ornitologisk Forening

 • Norsk Vann

 • Norske arkitekters landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

 • Notodden kommune

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • OBOS

 • Olje- og energidepartementet

 • Oppland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Osterøy kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Randaberg kommune

 • Riksantikvaren

 • Ringerike kommune

 • Ringsaker kommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Rom Eiendom AS

 • SABIMA

 • Sametinget

 • Samferdselsdepartementet

 • Samskipnadsrådet

 • Sandnes kommune plan

 • Sandvika advokatkontor

 • Sarpsborg kommune

 • Skedsmo kommune

 • Skien kommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Songdalen kommune

 • Statens vegvesen

 • Stavanger kommune

 • Søndre land kommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Sørum kommune

 • Time kommune

 • Troms fylkeskommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Ullensvang herad

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vågå kommune

 • WWF-Norge

 • Østfold fylkeskommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Øyer kommune

(Privatpersoner som har kommet med høringssvar er ikke tatt med i oversikten)

Konsultasjonsmøter

Departementet har konsultert Kommunesektorens organisasjon (KS) om lovendringene i tråd med gjeldende avtale om en konsultasjonsordning. KS har hatt merknader til forslaget om at private planforslag som hovedregel skal sendes på høring, forslaget om at det skal bli enklere å endre reguleringsplan, og forslaget til endringer i dispensasjonsbestemmelsene.

Departementet har også konsultert Sametinget om lovendringene. Sametinget har hatt synspunkter til forslaget om endringer i dispensasjonsbestemmelsene og forslaget om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier. Det har vært avholdt to konsultasjonsmøter, og synspunktene ble ivaretatt gjennom konsultasjonen. Sametinget har på denne bakgrunn gitt sin tilslutning til lovendringsforslagene i proposisjonen.

Høringsforslag som er lagt til side

Departementet har valgt å legge to av forslagene som ble sendt på høring til side. Det ene gjelder forslaget om å innføre en hjemmel for å kunne gebyrlegge kommunens behandling av områderegulering i de tilfeller der det blir overlatt til private å utarbeide et forslag på vegne av kommunen, jf. pbl. § 12-2 andre ledd andre punktum. I høringen kom det inn vektige argumenter, spesielt fra Advokatforeningen, om at så lenge private ikke har mulighet for å fremme et alternativt planforslag til områderegulering, vil gebyret i realiteten innebære å innføre privat finansiering av saksbehandling. Det andre gjelder forslaget om å redusere saksbehandlingstiden for kommunens behandling av planforslag til 6 uker, jf. pbl. § 12-11. For sistnevnte forslag vises det til omtale i kapittel 6.4.2.

Til forsiden